دانلود رایگان


مقاله بررسی منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل مقاله بررسي منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات در 20 صفحه ورد قابل ويرايش

منطق حاكم بر قسمت هواساز

هواساز داراي دو ورودي است يكي از هواي آزاد و ديگري ورودي از هواي بر گشتي و بر روي هر كدام از اين ورودي ها يك دسپر وجود دارد كه دمپر روي هواي برگشتي به صورت دستي كنترل مي شود و دمپر مربوط به هواي آزاد توسط يك محرك (Actuator) به صورت On/off كنترل مي گردد.

هوا بعد ا ورود به هواساز وارد بخش فيلتر مي گردد و بعد از آنجا به بخش فن مي رود بخش فن فشار هوا را زياد مي كند و آن را به بخش رطوبت زن مي فرستند تنها ارتباط بين بخش فن و بخش رطوبت زن از طريق فن است و بقيه فضاها توسط ورقهاي فلزي پوشانيده شده است در اين قسمت براي اطلاع از اينكه موتور كار مي كند يا خير و يا اينكه آيا براي موتور مشكلي پيش آمده است يا خير ( مانند اينكه تسمة فن پاره شده با شد) از يك سوئيچ اختلاف فشار(Diffrentiod Pressure switchi ) استفاده مي كنند اين سوئيچ داراي دو سر نمونه برداري است كه يك سر آن به قسمت فن ويك سر ديگر آن به قسمت بعد از فن ( بخش رطوبت زن) وصل وb از تيغة Ne اين وسيله استفاده مي شود هنگامي كه به صورت عادي موتور در حال كار است تيغة Ne آن بسته مي شود و يك سيگنال به PLC مي فرستند مبني بر اينكه فن در حال كاركردن است ولي هنگامي كه فن به هر دليلي خاموش شود اين سوئيچ باز شده و ديگر سيگنالي را به PLC نمي فرستد.

رنج كار DPS بين 200-1000(pa) براي اين نوع سيستم هواساز مي باشد.

بعد از اين قسمت هوا به بخش رطوبت زن منتقل مي گردد، همان طور كه در بخش قبل توضيح داده شد اين بخش فقط در زمستانها مورد استفاده قرار مي گيرد( به علت اينكه هواي تهران در تابستان داراي رطوبت كافي است) در اين بخش بخار آب كه توسط يك شير كنترلي كنترل مي شود به نازلهاي مربوط به رطوبت زن فرستاده مي شود تا به هوا رطوبت اضافه كنند براي اندازه گيري ميزان رطوبت در يك فضاي عمومي يك سنسور و PLC با توجه به ميزان رطوبت شير كنترلي در مسير رطوبت زن را كنترل مي كند.

سنسور رطوبت سنج از نوع ولتاژي (1-10V) است و داراي زمان پاسخ 35(s) است.

و براي اضافه كردن رطوبت هوا در مسير نازل هاي رطوبت زن از يك شير كنترلي استفاده مي گردد. اين شير كنترلي از دو قسمت تشكيل شده است

1- شير خطي (LiNeow Vawe) 2- محركت خطي (Lineew valve aetuator) كه اين قسمت روي هم سوار شده و تشكيل شير كنترلي را مي دهند شير خطي استفاده شده در اين پروژه از نوع گلويي (Globe) با حركت خطي است بدين معنا كه ميزان خروجي شير با حركت ميلة كنترل شير (Stem) نيست خطي دارد.

محرك الكتريكي خطي هم براي كنترل شير خطي استفاده شده است. اين محرك يك موتور سنكرون است كه براي تغذيه به برق 247ac احتياج دارد سيگنالي كه اين محرك براي كنترل دريافت مي كند مي تواند (0-10v) يا (2-10v) باشد كه مي توان هر يك را با توجه به سيستم انتخاب نمود.

