دانلود رایگان


مقاله بررسی پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل مقاله بررسي پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي در 23 صفحه ورد قابل ويرايش

پيامد جهاني شدن بازارهاي مالي

مقدمه:

در مسير زندگي انسان بعضي اوقات شرايطي پيش مي آيد مجبور مي شود بين « آنچه كه بود و آنچه كه از اين به بعد خواهد بود» يكي را انتخاب كند و گاهي اين شرايط پديد آمده طوري است كه انسان ناگزير است كه حتماً دست به انتخاب بزند كه ميزان صحت اين انتخابها و انطباق آن با حقيقت مي تواند عامل تعيين كننده اي براي رسيدن به كمال و سعادت انساني باشد. از طرفي درستي هر انتخابي نيز تابعي از ميزان شناختي است كه انسان از اطراف خودش و شرايط قديم و جديد دارد. مسئله جهاني شدن نيز اصطلاحي است كه خبر از پايدار شدن شرايط جديدي در عرضه روابط بين المللي مي دهد كه كشورها و بازيگران اين عرصه ناگزير به اتخاذ سياستي خواهند بود كه در بردارنده منافع آنها باشد از طرفي از ضرورتهاي توسعه هر كشوري شناخت دگرگونيهاي جهاني و شكل دادن اين دگرگونيها بر اساس خواست و منافع ملي است. نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه جهاني شدن واقعيت دارد و يافته ذهن بعضي نويسندگان و نظريه پردازان نيست.

جهاني شدن فرايندي است كه قابليت تبديل به فرصتي براي منافع ملي ما و تهديدي بر ضد منافع را خواهد داشت و اينكه كدام روي سكه روي دهد بستگي مستقيم به نحوه مواجهه ما با آن دارد.

مقاله حاضر سعي در ايجاد زمينه مناسب براي شناساندن جهاني شدن مالي ( Financil Globalization) و نقش حسابداري بين المللي در اين ميان دارد.

تعريف كلي جهاني شدن

برخي از صاحبنظران در تعريف پديده جهاني شدن به جنبه اقتصادي آن تاكيد ورزيده و اقتصاد واحد جهاني و پيامدهاي آن را به عنوان جهاني شدن آورده اند و برخي ديگر از انديشمندان نيز سعي كرده اند جهاني شدن را به عنوان يك مفهوم سياسي تعريف كنند، (فوكوياما) كه در كتاب ( پايان تاريخ) به جهاني شدن الگوي حكومتي دموكراسي ليبرال اشاره كرده و آن را شكل نهايي حكومت بشري قلمداد مي كند و صاحبنظران ديگر نيز به تبيين اين مفهوم در چارچوب تحولات اقتصادي ، سياسي و زيست محيطي پرداخته اند.

با مطالعه در اين زمينه در مي يابيم كه جهاني شدن در ابعاد مختلف و گوناگون نظير اقتصاد، سياست، فرهنگ.... تعريف خاص خود را دارد و يا به عبارت ديگر چون جهاني شدن به تكامل نرسيده است و تا زماني كه رشد و حركت مداوم آن متوقف نشود نمي توان تعريف كامل و كلي ارائه داد.

جهاني شدن بازارهاي مالي هر روز توسعه بيشتري مي يابد. توسعه بازارهاي مالي بين المللي و افزايش حجم معاملات در بازارهاي خارجي و بازارهاي سرمايه يك واقعيت غير قابل انكار است. پيشرفت در فن آوريهاي ارتباطي اطلاعاتي، آزاد سازي دربازارهاي سرمايه و ارائه ابزارهاي جديد مالي باعث تحرك بيشتر گردش بين المللي سرمايه و راهنمايي براي افزايش توسعه و كارايي در بازارهاي مالي بين المللي است.

شواهد تجربي نشان مي دهد كه مرزهاي بومي موانعي در راه جريانهاي بين المللي سرمايه محسوب مي شوند. پرتقوي سرمايه گذاران در كشورهاي صنعتي به سمت دارايي هاي بومي (Home bios puzle) بوده و پس اندازهاي ملي عمدتاً توسط صنايع ملي جذب مي شود (Feldstein Horioka paradox) از سوي ديگر ميزان جريانهاي خالص سرمايه روند افزايشي نداشته است. توسعه جهاني شدن مالي را مي توان از جنبه هاي مختلف نظير معاملات خارج تراز نامه اي (OFF- balance) و ابزارهاي مشتقه (Derivatives) كه امكان تسهيم ريسك را بين داراييهاي اساسي فراهم آورده است، بررسي كرد.

