دانلود رایگان


بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذيرفته شده در بور - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل چكيده: 1

مقدمه: 2

فصلاول:كلياتتحقیق

1-1)مقدمه 4

2-1 )تاریخچهمطالعاتی. 5

3-1) بیانمساله 7

4-1) فرضیههایپژوهش.. 11

5-1) اهدافپژوهش.. 11

6-1) اهمیتوضرورتپژوهش.. 12

7-1 ) حدودمطالعاتی. 13

1-7-1)قلمروموضوعی. 13

2-7-1) قلمروزمانی. 13

3-7-1) قلمرومکانی. 13

8-1)واژگانکلیدیواصطلاحات.. 14

فصلدوم:مروریبرادبياتتحقيق

1-2 مقدمه 17

2-2) کیفیتحسابرسی : 17

1-2-2) چارچوبکیفیتحسابرسی. 18

2-2-2) مباحثنظریوشواهدتجربیدربابکیفیتحسابرسی. 20

1-2-2-2) تقاضابرایکیفیتحسابرسی. 22

2-2-2-2) عرضهکیفیتحسابرسی. 23

3-2-2-2) رابطهبیناجزایکیفیتحسابرسی. 24

4-2-2-2) محصولاتکیفیتحسابرسی. 26

5-2-2-2) خلاصهمحصولاتکیفیتحسابرسی. 33

3-2) اندازهحسابرس.. 35

4-2) تخصصگراییدرصنعت.. 37

5-2) دورهتصدیحسابرس.. 39

6-2تعریفجریانوجوهنقدآزاد 40

1-6-2 محاسبهجریانوجوهنقدآزاد 40

2-6-2 جریانوجوهنقدآزادومشکلاتنمایندگیناشیازآن. 41

7-2 نظریهمدیریتسود 43

1-7-2ارتباطارزشیسودونظریههایمدیریتسود 44

2-7-2 منتخبنظریههایرقیب.. 46

3-7-2نظریهیشرکت.. 47

4-7-2 رویکردهزینهیقراردادها 49

5-7-2)مديريتسود 51

1-5-7-2) فرضیههایطرحپاداش.. 53

2-5-7-2) فرضیههایقراردادبدهی. 53

3-5-7-2) فرضیههایهزینههایسیاسی. 53

6-7-2) انگیزههایمدیریتسود 54

1-6-7-2) تامینانتظاراتتحلیلگرانمالی. 54

2-6-7-2) بهمنظورجلوگیریازمشکلاتتعهداتاستقراضوتلاشبرایکمکردنهزینههایسیاسی. 55

3-6-7-2) هموارسازیسودطییکدورهزمانیبلندمدتبارشدمناسب.. 55

4-6-7-2) تامینکردناحتیاجاتطرحپاداشی. 56

5-6-7-2) تعویضمدیریت.. 56

7-7-2)مديريتسودخوبدربرابرمديريتسودبد 56

8-2)مفاهيممختلفسود 58

1-8-2)سود 58

2-8-2) اهدافگزارشگريسود 58

3-8-2) پيشبينيسودواستفادهكنندگانپيشبينيسود 59

4-8-2) فوايدسودبرايسرمايهگذاران. 60

5-8-2) تئورینمایندگی. 62

6-8-2) انواعقراردادهاونظريهنمايندگي. 65

1-6-8-2) قراردادبرمبنايرفتاريازمان. 66

2-6-8-2) قراردادبرمبناينتيجهيامحرك. 67

7-8-2) هموارسازيسود 67

1-7-8-2) انواعهموارسازيسود 69

2-7-8-2) روشهایهموارسازیسود 71

8-8-2) حسابداريتعديلاتجامع. 71

9-8-2) حسابسازي. 72

9-2) تبیینرابطهبینمدیریتسودوکیفیتحسابرسی. 72

10-2) بحثکلی. 76

11-2) پژوهشهایانجامگرفتهدرزمینهپژوهشحاضر. 81

1-11-2) پژوهشهایانجامشدهبرونازکشور. 81

2-11-2) پژوهشهایانجامشدهدرونکشور. 90

فصلسوم:روش‌اجرایتحقیق

1-3 )مقدمه 96

2-3) روشپژوهش.. 96

3-3) پرسشهایتحقیق. 96

4-3) مدلتحلیلیتحقیق. 97

5-3) جامعهونمونهآماری. 101

1-5-3) جامعهآماری. 101

2-5-3) نمونهآماری. 102

6-3) فرضیههایپژوهش.. 102

7-3) گردآوریاطلاعات.. 103

8-3) تابعهایآماریمورداستفادهدراینپژوهش.. 103

1-8-3) آزمونکولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 103

2-8-3) آزموندوربین – واتسون (DW) 104

3-8-3) دیاگرامپراکنشومعادلهخط. 105

4-8-3) تحلیلرگرسیون. 105

5-8-3) ضریبهمبستگیپیرسون. 106

فصلچهارم:تجزيهوتحليلداده‌ها

1-4مقدمه‏ 108

2-4آمارتوصيفي. 109

3-4 آزموننرماليتي. 110

5-3 بررسيضريبهمبستگيبينمتغيرها 111

6-3 بررسيمدلبااستفادهازتحليلرگرسيوني. 112

7-4تفسيرمدل: 115

8-4 رگرسيونچندگانهحاصلازروشگامبهگام 115

9-4 تفسيرمدل: 117

10-4 آزمونفرضیهها 117

11-4 بررسياعتبارمدل. 119

فصلپنجم:نتيجه‌گيريوپيشنهادات

1-5مقدمه 122

2-5) نتایجآزمونفرضیهها 122

1-2-5) نتیجهآزمونفرضیهاصلیاول: 122

2-2-5) نتیجهآزمونفرضیهفرعیاول. 123

3-2-5) نتیجهآزمونفرضیهفرعیدوم: 124

3-5) نتیجهگیری. 125

4-5) پیشنهادها 125

1-4-5) پیشنهادهایمبتنیبرنتایجپژوهش.. 125

2-4-5) پیشنهادهاییبرایپژوهشهایآتی. 126

5-5) محدودیتهایپژوهش.. 127

پیوستها

خروجینرمافزار. 130

منابعوماخذ

منابعفارسي: 140

منابعلاتین: 141

چکیده انگلیسی. 146
جدول (1-2) مطالعاتبررسیکنندههمبستگیبیناجزایکیفیتحسابرسی. 29

جدول(2-2) خلاصهمطالعاتانجامشدهپیرامونمحصولاتکیفیتحسابرس.. 34

جدول (1-4) آماره 109

جدول (2-4)فراوانی. 109

جدول( 3-4) آزمونکولموگرو - اسمیرینو. 110

جدول (4-4) همبستگی. 111

جدول( 5-4) تحیلواریانس.. 112

جدول (6-4) خلاصهمدل. 113

جدول (7-4) براوردضرایب.. 114

جدول (8-4) خلاصهمدلرگرسیونچندگانه 116
نمودار(1-1) نشاندهنده،چارچوبتحلیلیپژوهشدریکنگاه 7

