دانلود رایگان


مقاله بررسی رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل مقاله بررسي رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار در 15 صفحه ورد قابل ويرايش

مكملهاي رژيم غذايي كراتين مونو هيدرات در 5 سال گذشته معمول شده اند . مطالعات تغذيه اي مكملهاي كراتين بطور دو پهلو اثرات انرژي زايي را نشان نداد. اين نظريه كه بارگيري CR به ميزان 30-20 گرم در روز براي 7-5 روز باعث افزايش كارايي درحين تمرينات سنگين خصوصاً تمرينات مقاومتي مي شود. پيشنهاد مي شود كه مكملهاي كراتين ممكن است سازگاري زيادي با پيشرفت تمرينات مقاومتي داشته باشد. به علاوه مطالعات Vitro , Vivo نشان مي دهد كه مكمل كراتين ممكن است به تنهايي موجب افزايش پروتئين در عضلات اسكلتي شود. مطالعات جديد زيادي اثرات مكملهاي كراتين در طي تمرينات استقامتي را ارزيابي كردند. گزارشهاي مفيدي مبني بر افزايش قدرت يا حجم چربي آزاد پس از مصرف 12-4 هفته اي كراتين بصورت كنترل شده وغير كنترل شده وتحت برنامه هاي R T وجود دارد. مطالعات 4 هفته اي ديگر مقايسه مكملهاي تجارتي كراتين با مكمل آزاد را در افزايش حجم چربي كراتين بر روي ( FFM) وانجام ورزشهاي مقاومتي گزارش مي كند، به هرحال تحقيقات ديگر نشان داده است كه مصرف كرادتين برروي FFM هيچ اثري نمي كند يا پيشرفت قابل ملاحظه اي در بعضي والبته نه همه ورزشها ندارد. تمرينات مقاومتي انفرادي بايد همراه انتخاب با مطالعه مكمل كراتين باشد زيرا بيشتر احتمال مصرف CR وجود دارد. با اين حال نقش آنها نشان مي دهد كه عوامل متعددي مطالعه غير معمول جمعيت را توضيح مي دهد. برنامه هاي متفاوت تمريني استفاده مي شود كه هركدام يقين مي رود ارائه كند بهترين محرك تمريني را، آنها بايد متقاعد شوند كه در طي مطالعه كمي تا چندين ماه اين برنامه هيچ صدمه اي به آموزششان نمي رساند، در بهترين حالت اين موجب كاهش در Subject poal و در بدترين حالت موجب تحريك ضعف تمرينات مي شود . آنها مي توانند مقاومت كنند سختي هاي شديد تمرينات را به دليل حالت مشروطشان ممكن است كه نشان دهد افزايش اندازه بافتهاي معموليشان . بنابراين توانايي با اثبات اثرات CR اگر معلوم باشد بستگي پيدا خواهد كرد به توانايي افزايش و حضور اندازه عضله اين ممكن است آشكار بكند نتايج دو پهلوي مطالعات volec و همكارانش منطقه سطح مقطع بخشهاي بزرگ تارهاي ماهيچه اي ازنظر افقي بزرگتر نبود در گروه كراتين نسبت به PLacebo بعد از تمرينات مقاومتي. همزمان نشان دادند كه كراتين سبب يك افزايش بزرگتر در اندازه تار مي شود. تغييرات ذاتي در اندازه گيريهاي بافت برداري ممكن است توضيح دهد اندازه تار كوچكتر را در گروه CR قبل از تمرينات ومتعاقباً بزرگتر شدن آن را بعد از مصرف CR . بعد از تمرينات اوليه تفاوتهايي به روش آماري بوسيله استفاده ANCOVA در تار ماهيچه اي گزارش شد. گروه كراتين نشان داد افزايش تارهاي عضلاني بزرگ بطور بارزي فقط در نوع تارهاي IIA كه فقط 11% از نمونه هاي فيبر را تشكيل مي دهد. مورد هرچه كه باشد به نظر
مي رسد كه خاصيت مكمل كراتين بايد كمك كند در مطالعه اي كه به آزمودنيهاي تحت تمرينات استقامتي نيازي نداشته باشد كه تمريناتشان آن را تغيير بدهد اما بايد بتوان افزايش عضلاني اين را اندازه گيري كرد. بر اساس اين مشاهدات اين مقاله ارزيابي كرده است تأثير مكمل CR برروي پاسخهاي مكانيكي و هايپرتروفي عضله چهار سر ران QF بر روي داوطلبان تمرينات مقاومتي با electromyostimulation بررسي كرده . اين رژيم تمرين افزايش در اندازه عضله در يك زمان كوتاه را نشان مي دهد و تكيه نمي كند به تلاشهاي ارادي و بنابراين اثرات پتانسيلي PL را از بين مي برد ونيازي ندارد كه افراد (آزمودينها) بطور مشخص تمريناتشان را تغيير دهند. زيرا EMS مي تواند موجب كاهش كراتين فسفات شود كه سبب از بين رفتن نيرو مي شود. طرح ما آزمايش شد به گمان اينكه CR باعث كاهش خستگي وافزايش بارگير ي درهر جلسه تمرين مي شود. بنابراين موجب افزايش رشد عضله مي‌شود. ما استفاده كرديم از يك طرح كنترل شده
double blind placebo منطقه سطح مقطع رانها عضله چهار سراندازه گرفته شد با استفاده از تصوير برداري تشديد مغناطيسي. گشتاور در حين هر عمل كانسنتر يك و اكسنتريك از تمرينات EMS ثبت شد براي كمك به بارگيري و خستگي. به دليل اينكه روش تصوير برداري هردوران را اسكن ميكند. همچنين ارزيابي كرديم تغييرات اندازه عضله راست چهار سر را بطور ميانگين بعنوان مصرف كننده فرضي (يعني در طي تمرين مقاومتي بدون برنامه بر طبق يكي از برنامه هاي موجود).روش ها

