دانلود رایگان


مقاله بررسی ايران در روزگار نو - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل مقاله بررسي ايران در روزگار نو در 14 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب


عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

ايران در روزگار نو.............................................................................................. 3

نتيجه گيري ........................................................................................................... 9

تصاوير ................................................................................................................. 10

منبع........................................................................................................................ 14
مقدمه‌اي بر تحقيق تاريخ ايران در روزگار نو


تاريخ ايران تاريخي بس كهن است كه با گذاشتن قرنها از آن و سپري كردن فراز و نشيب‌هاي بي‌شمار داراي قدمت و سابقه‌اي بس با ارزش است و جزء بزرگترين تمدنها در ميان تمدنهاي جهان باستان به شمار مي‌آيد.

تاريخ ايران علاوه بر نشيب‌هاي زياد و فراوان داراي فرازهاي بي‌شماري هم بوده است بطور مثال زمانيكه غرب در قرون وسطي دوران فترت خود را طي مي كرد شرق (ايران) داراي فرهنگ و تمدن و ثروت و تفكر و… بوده است و اين رونق تمدن و فرهنگ ايراني كه هنوز هم مورد بحث همگان و جهانيان است به همين دوران باز‌مي‌گردد اما زمانيكه غرب پا پيش گذاشت و روبه رشد و ترقي نهاد ايران در اثر اشتباهات و غفلت گروهي از سردمداران و فرمانروايان حكومتهاي متفاوت از غرب عقب ماند و از همان زمان پس روي كرد.

اگر بخواهيم علت‌هاي عقب‌ماندگي ايران را ريشه‌ يابي و وقايع تاريخي را تحليل و بررسي كنيم با توجه بر آنچه در نتيجه تحقيق و بررسي ساليان متمادي اساتيد بزرگ تاريخ و بزرگان اين علم بدست آمده و از آثار پيشينان به جا مانده حاكي از علتهاي متفاوتي است از جمله ‌آنها و مهمترينشان نوع حكومت ايران است كه حكومتي استبدادي و ديكتاتوري بوده و فقط يك فرد بر جامعه سلطنت و حكومت مي‌كرده در حاليكه در غرب جمهوري برقرار بود و حكومت دموكراسي بود و فرد به حكومت نمي‌رسيد مگر با آراء مردم و حكومت مردم بر مردم در جامعه حاكم جاري بود.

در حاليكه نه فقط در ايران آن روزگار بلكه در ايران اواخر قرن بيستم و اوايل بيست ويكم هم فرد نه تنها راي نمي‌داد بلكه به عنوان بك انسان هم مورد توجه نبود.

اين فقط يكي از علل بود ولي با ورق زدن تاريخ ايران چه تاريخ معاصر و چه تاريخ باستان به پيشينة اين ايران عظيم پي خواهيم برد ولي افسوس كه قدر و ارزش و تجربه‌اي كه بايد از اين تاريخ گرفت حاكمان مطلقه و جبار شناخته نشد و بها داده نشده.

در اين تحقيق چند صفحه‌اي به نزديكترين وقايع از لحاظ زماني به تاريخ كشورمان مي‌پردازيم كه هنوز هم آثار آن در جامعه وجود دارد.

با نگاهي اجمالي به تاريخ ادبيات كودكانه ايران به برخي وقايع تاريخ ايران از سال 1305 كه مهم‌ترين وقايع آن روي كار آمدن وضاخان و ورود آمريكايي‌ها و اعمال نفوذ‌شان در سياست ايران، ملي شدن صنعت نفت در ايران مي‌پردازيم.

با پايان گرفتن نخستين جنگ جهاني، روزگار ايران رو به آشفتگي و نابه‌ساماني گذاشت. در سرزمين‌هاي دور از مراكز، گرايش‌هاي جدايي خواهانه از دولت پديد آمده بود.

اين وضع منجر به ايجاد هرج ومرج و نابه‌ساماني در وضع اقتصادي و نا‌امني شده بود.

در روسيه به تازگي انقلاب بلشويكي رخ داده بود و پي‌آمدهاي آن ايران هم دچار كرده بود. دگرگوني در ساختار سياسي تركيه، عثماني و تكه پاره‌شدن سرزمين‌هاي عربي اوضاع سياسي خاورميانه را بيش از پيش تيره مي‌كرد.

