دانلود رایگان


بررسی امنیت محیطی در مناطق شهری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل عوامل متعدد و متنوعی در برقراری نظم و امنیت اجتماعی تاثیر گذار است که از آن جمله میتوان به عوامل جغرافیایی یا مکانی اشاره کرد. با توجه به اینکه جرائم و ناامنی ها در بستر مکان و زمانی خاص رخ می دهند، فرصت های محیطی می تواند امکان ارتکاب جرم را از بزهکار گرفته و یا حداقل امکان انجام عمل او را دشوار نماید و خطرات ناشی از ارتکاب بزه را برای وی افزایش دهد. این مقاله با هدف شناسایی و تحلیل مکانی محدوده های تمرکز جرائم نزاع، شرارت و درگیری سعی در تحلیل جغرافیایی کانون های جرم خیز دارد. محدوده مورد مطالعه شهر قم بوده و روش تحقیق در این مقاله توصیفی تطبیقی است. هم چنین با استفاده از روش های آماری گرافیک مبنا در محیط GIS شامل نقطه مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار و آزمون تخمین تراکم کرنل به تحلیل فضایی جرائم نزاع، درگیری و شرارت می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است توزیع فضایی بزه نزاع، شرارت و درگیری در سطح شهر قم متمرکز و کانونی است و منطقه نیروگاه مهمترین کانون جرم خیز این جرائم بحساب می آید. این منطقه دارای کمترین میزان تناسب، تعادل و سلسله مراتب در توزیع کاربری های مختلف شهری محسوب می گردد، که با ارائه پیشنهادات و راهبردها در جهت افزایش خدمات شهری، بزه نزاع، شرارت و درگیری کاهش خواهد یافت


امنیت


محیطی


در


مناطق


شهری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی مشخصه های محیطی موثر بر افزایش امنیت و کاهش جرایم در ...

در رابطه با پیشگیری از جرایم با استفاده از طراحی محیطی همچنین می توان به پژوهش الماسی فر و همکاران در سال 1389 با عنوان بررسی امنیت محیطی در پارک های منطقه ای به عنوان بخشی از فضاهای شهری از دیدگاه زنان بر پایه رویکرد cpted ...

نقش طراحی محیطی درارتقاء امنیت و پیشگیری از وقوع جرائم ...

در پژوهشی دیگر در سال 1387 پورجعفر و همکاران با روش تحلیلی ـ اسنادی به بررسی ارتقای امنیت محیطی و کاهش جرایم شهری با رویکرد cpted پرداختند و به این نتیجه رسیدند که از طریق طراحی محیطی و توجه بیشتر به تقویت قلمروهای طبیعی ...

تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه ...

در این تحقیق، احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل در قالب 15 شاخص کالبدی, اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی مؤثر بر امنیت شهری در نظر گرفته شده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 375 نفر برآورد شده است ...

مقاله بررسی عوامل محیطی و فرهنگی در شهرسازی و احساس امنیت ...

مقاله بررسی عوامل محیطی و فرهنگی در شهرسازی و احساس امنیت در فضاهای شهری برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید. فنی مهندسی و علوم پایه. اختر فیزیک برق و الکترونیک حسابداری علوم ریاضی علوم شیمی علوم فیزیک مهندسی شیمی مهندسی ...

امنیت در فضاهای شهری(مطالعه موردی: شهر قزوین) | شهرسازی آنلاین

امنیت. در مؤلفه ایمنی، اشاره به موارد و عوامل محیطی است که در صورت عدم تأمین شرایط مطلوب وقوع حوادث اجتناب ناپذیر است و خطرات به صورت بالقوه و بالفعل جان و مال حاضران، عابران و ناظران را تهدید ...

تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه ...

در این تحقیق، احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل در قالب 15 شاخص کالبدی, اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی مؤثر بر امنیت شهری در نظر گرفته شده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 375 نفر برآورد شده است ...

دانلودمقاله بررسی تأثیر محیط در ارتقاء حس امنیت و نقش آن ...

چکیدهمسأله ای که در حال حاضر مطرح است بررسی عوامل مؤثر در جهت ارتقاء حس امنیت به وسـیله طراحـی شـهری است. مقاله حاضر سعی بر این دارد که به بررسی موضوع محیط به عنوان یکی از موضوعات مورد بحـث در زمینـه روانشناسی محیطی و ...