اين محرك همچنين يك سيگنال خروجي 2-10v براي نشان دادن وضعيت شير نيز ارسال مي كند كه به آن موقعيت صحيح محرك گفته مي شود و وقتي كه Steml كاملا كشيده است سيگنال 10v را به Ple مي فرستد

همچنين اين محرك در حالت خطا (System Failare) مي توان تنظيم كرد كه شير چقد باز باشد كه عبارت از 0%و 5% و100%

بعد از اين قسمت هوا وارد ناحيه كويل ها مي شود كه در اين قسمت دو كويل به صورت مجزا با كانالهاي عبور هواي منتقل از هم قرار دارد.

يكي از كوپلها ، كوپل آب سرد است و ديگري كوپل بخار ترتيب استفاده از اين كوپل ها بدين شكل است كه در تابستان كوپل آب سرد فعال و كوپل بخار غير فعال است و در زمستان كوپل بخار فعال و كوپل آب سرد غير فعال است. بر روي مسير كوپل آب سرد هيچ وسيله كنترلي قرار نمي گيرد ولي بر رومي كوپل بخار براي كنترل ميزان بخار يك شير كنترلي و براي جلوگيري از يخ زدگي هم يك سنسورد ها قرار مي گيرد. البته دماي هوا بعد از عبور از كوپلها توسط سنسورهاي دما اندازه گيري شده و به PLC فرستاده مي شود.

در مسير هوا، بعد از كوپل آب سرد يك سنسور دما از نوع PT 1000 و مناسب براي نصب در داكت است و دراراي زمان پاسخ 30(s) درسرعت 5m/s است.

در مسير هوا، بعد از كوپل آب گرم يك سنسور دما از نوع PT 1000 وجود دارد كه داراي طولب 306 متر است و اين سنسور ميزان دماي متوسط در كل طول را محاسبه مي كند و بوسيلة آن شير كنترلي بخار را كه در مسير ورودي به كوپل بخار قرار دارد را كنترل مي كند بطوريكه وقتي كه دماي محفظة اختلاط دماي هواي گرم بيش از 40 درجه شود شير كنترلي كاملاً بسته مي شود در مسير بخار هم از همان شير و محرك كه براي كنترل رطوبت زن بود استفاده شده است.

در زمستان وقتي كه به هر دليلي بخار وارد كوپل نشود با توجه به اينكه مقداري مايع درون كوپل بخار وجود دارد و همچنين هواي آزاد هم در تماس با كوپل قرار دارد امكان دارد درصورت سرد بودن هوا آب درون كوپل بخار يخ زده و كوپل بترك ، براي مقابله با اين مشكل از يك سنسور هوا كه داراي تبغه يك پل دو راهه است (SPdt) كه مي تواند مدار آلارم را در نقطة معين شده (Set point) فعال كند طول سنسور حدود 6 متر است كه دو كوپل بخار پيچيده مي شود اين سنسور وقتي عمل كرد بعدا از برگشت به شرايط عادي به صورت اتوماتيك Reset مي شود.

اين سنسور را روي 5 درجة سانتي گراد تنظيم مي كنيم وقتي كه سنسور عمل كرد فرمان به Ple مي فرستد و Ple دمپر هواي آزاد را كه به صورت On/off است مي بندد.

خروجي Ne اين سنسور در مدار قرار دارد كه يك راه را فعال مي كنند و تيغه هاي را به ترتيب در مدارهاي چراغ سيگنال و ورودي Ple قرار دارد.

بعد از عبور از كوپل ها به قسمت دمپرها مي رسد كه از آنجا با كانالها به ناحيه هاي (Zone) مختلف مي رود، هواي ورودي به هر كانال از دو مسير مجزاي كوپل آب سرد و كوپل بخار تأمين مي گردد البته ميزان آن با دمپر كنترل مي گردد. محور دمپرهاي روي محفظة بعد از كوپل بخار محور دمپرهاي روي محفظة بعد از كوپل آب سرد متصل شده است اما زاوية بين اين دو دمپر90 درجه است بدين معني كه وقتي يكي كاملاً باز است ديگري كاملاً بسته است و در نهايت اين دمپرها توسط يك دمپر موتوري به ازاي هر ناحيه (Zone) كنترل مي شوند.