به گفته ابراهيم مكي: اصلاح از راه عادي ممكن نبود فكر كودتا در سرهاي اصلاح طلب دورمي‌زد و افكار آنها متوجه نيرويي بود تا از غيب فرا برسد و به اين اوضاع آشفته و نابه‌سامان و ناامن جاني و مالي ساماني بدهد در همين زمان بودكه شخصيتهاي بزرگي همچون آيت‌الله، مدرس، سيدضياء سرداراسعد و نصرت‌الدوله به فكر كودتا افتادند.

در همين زمان رضاخان مير‌پنج افسر قزاق به ياري سيد ضياء الدين طباطبايي مدير روزنامه رعد كه هر دو از عمال دولت انگليس بودند براي سامان دادن به اوضاع پايتخت از قزوين حركت كردند و سوم اسفند 1299 ش به تهران رسيدند.

احمدشاه قاجار اين كودتا را به رسميت شناخت، رضاخان را سردار سپه معرفي كرد، پنجم اسفند هم با نخست وزير سيد ضياء الدين طباطبايي موافقت كرد.

كودتاچيان در پي اوضاع نابسامان به مردم نويد برقراري آرامش و امنيت دادند.

و نخست وزير وقت براي به دست آوردن حمايت مردم با هماهنگي انگليسي ها قرارداد 1919 م را لغو كرد.

رضاخان درسال 1300 وزير جنگ شد و قدرت خود را گسترش داد و تمام آن را مشغول سركوب شورش ها بود.

پس از انتخاب شدن رضاخان به سردار سپهي، احمدشاه به اروپا رفت و رضاخان مرد نخست سياست شد، در ارديبهشت 1305 تاجگذاري كرد و تا 1320 هم پادشاه ايران ماند.

قبول رضاشاه از سوي مردم و به قدرت رسيدن وي نشاندهنده اين بود كه مردم خواهان حكومتي نيرومند و قوي هستند و با روي كار آمدن وي خواسته هاي اصلاح گرايانه وي بويژه قانونگرايانه روشنفكران به فراموشي سپرده شد و فقط امنيت كشور مورد توجه بود.

به روشني و صراحت مي توان گفت كه نظام حكومتي اين زمان، نظامي استبدادي است و همه تصميم گيري ها به شخص شاه بستگي دارد و تمام پي آمدهاي مثبت و منفي اين دوره را بايد در ساية شخصيت او مورد بررسي قرار داد.

پس براي تغيير يك نظام استبدادي سقوط آن كافي نبود و اقداماتي كه از جمله انقلاب، فتنه، آشوب براي براندازي اين حكومت انجام مي شود فقط هرج و مرج و ناآرامي را به دنبال دارد. به طوريكه همان مردم (انقلابيون) استبداد را بر هرج و مرج ترجيح مي دهند.

روي كار آمدن رضاخان مصادف با اهميت نفت و نقش اساسي آن در تحولات سياسي ايران و كشورهاي عربي شد.
نتيجه گيري

آنچه از مطالب آمده در اين چند صفحه مي توانيم دريابيم اين است كه تاريخ ايران سعي در پيشرفت و توسعه خود انجام نداده شايد از نظر بزرگان و سردمداران حكومت اين چنين نباشد و آنها اينطور بپندارند كه تمام تلاششان سعي در ساختن ايراني آباد از لحاظ اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و … بوده اما نتيجة عملكردشان در طول قرنها پاسخي مغاير را به دست ما مي دهد. البته با توجه به آنچه در كتاب تاريخ ادبيات ايران اثر آقاي محمدي و خانم قائيني آنچه به نظر من مي رسد و هميشه و هميشه توانسته علت عقب ماندگي ايران را و زمينه آن را فراهم آورد تكرار اشتباهات گذشتگان بوده است و ناديده گرفتن تجربيات پيشينيان

«آزموده را آزمودن خطاست»

ولي ايرانيان به اين امر توجهي نكردند از جمله آنها :

1- اجازة اعمال نفوذ دادن به غربيان- غربياني كه هميشه از هر نظر توانسته بودند در ايران به منافع خود چه از لحاظ سياسي و چه اقتصادي دست يابند.

2- توجه نكردن به عقايد- پيشنهادات و نظرات و روشنفكران كشورمان از جمله دكتر محمدمصدق كه بزرگترين شخصيت دوران خود شناخته شد و در اثر اين بي توجهي با مسئلة فرار مغزها رو به رو مي شويم.

3- اشتباه بودن پاية حكومتي ايران كه همانا استبداد بود و نارضايتي مردم از همه طبقات را به همراه داشت و حكومت رضاخان از هيچ گونه حمايت مردمي برخوردار نبود.