ارزیابی تأثیر معیارهای محیطی بر امنیت محلات شهری، مطالعه ...

در پژوهش حاضر ابتدا به مطالعه تعاریف و ضرورت‌های نظری در حوزه امنیت عمومی شهری و همچنین نقش کالبدی شهر در کاهش و پیشگیری از جرایم شهری در رویکرد CPTED پرداخته شده است.به این ترتیب اصول مورد نظر در زمینه معیارهای محیطی ...

تحلیل اثرات گسترش شهری بر امنیت محلات شهری (مطالعۀ موردی ...

قرایی، فریبا، راد جهانبانی، نفیسه و نازیلا رشیدپور (1389)، «بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری، نمونۀ موردی: مناطق 2 و11 تهران»، فصلنامۀ آرمانشهر، شمارة 4.

بررسی امنیت محیطی در پارک های منطقه ای به عنوان بخشی از ...

افزایش امنیت محیطی (بر پایه چگونگی دریافت افراد از محیط پیرامونشان) در راستای بهبود «کاربری فضاهای شهری» از مهم ترین رویکردهایی است که جوامع پیشرفته در زمینه علوم اجتماعی، مدیریتی و «طراحی محیط» بدان توجه دارند. آنچه ...

تبیین نقش شاخص های کالبدی در راستای ارتقای امنیت شهروندان ...

بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری (نمونة موردی: مناطق 2 و 11 تهران). آرمانشهر، (4)، 32-17 24. قورچی بیگی، م. (1385). پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی (cpted). پایان¬نامة منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. تهران، ایران 25 ...

تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه ...

در این تحقیق، احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل در قالب 15 شاخص کالبدی, اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی مؤثر بر امنیت شهری در نظر گرفته شده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 375 نفر برآورد شده است ...

بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک‎های شهری از منظر عدالت ...

نابرابری در کیفیت طراحی، خدمات‌‌رسانی و امکانات این مکان‌‌ها، سبب مطلوب‌‌نبودن آن می‌شود؛ بنابراین، در پژوهش حاضر بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک‌‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی صورت گرفت. محدودة مورد مطالعه ...

بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری(نمونه موردی ...

بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری(نمونه موردی: مناطق ۲ و ۱۱ تهران) نویسندگان. چکیده. از آنجا که فضاهای شهری امروزی مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشد، بنابر این بررسی ...

ارزیابی تأثیر معیارهای محیطی بر امنیت محلات شهری، مطالعه ...

در پژوهش حاضر ابتدا به مطالعه تعاریف و ضرورت‌های نظری در حوزه امنیت عمومی شهری و همچنین نقش کالبدی شهر در کاهش و پیشگیری از جرایم شهری در رویکرد CPTED پرداخته شده است.به این ترتیب اصول مورد نظر در زمینه معیارهای محیطی ...

تحلیل اثرات گسترش شهری بر امنیت محلات شهری (مطالعۀ موردی ...

قرایی، فریبا، راد جهانبانی، نفیسه و نازیلا رشیدپور (1389)، «بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری، نمونۀ موردی: مناطق 2 و11 تهران»، فصلنامۀ آرمانشهر، شمارة 4.

دانلودمقاله بررسی تأثیر محیط در ارتقاء حس امنیت و نقش آن ...

چکیدهمسأله ای که در حال حاضر مطرح است بررسی عوامل مؤثر در جهت ارتقاء حس امنیت به وسـیله طراحـی شـهری است. مقاله حاضر سعی بر این دارد که به بررسی موضوع محیط به عنوان یکی از موضوعات مورد بحـث در زمینـه روانشناسی محیطی و ...

گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان

تحقیقی در مورد دستگاه ساکشن

مقاله ترجمه شده پردازشگر شبکه وکنتر

الگو گسترش فضایی منطقه 13 تهران

طرح توجیه فنی و اقتصادی احداث کارخانه 250 تنی گچ جابر

شاخصهاي مسکن مطلوب و آسیبشناسی مشکلات آن در ایران

بررسی موضوع سرقت

دم 90 متری خوزستان

سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهري

جزوه دست نویس اقتصاد شهری دکتر زیاری