همان طور كه اشاره شد در زمستان يا تابستان فقط يك كوپل كار مي كند و كوپل ديگر مخلوط هواي آزاد و هواي برگشتي را از خود عبور مي دهد و اين دو هوا به نسبت معين با توجه به مقداري كه دمپر باز مي شوند در كانال باهم مخلوط مي شوند و به سمت ناحية مورد نظر فرستاده مي شود

ميزان حركت دمپر موتوري توسط PLC معين مي گردد. سنسورهاي دما از ناحيه هاي (Zones) مختلف درجة حرارت هوا را حس مي كنند و به Ple مي فرستند و Ple با توجه به درجه حرارت محيط و همچنين دماي هوا در محفظة بعد از كوپل به اندازة معيني دمپرها را باز يا بسته مي نمايد

نوع كنترل اين دمپرها 0-10 v است و ولتاژ تغذيه آنها هم 24Voe مي باشد و همچنين داراي زاويه چرخش ماكزيم 95 درجه است. برگشت اين دمپر بوسيلة فنر نيست بلكه بوسيلة خود موتور دمپر است.

در ورودي تابلوي كنترل از يك كليد AOH دو طبقه استفاده شده است كه طبقه اول براي مدار بويين كنتاكتور است و طبقه دوم براي اطلاع به Ple است.

وقتي كه كليد در حالت Hand و يا Auto بايد دو شرط عدم آتش سوزي و عدم فريز شدن كوپل بخار برقرار باشد.

دراين صورت در حالت Hand بدين كنتاكتور عمل كرده و فني شروع به كار مي كند و در حالت Auto با توجه به دستور از Ple بدين كنتاكتور فعال شده و فن شروع به كار مي كند.

در حالتي كه بي مثال عمي كند و فن Trip آبخورد از تيغة ديگر بي مثال يك رله فعال مي شود ويكي زا تيغه هاي اين رله فرماني به Ple اطلاع مي دهد كه بي مثال عمل كرده است.

در حالت كار هم از يكي از تيغه هاي No كنتاكتور براي اطلاع ومضعيت فن استفاده ميشود. تابلو داراي يك ترانس با دو خروجي است كه برق 220 ولت را به دو عدد خروجي 247 تقسيم مي كند يكي براي Plc و ديگري براي لوازم ابزار دقيقي.

- در هواسازها

بخار وارد كوپل آب گرم ساز شده و بعد از تبادل گرمايي با هوا از كوپل خارج مي شود سيال خروجي از كويل آب گرم به تلة بخار هدايت شده و از آنجا راهي چالة كندانس مي شود.

3- در مبدل هاي حرارتي (heat en changer)

مبدل هاي حرارتي بوسيله گرماي بخارآب گرم مصرفي را تأمين مي كنند

بخار وارد مبدل حرارتي شده و بعد از تبادل گرمايي با آب سرد اطراف خود آب را گرم مي كند و از مبدل حرارتي خارج مي شود، سيال خروجي از مبدل به تلة بخار مي رود و از آنجا راهي چاله كندانس مي شود.

سيتم آب گرم مبدل حرارتي داراي يك منبع انبساط براي جبران كمبود آب و همچنين فراهم آوردن انبساط حجمي است.استفاده از تلة بخار در مسير خروجي از سيستم هاي فوق باعث مي شود كه بخار تبديل به آب شده و سپس راهي چالة كندانس شود جلوگيري از ورود بخار به چالة كندانس به اين علت است تا با ورود بخار به چالة كندانس توازن حرارتي چالة كندانس ازبين نرود و آب بتواند به اندازة كافي خنك شده و براي استفادة مجدد در چرخه آماده شود.