4- نفوذ گروههاي مختلف غربي قبل انگليس و شوروي و ايجاد تفرقه در بين مردم و تقسيم شدن افراد جامعه به گروههاي موافق و مخالف حكومت و كودتاهايي كه در پي اين دوگانگي ها بوجود آمد و آشوبهاي مختلف اساس جامعه را سست و لرزان كرد ولي در نهايت نتيجة آن در تاريخ معاصر رضايت بخش بود كه پيروزي مردم را بر شاه مستبد ايران به همراه آورد.


پروژه بررسي ايران در روزگار نو


مقاله بررسي ايران در روزگار نو


دانلود تحقيق بررسي ايران در روزگار نو


بررسي ايران در روزگار نو


ايران


روزگار نومقاله


بررسی


ايران


در


روزگار


نو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسی شعر نو (نیمایی) - فایل آپ ارائه ،فایل و پروژه ...

دانلود تحقیق درباره شعر نو نیمایی و ساختار زبان شعر نو دسته بندی تاریخ و ادبیات فرمت فایل doc حجم فایل ۱۴ کیلو بایت تعداد صفحات ۱۸ برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل *مقاله بررسی ش

روزگار نو، اسماعیل پوروالی | ایران آرشیو

توقیف مطبوعات ایران در گذر زمان از 1202 ه. ش. تاکنون، بیژن خاکپور . شکست احزاب سیاسی در انتخابات دورۀ چهاردهم، پیشه‌وری کیست؟؟ نتیجۀ واقعۀ آذربایجان چیست؟؟، فدائی علوی. وصیت‌نامه‌ی کامل لنین و «بر وصیت‌نامه‌ی لنین ...

روزگار نو، اسماعیل پوروالی | ایران آرشیو

توقیف مطبوعات ایران در گذر زمان از 1202 ه. ش. تاکنون، بیژن خاکپور . شکست احزاب سیاسی در انتخابات دورۀ چهاردهم، پیشه‌وری کیست؟؟ نتیجۀ واقعۀ آذربایجان چیست؟؟، فدائی علوی. وصیت‌نامه‌ی کامل لنین و «بر وصیت‌نامه‌ی لنین ...

مقاله بررسی شعر نو (نیمایی) - فایل آپ ارائه ،فایل و پروژه ...

دانلود تحقیق درباره شعر نو نیمایی و ساختار زبان شعر نو دسته بندی تاریخ و ادبیات فرمت فایل doc حجم فایل ۱۴ کیلو بایت تعداد صفحات ۱۸ برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل *مقاله بررسی ش

مقاله بررسی شعر نو (نیمایی) - فایل آپ ارائه ،فایل و پروژه ...

دانلود تحقیق درباره شعر نو نیمایی و ساختار زبان شعر نو دسته بندی تاریخ و ادبیات فرمت فایل doc حجم فایل ۱۴ کیلو بایت تعداد صفحات ۱۸ برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل *مقاله بررسی ش

مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی (7th National Conference on New Ideas in Agriculture) سال 1396 در شهر اصفهان توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، برگزار گردید.

مقاله بررسی نقش فضای بینابین به عنوان نگرشی نو در طراحی ...

در روزگار معاصر شرایط زندگی انسان امروزی با توجه به هم زمانی اتفاقات، اطلاعات و سایر پدیده ها، با زمانهای پیشین بسیار متفاوت می باشد و افراد به نوعی در ... مقالات فارسی; مقالات ISI; کنفرانس های ایران; ژورنالها و مجلات; مجمو�

ترجمه مقاله رویکردهای کینزی کلاسیک و نو در مورد سیاست ...

دانلود مقاله انگلیسی در مورد رویکردهای کینزی کلاسیک، نو و کینز در مورد سیاست مالیاتی: مقایسه و نقد به همراه ترجمه فارسی در زمینه علوم اقتصادی

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی روند تغییرات پارامترهای ...

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی روند تغییرات پارامترهای مکانیکی خاکهای ساختار یافته با در نظر گرفتن سطوح تنش متفاوت در word . دانلود مقاله در مورد تاریخچه معماری ایران در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word �

مقاله بررسی ایران در روزگار نو | مقالات

تحقیق بررسی ایران در روزگار نو;پژوهش بررسی ایران در روزگار نو;مقاله بررسی ایران در روزگار نو;دانلود تحقیق بررسی ایران در روزگار نو;بررسی ایران در روزگار نو.