افزايش در معاملات مالي بين المللي داراي دو بعد اساسي است:

الف) افزايش تحرك و پويايي پس اندازها كه باعث بهبود كارايي در تخصيص منابع مي شود.

ب) اثرات معاملات بين المللي كارايي ريسك انتقال را بهبود مي بخشد. به عبارت ديگر، به واسطه توسعه معاملات ، قيمت دارايييهاي مالي در بين كشورها، به صورت هموارتري نسبت به گذشته عمل مي كند و اين شواهد دليل بر جهاني شدن بازارهاي مالي است.

چگونگي و جهت حركت و توسعه جهاني شدن بازارهاي مالي در آينده، كاربردهاي مهمي براي جهت دهي به سياستهاي پولي توسط بانكهاي مركزي دارد. به عنوان مثال، چنانچه بازارهاي مالي يكپارچه تر و جريانهاي بين المللي سرمايه فعالتر شود، سياست پولي مستقل براي تحقق اهداف بومي، آزاد سازي تحرك سرمايه و نرخهاي ثابت تسعير ارز را نمي توان به طور همزمان با هم داشت. علاوه بر اين اتخاذ سياست محافظه كارانه نيز ممكن است با مسائل جديدي در زمينه ثبات سيستم مالي به واسطه افزايش روابط بين المللي بر روي قيمت دارايي ها روبه رو شود.

مفهوم جهاني شدن مالي

قبل از آن كه به تعريف جهاني شدن بازارهاي مالي بپردازيم. ضروري است ابتدا تفاوت بين دو اصطلاح جهاني شدن بازارهاي مالي و بين المللي شدن بازارهاي مالي
(Financil internationalization) را به وضوح مشخص كنيم .

بين المللي شدن بر شرايطي دلالت دارد كه معاملات خارجي مشخصي افزايش مي يابد و جهاني شدن بر شرايطي دلالت دارد كه اقتصاد همه كشورها به خصوص بازارهاي مالي آنها آنچنان يكپارچه مي شوند كه يك بازار جهاني واحد را به وجود مي آورند. براي مثال وقتي كشوري مكانيسم واحدي را براي واردات محصولات كشاورزان به منظور حمايت از بخش كشاورزي بومي خود در نظر مي گيرد، ممكن است بين المللي شدن توسعه يابد، ولي جهاني شدن نمي تواند توسعه يابد.

حال بر اساس اين تعريف به بررسي حال و آينده جهاني شدن بازارهاي مالي
مي پردازيم.

براي طراحي مبنايي براي بحثهاي آتي، انواع جهاني شدن را توضيح مي دهيم. براي سهولت كار، ما جهاني را با دو كشور در نظر مي گيريم F و R به ترتيب نشان دهنده بازارهاي كالا و خدمات و بازارهاي مالي و انديس آن نشان دهنده كشور است. اقتصاد جهاني شدن واقعي حالتي بين بدون جهاني شدن (Nonglobalization) ، حالتي كه هم بازارهاي مالي و هم بازارهاي كالا و خدمات در حد كشور ها هستن (نمودار 1-1) و يا حالت جهاني شدن كامل (CompleGlobalization) حالتي كه هر نوع بازار به صورت كاملا يكپارچه است. (نمودار 1-2)

عوامل محيطي مؤثر بر حسابداري بين المللي

رويه هاي حسابداري و افشاي اطلاعات همانند خود بنگاه تحت تأثير عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي است. اين عوامل شامل ماهيت مالكيت بنگاه، نوع فعاليتهاي تجاري بنگاه، منابع تامين مالي و سطح توسعه بازارهاي سرمايه، ماهيت سيستم مالياتي، وجود و اهميت حرفه حسابداري، سطح تحقيقات و آموزش حسابداري، ماهيت سيستم سياسي، ويژگيهاي اجتماعي، سطح رشد اقتصادي و توسعه، نرخ تورم، ماهيت و چگونگي سيستم هاي حسابداري در هر كشور متناسب با اثر نسبي هر يك از عوامل محيطي و ساير سيستم ها تغيير مي كند.