حال كه با سيستم گرمايشي و نحوة عملكرد آن آشنا شديم به شرح سيستم سرمايشي مي پردازيم قلب سيستم سرمايشي چيلر است كه در ذيل درباره نحوة عملكرد آن بحث خواهد شد. در چيلر دو سيكل بسته آب وجود دارد كه عبارتند از:

1- سيكل آب مربوط به كندانس چيلر

آب در اين سيكل توسط پمپ هايي به قسمت ابزوبشن چيلر فرستاده مي شود و از آنجا به قسمت كندانسور مي رود و سپس از چيلر خارج شده و براي خنك شدن به سمت برج هاي خنك كننده مي رود و دوباره براي پمپ شدن به داخل چيلر به سر پمپها منتقل مي شوند.

آب اين سيكل هم از نوع آب سختي گيري شده است و براي تأمين ميزان آبي كه در برج خنك كننده توسط تبخير جزيي از سيستم خارج مي شود هم از سيستم فلوتر در تشتك استفاده شده است بدين معنا كه آب سختي گيري شده تشتك استفاده شده است بدين معنا كه آب سخني گيري شده توسط پمپهاي به سمت برج خنك كن فرستاده مي شود و بر اساس ميزان كمبود آب در تشتك برج آب به سيستم اضافه مي شود ( اين امر توسط فلوتر انجام مي شود)

2- سيكل آب مربوط به اواپراتور كندانسوز

آب در اين سيكل توسط پمپهايي به قسمت اواپراتور چيلر فرستاده مي شود و بعد از اينكه خنك شد از چيلر خارج شده و به سمت هوا سازها مي رود در هوا سازها ايي آب وارد كوپل آب سرد مي شود و درآنجا با هوا تبادل گرمايي مي كند و هوا را خنك كرده و خود گرم مي شود و دوباره به سمت پمپها مي رود كه وظيفة پمپ كردن آب به داخل چيلر را دارد.


پروژه بررسي منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات


مقاله بررسي منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات


دانلود تحقيق بررسي منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات


بررسي منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات


منطق حاكم


پروسة ك


مقاله


بررسی


منطق


حاكم


بر


پروسة


كنترل


تأسيسات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله منطق حاكم بر پروژه كنترل تأسيسات

منطق حاكم بر قسمت هواسازهواساز داراي دو ورودي است يكي از هواي آزاد و ديگري ورودي از هواي بر گشتي و بر روي هر كدام از اين ورودي ها يك دسپر وجود دارد كه دمپر روي هواي برگشتي به صورت دستي كنترل مي شود و دمپر مربوط به هواي ...

دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی - دانلود رایگان

این مقاله به بررسی سیستم های کنترل دما با استفاده از منطق فازی می پردازد. تکنیک های هوشمند به طوروسیعی جهت بهبود یا جایگزینی روش های کنترل سنتی استفاده می شود. در سیستم هایی که به روش سنتی کنترل می شوند . تنها در دو حالت ...

منطق حاكم بر پروسه كنترل تأسیسات | سل وای

مرجع تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی . گزینگان خانه; راهنمای خرید; مشکلات دانلود; تماس با ما  نوشته‌شده در 2017-09-23. منطق حاكم بر پروسه كنترل تأسیسات. با سلام و احترام به شما پژوهشگر عزیز. سایت سل وای فقط به جلب رضایت شما ...

منطق حاكم بر پروسه كنترل تأسیسات | مقالات

منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات; منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات;دانلود تحقیق منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات;تحقیق منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات. منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات; منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسا�

منطق حاكم بر پروسه كنترل تأسیسات | مقالات

منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات; منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات;دانلود تحقیق منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات;تحقیق منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات. منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات; منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسا�

تاملاتی در باب کتاب آفرینش مکان پایدار گلکار

تاملاتی در باب کتاب آفرینش مکان پایدار گلکار 50 اسلاید پاورپونت هدف از این کتاب ارائه گزارشی در باب تأملات و یافته های نظری و تجربی نگارنده با تاکید بر فهم طراحی شهری به مثابه علم و هنر آفرینش مکا نهای پایدار است.

مقاله , تحقیق , پایان نامه دانشجویی و ...