موضوع ها و پروتكل هاي عمومي: 32 فرد داوطلب به مشاركت شدند. روشها، خطرها و استفاده مطالعه توضيح داده شد و به اطلاع آنها رسيد كه هر يك از آنها بصورت كتبي بايد رضايت دهند. بعد از تصويب به وسيلة مؤسسه پژوهشي به عنوان تحقيق بر روي آزمودنيهاي مرد دانشگاه گيورجيا. براي شركت كنندگان نمايش داده شد كاربرد كراتين مونوهيدرات و تحمل با EMS . هيچ كدام از آنها مكملهاي CR را در طي 2 ماه قبل مصرف نكرده بودند. تصاوير MRI به منظور تعيين سطح مقطع عضله چهار سر ران گرفته شد. سپس به هر يك از آزمودنيها assigned با كراتين مونوهيدرات به مقدار (20 گرم در روز به مدت 7 روز، 5 گرم در روز بعد از اين) يا يك حالت (pl) sucrose placebo در يك طرحduble blind بعد از بارگيري در 8 هفته پروتكل EMS عملي شد با QF چپ. آزمودنيها ادامه دادند RT را بصورت داوطلبانه بر روي دو اندام تحتاني در حاليكه رژيم غذايي آنها مطابق ميلشان بود. به دنبال تمرينات EMS مجموعه ديگري از تصاوير MRI گرفته شد. 14 آزمودني به دلايل شخصي حذف شدند يا به دليل تطابق ضعيفي كه داشتند با اين شرايط نتوانستند ادامه دهند (CR, N=8,40% , PL,N=6 , 50% , P=0.5952) بعنوان نتيجه 17 مرد و 1 زن با سال ( متوسط ) كه به طور تفريحي آزمايش RT را انجام دادند براي انتهاي تحتاني مطالعه را تمام كردند.

تصويربرداري MR : آزمودنيها آموزش داده شدند با خودداري كردن از فشار سنگين به وسيله رانها براي دست كم 72 ساعت قبل از تصويربرداري. در امتداد محور رانها تصاوير MR گرفته شد. (TR/TE 2000/30 , 60,1-cm ضخامت برش , 0.5-cmgap, 256×256 matrix, 40-cm FOV,1 NEX) اين تصاوير با استفاده از يك ميدان مغناطيسي ابررسانا به شدت 1.5 تسلا از شركت جنرال الكتريك در شهر ميلواكي گرفته شد. بعد از تنظيم فضايي قبل و بعد از تمرينات EMS تصاوير مقايسه شدند. و منطقه سطح مقطع عضله چهار سر ران معين شد براي هر برش ران با استفاده از يك عمل گر كور با استفاده از نرم افزار NIH. مقادير مربوط به 10 برش اول پايين تر از سمت عضلات سريني بدن ميانگين گرفته شد تا مقدار ميانگين منطقه سطح مقطع QF بدست آيد زيرا اين ناحيه نشان دهنده بزرگترين سطح مقطع QF است. تصويربرداري MR يك اندازه گيري قابل اعتماد منطقه سطح است، با ضريب اطميناني بيش از 0.98 در آزمايشگاه ماست.