با توجه به نوع مالكيت بنگاه، نياز به پاسخگويي عمومي و افشاي اطلاعات فرق مي كند. در يك بنگاه داراي مالكيت عمومي نسبت به بنگاه داراي مالكيت خانوادگي فشار براي پاسخگويي بيشتر است. در حالت مالكيت دولتي، فشار متمركزي بر روي سيستم هاي حسابداري به سمت برآوردن اهداف كلان اقتصادي وجود دارد. نوع فعاليتهاي بنگاه نظير توليدي يا كشاورزي بودن، متنوع بودن، بين المللي بودن، كوچك يا بزرگ بودن بنگاه بر ماهيت سيستم حسابداري تاثير مي گذارد.

در كشورهايي كه سيستم حسابداري تحت تاثير و نفوذ اهداف دولتي است، سيستم مالياتي يكي از عوامل مهم است. در كشورهايي نظير فرانسه و آلمان گزارشهاي حسابداري عمومي به عنوان مبنايي براي محاسبه ماليات مورد استفاده قرار مي گيرد. در ديگر كشورها نظير انگليس و آمريكا گزارشهاي ارائه شده توسط شركتها براي مقاصد مالياتي تعديل مي شود.

در كشورهايي كه حرفه حسابداري توسعه يافته و حسابداران نقش حرفه اي اعمال مي كنند، سيستم هاي حسابداري متمركز متحد الشكل هستند. بايد توجه داشت كه توسعه حرفه حسابداري بستگي مستقيم به وجود تحقيقات و آموزش حسابداري دارد.

سيستم سياسي تاثير مهمي بر حسابداري داشته و سيستم هاي حسابداري منعكس كننده اهداف و فلسفه هاي سياسي هستند. ماهيت و دامنه رشد و توسعه اقتصادي نيز بر چگونگي سيستم هاي حسابداري موثر است. به عنوان مثال تغيير از اقتصاد كشاورزي به سمت اقتصاد توليدي مسائل جديد حسابداري را به وجود آورده اند.

سيستم حقوقي عامل مهمي در تعيين ابعاد مشاركت بنگاه در تدوين مقررات حسابداري دارد.

به رغم تفاوتهايي كه در شرايط محيطي كشورها وجود دارد و بر سيستم هاي حسابداري تاثير مي گذارد، شباهتهايي نيز وجود دارد. تلاشهاي زيادي براي طبقه بندي كشورها و شناسايي الگوها و تعيين گروهها انجام شده است. به هر حال. چنين تلاشهايي روش مفيدي براي درك بهتر از عوامل موثر بر توسعه سيستم هاي حسابداري و در نتيجه پيش بيني تغييرات و تاثيرات آن است. به دليل فعاليتهاي سازمانهاي مالي و بين المللي و تغيير ماهيت تجارت و عملياتهاي بين المللي، حسابداري پي در پي در حال تغيير است و مدليهاي جديدي براي حسابداري و گزارشگري ارائه شده است.


پروژه بررسي پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي


مقاله بررسي پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي


دانلود تحقيق بررسي پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي


بررسي پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي


پيامدهاي جهاني


مقاله


بررسی


پيامدهاي


جهاني


شدن


بازارهاي


مالي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي

دانلود مقاله پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي ، مقاله پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي ، پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي ، جهاني شدن بازارهاي مالي.doc

تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي – tos482

تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي. فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 216 کیلوبایت قیمت: 14000 تومان. دانلود تحقیق با موضوع پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي، در قالب word و در 21 صفحه، قابل ...

دانلود مقاله پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي

دانلود مقاله پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي ، مقاله پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي ، پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي ، جهاني شدن بازارهاي مالي.doc

دانلود مقاله پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي

دانلود مقاله پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي ، مقاله پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي ، پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي ، جهاني شدن بازارهاي مالي.doc

تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي

تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي مقدمه: در مسير زندگي انسان بعضي اوقات شرايطي پيش مي آيد مجبور مي شود بين « آنچه كه بود و آنچه كه از اين به بعد خواهد بود» يكي را انتخاب كند و گاهي اين شرايط پديد آمده طوري است كه ...