نمودار (1-2) چارچوبكيفيتحسابرسي. 19

نمودار (2-2)چارچوبوطبقاتپژوهشکیفیتحسابرسی. 21

نمودار (3-2) انواعهموارسازیسود 70

نمودار(1-4) ناحیهردیاعدمردفرضصفر. 114چكيده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان­های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می­شود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده . که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود


مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی


اثركيفيت


حسابرسي


بر


ارتباط


بین


جریان


وجوه


نقد


آزاد


مدیریت


سود


در


شرکت¬های


پذيرفته


شده


در


بور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

doclink.ir/بررسی-اثركيفيت-حسابرسي-بر-ارتباط-بین-ج-2/ ذخیره شده عنوان پایان نامه: بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت shy;های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرمت فایل: ... دانلود ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

,بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد ,بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - فارس مقاله,دانلود مقاله ، تحقیق و ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری بازدید: 6 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 558 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 157 هدف اصلی این ...

بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به ...

بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

,بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد ,بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - فارس مقاله,دانلود مقاله ، تحقیق و ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

بررسی,اثركیفیت,حسابرسی,ارتباط,جریانجوه نقد,آزاد و,مدیریت,شرکت¬های,پذیرفته,بورس اوراق,بهادار,تهران,,بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بو,فروشگاه فایل های ...

بررسی اثر كیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد ...

بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذيرفته ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

,بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد ,بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - فارس مقاله,دانلود مقاله ، تحقیق و ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود بهترین فایل های دانشجویی لینک منبع و پست :بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری بازدید: 6 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 558 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 157 هدف اصلی این ...

بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: اقتصاد بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 558 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 157 هدف اصلی این پژوهش ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

,بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد ,بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - فارس مقاله,دانلود مقاله ، تحقیق و ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: اقتصاد بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 558 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 157 هدف اصلی این پژوهش ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و ...

بررسی اثركیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری بازدید: 6 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 558 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 157 هدف اصلی این ...

بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری

مقاله بررسی مرور زمان در آيين دادرسي كيفري و حقوق جزا

حسابداری مدیریت چیست؟

ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای وﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ازدور درﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ

مبانی آنتن

فایل هم ارزی

پاورپونت منظر شهری

مقاله در مورد الگوریتم های مسیریابی

خلاصه كتاب اقليم و معماري مرتضي كسمايي، تهيه كننده : هيلا پزشك منش

طرح جامع شهر تهران