مكملهاي غذايي:

در طي هفته بعد از گرفته شدن تصاوير MR ، آزمودنيها مصرف كردند يك نوشيدني با طعم شيريني را به مقدار 20 گرم آميخته با 5 گرم CR منوهيدرات ديگر، يا شكر (گروه PL) براي 4 وعده در روز مكملها مخلوط مي شدند با آشاميدنيهاي طعم دار ديگر و در صورت امكان با غذاها مصرف مي شدند. اين روش كه در هر وعده غذايي 5 گرم CR منوهيدرات يا دارونما (PL) مصرف شود در روز در حين تمرينات EMS. مكملها توزيع شدند در يك هفته (بارگيري) و دو هفته (تمرينات EMS) متناوباً در جلسه هايي كه حاوي دستورالعمل مصرف آنها هم بود.

بحث و گفتگو:

مطالعه حاضر طراحي شد تا عواملي را كه ممكن است اثرات را تحت تاثير خود قرار دهد بررسي كند. اگر هر يك از مكمل هاي رژيم غذايي CR با پاسخهاي مكانيكي و رشد عضلات اسكلتي در برابر اضافه بار مقاومت كند. تمرينات مقاومتي كه به صورت داوطلبانه انجام داده بودند مطالعه گرديد (سال تجارب) زيرا به نظر مي رسد كه مصرف كراتين به رشد عضلات كمك كند. همچنين انتظار مي رود كه به طور مثبت واكنش نشان دهد در قبال افزايش شدت تمرينات. پروتكل EMS به چند دليل برگزيده شد. اين مي تواند موجب افزايش عضلات شود بطور مؤثر همانگونه كه در اين مطالعه نشان داده شد. بدون نياز به تلاش داوطلبانه يا اينكه از افراد خواسته شود كه تمرينات مقاومتي خودشان را تغيير بدهند. EMS همچنين مي تواند طراحي شود تا بوجود آيد كاهش فسفوكراتين و متعاقب آن همانگونه كه در اين مطالعه ديده شد. بنابراين اگر مكملهاي رژيم غذايي موجب افزايش عضله گردد (CR و فسفات كراتين) و به موجب آن انرژي نامتعادل در تارها در طي اختلال كم مي شود. اين مي تواند منجر به كاهش خستگي ، افزايش بارگيري و سرانجام منتج به هايپرتروفي عضلات شود. پروتكل EMS كه ما استفاده كرديم همچنين توانايي كنترل با دقت و تعيين مقدار بارگيري را در شرايط تمرين ارائه كرد. براي مثال گشتاور اندازه گيري شده بود در هر 100 ms در طي هر عمل كنسنتريك و اكسنتريك.


كربوهيدرات و عملكرد جسمي ، روحي در طي تمرينات متناوب تا مرز خستگي

هدف از اين مطالعه آزمودن اثرات خوردن الكتروليت كربوهيدرات بر عملكرد جسمي وروحي افراد در حين اجراي تمرينات متناوب باشدت بالا( IHI) مانند بسياري از مسابقات ورزشي معمول بوده است.


پروژه بررسي رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار


مقاله بررسي رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار


دانلود تحقيق بررسي رژي


مقاله


بررسی


رژيم


غذايي


مكملهاي


كراتين


وسازگاري


عضلاني


با


مقاومت


اضافه


بار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود دانلود خلاصه کتاب مستندسازی تجربیات مدیران / دکتر ...

رژيم غذايي مكملهاي كراتين و سازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار دانلود طرح توجیهی: تولید پلی پروپیلن یا پلی اتیلن ضد نفوذ گاز به ویژه اکسیژن براي ارتقاء بسته بند بررسی تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با ...

زندگی نامه قاریان قران مصری

رژيم غذايي در نوجوانان 44 ص – Copy; دانلود نقاشی مدرن شماره 682; رژيم غذايي در نوجوانان 44 ص; رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار; ریاضی 84 – 215 ص ; خانه / کامپیوتر / زندگی نامه قاریان قران مصری. زندگی ...

تحقیق رژيم غذايي مكملهاي كراتين و سازگاري عضلاني با مقاومت ...

