دانلود رایگان


تحقيق در مورد عبوديت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل تحقيق در مورد عبوديت در 26 صفحه ورد قابل ويرايش
چكيده


عبوديت كمال كمالات است و همه كمالات انساني در اين جهت است كه آدمي به عبوديت حق و اصل شود و در مدارج و مراتب آن بالا رود . هيچ كمالي مانند عبوديت آدمي را به مقامي كه شايسته آن است نمي رساند و آنچه به آدمي ، هويت انساني مي دهد ، گام زدن در مسير عبوديت الهي و ربوبي شدن در پرتو فروغ بندگي است . عبادت حقيقت انسان را ظاهر مي سازد و روح را پاك و كسب سعادت مي كند و اطاعت خداوند در جاودانگي انسان بسيار موثر است . عبوديت بستر كسب همه ي كمالات است . عبادت واقعي عبادتي است كه صرفا به نيت تقرب به خدا و توجه به حضور او صورت مي گيرد .
مقدمه ي تئوري در مورد عبوديت
مفهوم و جايگاه عبوديت

عبوديت كمال كمالات است و همه ي كمالات انساني در اين جهت است كه آدمي به عبوديت حق و اصل شود و در مدارج و مراتب آن بالا رود .

“ عبوديت ” تسليم حق بودن و گردن نهادن به خواست الهي است ، يعني “ عبد ” جز رضاي حق نخواهد و در برابر او در ذلِت و اطاعت مطلق باشد كه اصل عبوديت ، خضوع و تذلِل است . از همين رو عرب به شتر رام و مطيع “ ‏‎‏‍‎بَعِيرٌ مُعَبـًّدٌ ” و به راهي كه اثر كوبيده شدن و كثرت رفت و آمد هموار باشد “ طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ ” گويد . “ عبادت ” اطاعت توأم با خضوع و كرنش و فروتني است و “ تَعَبُّد ” به معناي تنسِك است . “ عَبَدَهُ ” يعني او را پرستيد و “ عَبَدَِبِهِ ” يعني ملازم او شد و از وي فاصله نگرفت و “ عَبْد ” مملوك است ، برده است ، آزاد نيست . بنابراين عبد در برابر مولا ، وجودي براي خويش قائل نيست ، ملازم مولاست و از وي فاصله نمي گيرد ، آزادي و استقلال را از خود سلب مي كند و در برابر مولاي خويش هيچ گونه خلاف و تعدِي نمي كند ، مطيع اوست و به اراده و خواست او عمل مي كند .

چنين كمالي آدمي را با حقيقت خويش آشنا و همراه مي كند ، و هر چه انسان در منازل و مراتب عبوديت حق بالاتر رود ، به حقيقت انساني خود نزديكتر مي شود و اسما و صفات حق را بيشتر در خود جلوه مي دهد .

هيچ كمالي مانند عبوديت آدمي را به مقامي كه شايسته ي آن است نمي رساند ، زيرا انسان به ميزاني كه عبدٍ خداي متعال بشود ، استعدادهايش در جهت كمال مطلق شكوفا مي شود ، و اين مقام والاترين مقامات انساني است .

عبوديت : اصلي ترين دعوت انبيا

تا زماني كه بت پروري و بت پرستي وجود دارد ، تا زماني كه آدمي اسير كرنش در برابر غير خدا و پرستش امور موهوم است ، بستر عبوديت الله و كمال حاصل از آن براي انسان فراهم نمي شود . از اين روست كه پيام آوران الهي بيش از هر چيز بر نفي بت پروري و بت پرستي تأكيد كرده اند و تلاش نموده اند مردمان را از بندگي غير خدا و پيروي شيطان آزاد نمايند و به بندگي حقيقي برسانند كه در چنين بستري

استعدادهاي كمالي آدمي در جهت حق شكوفا مي شود ، چنانكه در مصباح الشريعه از امام صادق ( ع ) وارد شده است :

” العُبُودِيَّ‍ةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهُهَا الرُّبُوبِيهُ . ”

بندگي خدا گوهر گرانبهايي است كه باطن آن آزادي و ربوبيت است .

انسان به ميزاني كه عبد مي شود و به مقام بندگي دست مي يابد ، ربّ مي گردد ، و دعوت انبيا ، دعوت به ربوبيت است از طريق عبوديت . انسان تا ازطريق عبوديت به ربوبيت نرسد واجد كمالي حقيقي نمي شود ، زيرا در غير اين صورت خودش نيست ، موجودي مجازي است .

“ ربوبيت ” به معناي مالك شدن ، صاحب بودن ، دارا بودن ، مدِبر بودن ، سرپرست و متصدي بودن است ، و انسان در سايه ي عبوديت الله مالك خود و قواي خويش و واجد كمالات انساني مي شود ، صاحب جمال و جلال مي شود ، و زيبايي و خوبي و نيكويي در او جلوه مي نمايد . دعوت پيام آوران الهي به عبوديت ، راهي است به سوي ربوبيت و اتصاف آدمي به كمالاتي كه لايق آن است .