(۶۳) جهانى سازى، عدالت اقتصادى ومهدويت

مقاله (جهانى سازى، عدالت اقتصادى ومهدويت) در پى آن است تا اثبات كند نهادها وساز وكارهاى نظام اقتصاد سرمايه دارى جهانى به سركردگى ايالات متحده امريكا نه تنها عدالت اقتصادى را به ارمغان نمى آورد، بلكه جهان را پر از ظلم وت�

شکوه انقلاب | مقاله

دستاوردهاي قابل ملاحظه و چشم گيري داشته است و باتوجه به تحريم ها و تهديدهاي آمريكا و همفكرانش، امروز ايران اسلامي بدون كمترين وابستگي به كشورهاي پيشرفته در جايگاه ويژه و رفيعي در عرصه علم و تكنولوژي جهاني قرار دارد.

پايان نامه‌هاي دفاع شده

جايگاه حقوقي اصل توسعه پايدار در رژيم حقوقي سازمان جهاني تجارت حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد شرميلا خسروي نژادطهراني ۱۵۰۳۹۵۲۱۵: ۹۹/۴/۳۰ دکتر علي نعمتي خراط غازياني دکتر عليرضا شاكري بررسي پارامترهاي موثر در سنتز منيز�

تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي – download33

تحقیق و مقاله. فهرست و ابزارک‌ها . جستجو برای: تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي. تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي. فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 216 کیلوبایت قیمت: 14000 تومان ...

فرايند جهانى شدن از منظر جامعه شناختى | معرفت

فرايند جهانى شدن از منظر جامعه شناختى. دكتر مهدى طالب. مقدمه. بحث جهانى شدن را مى توان از ابعاد گوناگون مورد توجه قرار داد; مثلاً، الگوهاى مربوط به رويكردهاى توسعه، مكتب نوسازى، مكتب وابستگى و نظام جهانى و يا از ابعاد ...

تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي – آدریان مقاله

تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي. فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 216 کیلوبایت قیمت: 14000 تومان

جهانيشدن - خبرگزاری آریا

جهانی شدن فرایند کنش متقابل و یکپارچگی مردم، شرکت ها و دولت ها در سراسر جهان است

ميزگرد: فرايند جهانى شدن، آثار و پيامدهاى آن | معرفت

طرح مارشال، كه در اروپا پياده شد، عبارت بود از دادن منابع مالى توسط امريكا، استفاده از متخصصان كشورهاى اروپايى و استفاده از نيروى كار ارزان كشورهاى جهان سوم و عمدتاً افريقا و امريكاى لاتين. اين طرح موجب بازسازى اروپا ش�

(۶۳) جهانى سازى، عدالت اقتصادى ومهدويت

مقاله (جهانى سازى، عدالت اقتصادى ومهدويت) در پى آن است تا اثبات كند نهادها وساز وكارهاى نظام اقتصاد سرمايه دارى جهانى به سركردگى ايالات متحده امريكا نه تنها عدالت اقتصادى را به ارمغان نمى آورد، بلكه جهان را پر از ظلم وت�

جهانيشدن - خبرگزاری آریا

جهانی شدن فرایند کنش متقابل و یکپارچگی مردم، شرکت ها و دولت ها در سراسر جهان است

شکوه انقلاب | مقاله

دستاوردهاي قابل ملاحظه و چشم گيري داشته است و باتوجه به تحريم ها و تهديدهاي آمريكا و همفكرانش، امروز ايران اسلامي بدون كمترين وابستگي به كشورهاي پيشرفته در جايگاه ويژه و رفيعي در عرصه علم و تكنولوژي جهاني قرار دارد.

جهانيشدن - خبرگزاری آریا

جهانی شدن فرایند کنش متقابل و یکپارچگی مردم، شرکت ها و دولت ها در سراسر جهان است

تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي – download33

تحقیق و مقاله. فهرست و ابزارک‌ها . جستجو برای: تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي. تحقیق پيامدهاي جهاني شدن بازارهاي مالي. فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 216 کیلوبایت قیمت: 14000 تومان ...

اظلاعاتی در مورد اهواز

مقاله بررسی علت قرمز بودن رنگ خون براي بيشتر جانداران

پروژه طرح کارآفرینی کارگاه تولید نخ POY پلی استر

پروژه کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سيرخراسان

نمونه سوال هندسه احجام و پرسپکتیو

برنامه گریزی در سیاست های مسکن ایران: مسکن مهر

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎل رﻧﮕﻲ و ﺑﺎ (NWFT) اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻗﺎب ﻣﻮﺟﻚ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ

حقوق شهری و قوانیین شهرسازی

عابر پياده در سامان دهي حمل و نقل شهري

پاورپونت مرمت شهری از حبیبی و مقصودی