تحقیق رژيم غذايي مكملهاي كراتين و سازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار مكملهاي رژيم غذايي كراتين مونو هيدرات در 5 سال گذشته معمول شده اند . مطالعات تغذيه اي

رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار

رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار. برای دانلود این محصول “رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار” از سایت دانلود فایل ، روی دریافت فایل کلیک کنید تا به صفحه دانلود ...

رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه ...

رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه ...

دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی . Search this site. Home. Interest and Inflation Accounting بهره و حسابداري تورم. آلودگی محیط زیست. اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه خليج فارس. اثرات تنش خشكي و راههاي مقابله با آن در ...

تحقیق رژيم غذايي مكملهاي كراتين و سازگاري عضلاني با مقاومت ...

تحقیق رژيم غذايي مكملهاي كراتين و سازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار مكملهاي رژيم غذايي كراتين مونو هيدرات در 5 سال گذشته معمول شده اند . مطالعات تغذيه اي

تحقیق در مورد بیماریهای متابولیکی گاو شیری - دانلود رایگان

تحقیق درباره رژيم غذايي مكمل كرداتين و سازگار عضلاني با مقاومت اضافه بار پاورپوینت در مورد تحلیل محتوای صورت جلسات کارگروه منابع ملی تاریخ دیرین ترکان ایران تحقیق در مورد افزایش سهم بیمه خصوصی دانلود طرح درس سالانه ...

رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه ...

دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی . Search this site. Home. Interest and Inflation Accounting بهره و حسابداري تورم. آلودگی محیط زیست. اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه خليج فارس. اثرات تنش خشكي و راههاي مقابله با آن در ...

رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه ...

دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی . Search this site. Home. Interest and Inflation Accounting بهره و حسابداري تورم. آلودگی محیط زیست. اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه خليج فارس. اثرات تنش خشكي و راههاي مقابله با آن در ...

تمام محصول ها - wiki.sellfile.ir

رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار. 3,000 تومان ...

تحقیق رژيم غذايي مكمل كرداتين و سازگار عضلاني با مقاومت ...

دانلود ورد با موضوع تحقیق رژيم غذايي مكمل كرداتين و سازگار عضلاني با مقاومت اضافه بار دارای 13 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 13 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ...

رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار

رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار. برای دانلود این محصول “رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار” از سایت دانلود فایل ، روی دریافت فایل کلیک کنید تا به صفحه دانلود ...

رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه ...

دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی . Search this site. Home. Interest and Inflation Accounting بهره و حسابداري تورم. آلودگی محیط زیست. اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه خليج فارس. اثرات تنش خشكي و راههاي مقابله با آن در ...

آشنايي با گياه داروئي آويشن37 صفحه

مقاله پروژه مالی شركت فرش باستان يزد 42 ص رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار 22 صفحه تحقیق درباره اتم در خدمت كشاورزي تحقیق درمورد ظهور و سير معنا و حقيقت اسلام در ايران 13 ص تحقیق درباره نقش ...

دانلود مقاله رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با ...

دانلود مقاله رژیم غذایی مکملهای کراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه بار مكملهاي رژيم غذايي كراتين مونو هيدرات در 5 سال گذشته معمول شده اند . مطالعات تغذيه اي مكملهاي كراتين بطور دو پهلو ...

آشنايي با گياه داروئي آويشن37 صفحه

مقاله پروژه مالی شركت فرش باستان يزد 42 ص رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه بار 22 صفحه تحقیق درباره اتم در خدمت كشاورزي تحقیق درمورد ظهور و سير معنا و حقيقت اسلام در ايران 13 ص تحقیق درباره نقش ...

رژيم غذايي مكملهاي كراتين وسازگاري عضلاني با مقاومت اضافه ...

دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی . Search this site. Home. Interest and Inflation Accounting بهره و حسابداري تورم. آلودگی محیط زیست. اثر جريان ناشي از تغيير چگالي در تشکيل کانال صوتي در منطقه خليج فارس. اثرات تنش خشكي و راههاي مقابله با آن در ...

بررسی موضوع وهابیت

جایگاه برنامه ریزي مالی شهرداريها در توسعه نظام مالی و تأمین مالی

الگوی طراحی شهری بیشاپور

اموزش تصویری گام‌به‌گام نصب ویستا

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا

شهر مطلوب ما

آشفتگي بصري در نماهاي شهري

شیپ فایل سمنان

مقاله در مورد اکسل

طرح کار افرینی و توجیهی آموزشگاه زبان‌هاي خارجي