دعوت پيامبران و مصلحان الهي ، دعوت به خود نيست ، دعوت به عبوديت حق است و فراخواني به ربوبيت . عبوديت هموار شدن راه است براي ربوبيت ، و بي گمان نمي توان به سوي رباني شدن و الهي شدن و متِصف به صفات جمال و جلال حق شدن گام برداشت ، جز در سايه ي عبوديت حق و شكستن بتهاي عيني و ذهني . تا زماني كه بت پروري و بت پرستي هست ، خداپرستي در محاق است .

حضرت ابراهيم ، بت شكن بزرگ تاريخ ، خطاب به قوم خويش ، بلكه به همه ي اقوام ، در طول تاريخ هشداري بزرگ داده است :

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ .

] ابراهيم [ گفت : آيا آنچه را مي تراشيد ، مي پرستيد ؟

تا بت پروري ها و بت پرستي ها هست ، راه هموار نيست ، و اگر انسان از راه عبوديت به سوي ربوبيت گام بر ندارد ، گرد خويش مي گردد و اسير بت پروري و بت پرستي مي شود و از خس و خاشاكي هم بي ارزش تر مي گردد .

آنچه به آدمي ، هويت انساني مي دهد ، گام زدن در مسير عبوديت الهي و ربوبي شدن در پرتو فروغ بندگي است ، زيرا هويت اصلي و رنگ حقيقي آدمي ، رنگ بندگي و جلوه ي ربوبي آن است . و عبادت ، حقيقت انسان را ظاهر مي سازد و رنگ فطرت را در آدمي جلوه مي دهد و بستر ربوبيت را فراهم مي نمايد ، و اگر در اين جهت تلاش نشود ، ظلمت آدمي افزون مي شود و از ظلمت نيز ظلم بر مي خيزد : ظلم فردي ، اجتماعي ، خانوادگي ، سياسي و اقتصادي . در حالي كه اگر عبادت ، واجد روح عبوديت باشد ، ظلمت زدا و جلوه دهنده ي رنگ حقيقت انسان است .

عبوديت بستر كسب همه ي كمالات

عبوديت حقيقي ، يعني عبوديتي كه انسان را در ظاهر و باطن در مقام بندگي حق راه مي برد ، بستر كسب همه ي كمالات انساني است و پيامبر اكرم ( ص ) نيز به سبب عبوديت خويش به مقام رسالت نايل شد .از تقدِم مقام عبوديت بر رسالت روشن مي گردد كه قدم عبوديت بستر همه ي كمالات و مقدِمه همة مقامات سالكين است ، و رسالت شعبه ي عبوديت است .

راه انسانيت ، عبوديت الله است و آدمي به ميزاني كه به كمال بندگي متصف مي شود ، از پيروي غير حق دور مي گردد و اطاعت حق در اعضا و جوارح و قلب و وجودش جاري مي گردد .

نقش اطاعت و بندگي در ارتباط با خدا

از جمله احاديثي كه مي توان از آن جهت اثبات ارتباط و تقِرب كامل به خداوند استفاده كرد ، حديثي است كه مرحوم ابن فهد حلي ، يكي از علماي بزرگ شيعه ، آن را در كتاب عدة الداعي از طريق رسول خدا نقل كرده است كه خداوند فرمود :

اي فرزند آدم ، من بي نيازي هستم كه نيازمند نمي شوم ، مرا در آنچه بدان امر كرده ام اطاعت كن تا تو را بي نياز كنم كه نيازمند نشوي ، اي فرزند آدم ، من زنده اي هستم كه نمي ميرم ، مرا در آنچه امر كرده ام اطاعت كن تا تو را زندگي يي بخشم كه نميري ، اي فرزند آدم ، من به هر چه بخواهم ، مي گويم “ باش ” پس مي شود ، مرا در آنچه امر كرده ام اطاعت كن تا تو را چنين سازم كه به هر چه بخواهي ، بگويي “ باش ” پس بشود . اين حديث كه از محتوا و مضامين بسيار عالي برخوردار است كه در فهم و تصور اذهان عادي نمي گنجد ، از جوانب گوناگون قابل بررسي است و ما فعلاً از اين زاويه كه اين حديث مي تواند شاهد و مؤيد مطلبي باشد كه با برهان عقلي ثابت شده است و آن اين كه انسان مي تواند ارتباط آگاهانه با خداوند داشته باشد و تا آنجا به خداوند تقرب جديد كه به همه ي گرايش هاي فطري خويش ، از جمله قدرت نامحدود علم نامحدود ، كمال و سعادت نامحدود ، دست يابد و به واقع به همه ي خواسته هاي نامحدود خود برسد ، بر اساس اين روايت ، اگر بنده اي از خداوند اطاعت كند ، به او چنان رفعت و عظمتي مي بخشد كه براي ما قابل فهم و تصور نيست و او را از مظاهري از صفات خود برخوردار مي سازد . خداوند جلوه هايي از قدرت لايزال خود را در اختيار او مي نهد تا او مظهري از قدرت الهي گردد . همان طور كه خود غني و بي نياز است ، او را برخوردار از صفت غنا مي سازد تا بجز خداوند به ديگران نيازمند نگردد . ( چنان كه ملاحظه مي شود مومن از غنايي كه عين ذات الهي است برخوردار نمي گردد ، بلكه خداوند مرتبه اي از غنا كه همان غناي از ما سوي الله است و رسيدن به آن براي مخلوق ميسور مي باشد ، در اختيار انسان قرار مي دهد . )