تحقیق منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات در 30 صفحه . منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات. تحقیق انفجار انرژي در 83 صفحه فایل ورد قابل ویرایش فقط 300 . تحقیق انفجار انرژي. تحقیق مباني و اهميت گرمادهي مادون قرمز در 16 صفحه فایل ورد ق

تاملاتی در باب کتاب آفرینش مکان پایدار گلکار

تاملاتی در باب کتاب آفرینش مکان پایدار گلکار 50 اسلاید پاورپونت هدف از این کتاب ارائه گزارشی در باب تأملات و یافته های نظری و تجربی نگارنده با تاکید بر فهم طراحی شهری به مثابه علم و هنر آفرینش مکا نهای پایدار است.

مقاله , تحقیق , پایان نامه دانشجویی و ...

تحقیق منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات در 30 صفحه . منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات. تحقیق انفجار انرژي در 83 صفحه فایل ورد قابل ویرایش فقط 300 . تحقیق انفجار انرژي. تحقیق مباني و اهميت گرمادهي مادون قرمز در 16 صفحه فایل ورد ق

منطق حاكم بر پروسه كنترل تأسیسات | مقالات

منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات; منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات;دانلود تحقیق منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات;تحقیق منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات. منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات; منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسا�

مقاله , تحقیق , پایان نامه دانشجویی و ...

تحقیق منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات در 30 صفحه . منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات. تحقیق انفجار انرژي در 83 صفحه فایل ورد قابل ویرایش فقط 300 . تحقیق انفجار انرژي. تحقیق مباني و اهميت گرمادهي مادون قرمز در 16 صفحه فایل ورد ق

دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی - دانلود رایگان

این مقاله به بررسی سیستم های کنترل دما با استفاده از منطق فازی می پردازد. تکنیک های هوشمند به طوروسیعی جهت بهبود یا جایگزینی روش های کنترل سنتی استفاده می شود. در سیستم هایی که به روش سنتی کنترل می شوند . تنها در دو حالت ...

تاملاتی در باب کتاب آفرینش مکان پایدار گلکار

تاملاتی در باب کتاب آفرینش مکان پایدار گلکار 50 اسلاید پاورپونت هدف از این کتاب ارائه گزارشی در باب تأملات و یافته های نظری و تجربی نگارنده با تاکید بر فهم طراحی شهری به مثابه علم و هنر آفرینش مکا نهای پایدار است.

مقاله , تحقیق , پایان نامه دانشجویی و ...

تحقیق منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات در 30 صفحه . منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات. تحقیق انفجار انرژي در 83 صفحه فایل ورد قابل ویرایش فقط 300 . تحقیق انفجار انرژي. تحقیق مباني و اهميت گرمادهي مادون قرمز در 16 صفحه فایل ورد ق

دانلود تحقیق تأسيسات

تعداد صفحات : 30 صفحه منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسيسات منطق حاكم بر قسمت هواساز هواساز داراي دو ورودي است يكي از هواي آزاد و ديگري ورودي از هواي بر گشتي و بر روي هر كدام از اين ورودي ها يك دسپر وجود دارد كه دمپر روي هواي ...

دانلود پروژه کنترل دما با استفاده از منطق فازی - دانلود رایگان

این مقاله به بررسی سیستم های کنترل دما با استفاده از منطق فازی می پردازد. تکنیک های هوشمند به طوروسیعی جهت بهبود یا جایگزینی روش های کنترل سنتی استفاده می شود. در سیستم هایی که به روش سنتی کنترل می شوند . تنها در دو حالت ...

مناسب سازی شهر برای معلولین

نشریه ضوابط مبلمان شهری

تحقیق بررسی مفهوم جذب انرژي

ساماندهی بافتهای فرسوده

تحقیق بررسی مفهوم جذب انرژي

یادمان و ویژگی های آن

طرح توجیهی و کار آفرینی دفترچه

توربین گاز

پاورپوینت بتن خود تراکم SCC در 72 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل

یادمان و ویژگی های آن