مقاله بررسی نقش فضای بینابین به عنوان نگرشی نو در طراحی ...

در روزگار معاصر شرایط زندگی انسان امروزی با توجه به هم زمانی اتفاقات، اطلاعات و سایر پدیده ها، با زمانهای پیشین بسیار متفاوت می باشد و افراد به نوعی در ... مقالات فارسی; مقالات ISI; کنفرانس های ایران; ژورنالها و مجلات; مجمو�

دانلود مقاله ایران در روزگار نو - مگ ایران | دانلود مقاله ...

ایران در روزگار نو. مقدمه‌ای بر تحقیق تاریخ ایران در روزگار نو تاریخ ایران تاریخی بس کهن است که با گذاشتن قرنها از آن و سپری کردن فراز و نشیب‌های بی‌شمار دارای قدمت و سابقه‌ای بس با ارزش است و جزء بزرگترین تمدنها در ...

سیر مدرنیسم در روزگار قاجار :: امیر نعمتی لیمایی | Nasour نصور

بررسی سهل انگارانه تاریخ ایران در روزگار قدرتمداری قاجاریان ممکن است به سادگی کاوشگر تاریخ را دچار اشتباه فاحش کند و موجب شود که جوینده تاریخ چنین گمان دارد که جامعه ایران عهد قاجار جامعه ای بسته، ایستا و عقب مانده به ...

مقاله بررسی شعر نو (نیمایی) - فایل آپ ارائه ،فایل و پروژه ...

دانلود تحقیق درباره شعر نو نیمایی و ساختار زبان شعر نو دسته بندی تاریخ و ادبیات فرمت فایل doc حجم فایل ۱۴ کیلو بایت تعداد صفحات ۱۸ برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل *مقاله بررسی ش

ترجمه مقاله رویکردهای کینزی کلاسیک و نو در مورد سیاست ...

دانلود مقاله انگلیسی در مورد رویکردهای کینزی کلاسیک، نو و کینز در مورد سیاست مالیاتی: مقایسه و نقد به همراه ترجمه فارسی در زمینه علوم اقتصادی

برچسب: بررسی ایران در روزگار نو | مقالات

مقاله بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه ; تحقیق در مورد جمعیت 82 ص; دانلود پاورپوینت تاب آوری سازمانی; دانلود پاورپوینت برنامه تحقیق و توسعه ملی کره g7; بایگانی. جولای 2020; ژوئن 2020; می 2020 ...

مقاله در مورد شعر نو - مگ ایران | دانلود مقاله | خرید ...

شعر نو. در این مقاله نشان داده می شود که شعرنو می تواند حامل تبلور التهابات درونی شاعر، واکنش او به نیاز سنت مرثیه باشد. همچنین پذیرش آن از طرف خواننده می تواند بیانگر روحیات افراد با اختلالات روحی – خفیف یا شدید- باشد. ت�

مقاله بررسی نقش فضای بینابین به عنوان نگرشی نو در طراحی ...

در روزگار معاصر شرایط زندگی انسان امروزی با توجه به هم زمانی اتفاقات، اطلاعات و سایر پدیده ها، با زمانهای پیشین بسیار متفاوت می باشد و افراد به نوعی در ... مقالات فارسی; مقالات ISI; کنفرانس های ایران; ژورنالها و مجلات; مجمو�

مقاله مقدمه‌اي بر تحقيق تاريخ ايران در روزگار نو

مقاله. گروه پزشکی ; گروه علوم انسانی; گروه کشاورزی; گروه علوم پایه; گروه هنر; گروه فنی و مهندسی; گروه پزشکی. دامپزشکی; پزشکی; دندانپزشکی; پرستاری; گروه علوم پایه. محیط زیست; فیزیک; شیمی; زیست شناسی; ریاضی; آمار; گروه فنی مهندس

تحقیقی در مورد توربین های تولید انرژی الکتریکی

بررسی رابطه معابر، تردد و ترافیک شهری با امنیت روانی

تامین مالی زیر ساخت های شهری-اصول قیمت گذاری

پرسشنامه ی حس مکان

ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار

گزارش کارآموزی شرکت پارس شرق صنعت خراسان شمالی

گزارش كارآموزي حسابداری دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه

کولیس طراحی شده در سالیدورک و کتیا

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فرمان خودرو

دم 10 متری طالقان