پروژه در مورد عبوديت


مقاله در مورد عبوديت


دانلود تحقيق در مورد عبوديت


عبوديتتحقيق


در


مورد


عبوديت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد خودرو - مگ ایران | دانلود مقاله | خرید مقاله ...

تحقیق در مورد بررسی ایمنی خودرو بررسی ایمنی در خودرواولین تصادف : در اكتبر سال ۱۸۰۴ میلادی خودرویی با موتور بخار كه "گاگنت" نام داشت به دیواره‌ای برخورد كرد. در روزنامه‌های آن زمان نوشته شد كه علت اصلی این اتفاق ترمزهای ...

تحقیق و توسعه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در اکثر فعالیت‌های یک شرکت بازدهی سریع سود یا بهبود سریع در عملکردها، با هدف تسریع در بازگشت سرمایه‌گذاری معمولاً مورد انتظار است، اما این موارد دربارهٔ هیچ‌کدام از مدل‌های ذکر شده از تحقیق و توسعه، صدق نمی‌کنند.

تحقيق در مورد عبوديت | سايت علمي پژوهشي پروژه

دانلود رايگان تحقيق کامل با عنوان عبوديت , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده چكيده عبوديت كمال كمالات است و همه كمالات انساني در اين جهت است كه آ

تحقیق در مورد عبودیت

تحقیق در مورد عبودیت در 26 صفحه ورد قابل ویرایش . چكیده عبودیت كمال كمالات است و همه كمالات انسانی در این جهت است كه آدمی به عبودیت حق و اصل شود و در مدارج و مراتب آن بالا رود . هیچ كمالی مانند عبودیت آدمی را به مقامی كه ...

تحقیق در مورد زندگی جانوران | حیوانات - دانش‌چی

تحقیق و مقاله درمورد جانوران یکی از مهمترین انواع جانداران روی زمین هستند که به دو زیرگروه اصلی مهره‌داران و بی‌مهرگان تشکیل شده‌اند. در مورد زندگی، انواع، تولید مثل، غذا، حیوانات و جانوران و جاندارن - ویژگی‌ کلی ...

تحقيق درمورد عبوديت

تحقيق درمورد عبوديت. نویسنده : moldi123 . بازدید : نوشته شده در: 29 اکتبر2018. چكيده. عبوديت كمال كمالات است و همه كمالات انساني در اين جهت است كه آدمي به عبوديت حق و اصل شود و در مدارج و مراتب آن بالا رود . هيچ كمالي مانند عبوديت ...

تحقيق درمورد عبوديت

تحقيق درمورد عبوديت. نویسنده : moldi123 . بازدید : نوشته شده در: 29 اکتبر2018. چكيده. عبوديت كمال كمالات است و همه كمالات انساني در اين جهت است كه آدمي به عبوديت حق و اصل شود و در مدارج و مراتب آن بالا رود . هيچ كمالي مانند عبوديت ...

دانلود pdf کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد

در مورد خود و دیگران اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد. … شما می توانید مهارت های پژوهشی و تحلیلی ارزشمندی کسب کنید. … شما یک ارتباط بهتر خواهید بود. … شما یاد می گیرید که چگونه تعارض را حل کنید. … شما به خوبی برای مشاغل بی ش�

تحقيق در مورد عبوديت | سايت علمي پژوهشي پروژه

دانلود رايگان تحقيق کامل با عنوان عبوديت , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده چكيده عبوديت كمال كمالات است و همه كمالات انساني در اين جهت است كه آ

تحقیق در مورد خودرو - مگ ایران | دانلود مقاله | خرید مقاله ...

تحقیق در مورد بررسی ایمنی خودرو بررسی ایمنی در خودرواولین تصادف : در اكتبر سال ۱۸۰۴ میلادی خودرویی با موتور بخار كه "گاگنت" نام داشت به دیواره‌ای برخورد كرد. در روزنامه‌های آن زمان نوشته شد كه علت اصلی این اتفاق ترمزهای ...

انواع روش‌هاي تحقيق | علمي و پژوهشي

در اين روش هدف اين است كه وقايع گذشته دقيق و درست شناسايي شوند تا وضع موجود بهتر درك گردد در روشهاي ديگر مانند توصيفي يا تجربي محقق مي‌تواند نمونه مورد مطالعه را با ميل خود انتخاب نمايد, اما در تحقيق تاريخي مجبور است فقط ...

تحقیق در مورد لاکتوز - دانلود تحقیق و ppt

این تحقیق در مورد انزیم لاکتوز وکاربرد های ان می باشد اگر دانشجوی رشته صنایع غذایی هستید و به دنبال یک تحقیق در مورد یک انزیم هستید متوانید این فایل در مورد انزیم لاکتوز وکاربرد های ان را از سایت ما به صورت مستقیم دانلود

تحقیق در مورد سعدی برای دبستان | بزرگترین شاعران فارسی ...

تحقیق در مورد سعدی برای دبستان. ابومحمّد مُشرف‌الدین مُصلِح بن عبدالله بن مشرّف، یا سعدی شیرازی یکی از شاعران بزرگ فارسی در دوره قرون وسطایی بود.او نه تنها در کشورهای فارسی زبان بلکه در کشورهای غربی و به ویژه در میان ...

تحقيق درمورد عبوديت

تحقيق درمورد عبوديت. نویسنده : moldi123 . بازدید : نوشته شده در: 29 اکتبر2018. چكيده. عبوديت كمال كمالات است و همه كمالات انساني در اين جهت است كه آدمي به عبوديت حق و اصل شود و در مدارج و مراتب آن بالا رود . هيچ كمالي مانند عبوديت ...

تحقیق در مورد ورزش فوتبال | سایت علمی پژوهشی آسمان

در مورد دوم، شما در مسابقات قهرمانی پیشرفت می کنید و هر سال باید هزینه های اجازه نامه خود (شامل هزینه ی تشکیل پرونده و هزینه باشگاه )را بپردازید. فوتبال به بیان ساده یک توپ ، چند بازیکن و تعدادی کفش است. وسائل بازیکنان طی ...

تحقيق در مورد عبوديت | سايت علمي پژوهشي پروژه

دانلود رايگان تحقيق کامل با عنوان عبوديت , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده چكيده عبوديت كمال كمالات است و همه كمالات انساني در اين جهت است كه آ

تحقیق درباره عبودیت - فایل های علمی

قالب فایل(ورد) لینک دالنود پایین صفحه تعداد صفحه:27 بخشی از متن عنوان : تحقيق درمورد عبوديت عبوديت چكيده عبوديت كمال كمالات است و همه كمالات انساني در اين جهت است كه آدمي به عبوديت حق و اصل شود و در مدارج و مراتب آن بالا رود .

تحقیق در مورد بهداشت

تحقیق در مورد بهداشت . شامل عناوین زیر : بهداشت مو. اهميت بهداشت مدارس. بهداشت و اهمیت آن. بهداشت. بهداشت. بهداشت مجموعه‌ای از علوم مختلف است و بطور کلی منظور از آن، انجام کارهایی برای جلوگیری از ابتلا مردم به بیماری و رسی

تحقیق در مورد سعدی برای دبستان | بزرگترین شاعران فارسی ...

تحقیق در مورد سعدی برای دبستان. ابومحمّد مُشرف‌الدین مُصلِح بن عبدالله بن مشرّف، یا سعدی شیرازی یکی از شاعران بزرگ فارسی در دوره قرون وسطایی بود.او نه تنها در کشورهای فارسی زبان بلکه در کشورهای غربی و به ویژه در میان ...

تحقیق در مورد بدن انسان - مگ ایران | دانلود مقاله | خرید ...

تحقیق در مورد نکاتی در مورد سعادت و شقاوت انسان بسم الله الرحمن الرحيم(لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الاالذين آمنو و عملوا الصالحات فلهم اجرهم غيرممنون) سورة تين آيات 6-4 انسان را در قامت نيكوتر ...

ﺑﺮآورد ﺗﻮزﻳ ﻣﻜﺎﻧ ﻊ ﻲﺑﺎرﻧﺪﮔ ﻲ آﺑﺮ در ﺣﻮﺿﻪ ﻳ ﺰ ﺳﺪ درودزن از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده GIS

خلاصه کتاب زیباشناسی در معماری

توابع و وقفه های BIOS

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻬﻨﺪ

جان فریدمن

طرح توجیهی درمانـگاه شـبانه‌ روزی

مبحث اینترنت

کشاب طراحی شده در سالیدورک و کتیا

حل تمرین فیزیک هالیدی کامل