دانلود رایگان


بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل روش اين تحقيق همانند غالب تأليفات حقوقي روش کتابخانه اي است. با اين توضيح که علاوه بر استفاده از قوانين که شالوده عمده اين تحقيق را تشکيل داده است، هر جا که لازم بوده به رويه قضائي، بخشنامه ها و آئين نامه ها استناد شده است. از نظريه علماي حقوق نيز حسب جايگاه خود در منابع حقوقي براي تفسير و توضيح درست قوانين مربوطه و آگاهي بر معناي حقيقي قانون استفاده شده است. بطوري که سعي گرديده با بهره گيري از منابع موجود، سراسر اين تحقيق از توصيف و تحليل خالي نباشد.
به هر حال، در سازمان دهي اين تحقيق، مباحث به سه بخش تقسيم شده است:
بخش نخست تحت عنوان کليات، به پنج فصل تقسيم گرديده است. در فصل اول له تعريف، ماهيت و خصائص جزاي نقدي پرداخته شده است. مزايا و معايب اين کيفر همچنين شيوه هاي رفع معايب آن موضوع فصل دوم را تشکيل مي دهد در فصل سوم به اقسام اين کيفر اشاره شده و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي بررسي شده است. ضرورت تفکيک اين نجازات از ديگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهيم مشابه جزاي نقدي داده شود.
در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعيين جزاي نقدي به تأثير نهادهاي حقوق کيفري بر اين مجازات پرداخته شده است، بطوري که فصل اول به تشديد جزاي نقدي، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلي و تخفيف اين کيفر اختصاص يافته است. تعليق و تبديل حبس به جزاي نقدي نيز به ترتيب فصل سوم و چهارم اين بخش را تشکيل داده اند.
اجراي جزاي نقدي و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکيل مي دهد. اين بخش که شامل دو فصل مي باشد، ابتداء مباحثي از قبيل مقامات صلاحيتدار اجراي اين کيفر، نحوه وصول جزاي نقدي و بازداشت بدل از جزاي نقدي مطرح گرديده است، آنگاه از عوامل موثر در جزاي نقدي به عواملي از قبيل فوت و جنون محکوم عليه اشاره شده است.
سرانجام نتايج مهم حاصله و پيشنهادات در چند بند مطرح گرديده اند.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش نخست: کليات
فصل اول: تعريف، ماهيت و خصالص جزاي نقدي
گفتار اول: تعريف جزاي نقدي
گفتار دوم: ماهيت جزاي نقدي
گفتار سوم: خصائص جزاي نقدي
فصل دوم: مزايا، معايب و شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي
گفتار اول: مزاياي جزاي نقدي
گفتار دوم: معايب جزاي نقدي
گفتار سوم: شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي
الف- کاربدل از جزاي نقدي
ب- رژيم روزهاي جزاي نقدي
فصل سوم: اقسام جزاي نقدي
گفتار اول:جزاي نقدي ثابت و نسبي
الف- جزاي نقدي ثابت
ب- جزاي نقدي ثابت
گفتار دوم: جزاي نقدي اصلي و تکميلي (تتميمي)
تکمله- تبديل مجازات تتميمي به جزاي نقدي
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي
گفتار اول: هدف کيفري
گفتار دوم: هدف مالي
گفتار سوم: هدف مقنن در تعيين جزاي نقدي
گفتار چهارم: اصل قانوني بودن
گفتار پنجم: اصل شخصي بودن
الف- عدم پذيرش پرداخت از سوي ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقي
گفتار ششم: اصل فردي کردن و نقش قاضي
فصل پنجم:مفاهيم مشابه جزاي نقدي
گفتار اول: معيار تشخيص جزاي نقدي از مفاهيم مشابه
گفتار دوم: تفکيک بين جزاي نقدي و خسارت ناشي از جرم
گفتار سوم: تميز بين جزاي نقدي و ديه
گفتار چهارم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه مالياتي
گفتار پنجم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه بدني
گفتار ششم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه انتظامي
بخش دوم: عوامل موثر در تعيين جزاي نقدي
فصل اول:تشديد جزاي نقدي
گفتار اول: تعدد جرم و جزاي نقدي
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي 1304
ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقي مصوب 1311
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي 1352
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي 1370
گفتار دوم: تکرار جرم و جزاي نقدي
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي 1304
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي 1352
ج- تکرار جرم به موجب قوانين مجازات اسلامي
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلي و تخفيف جزاي نقدي
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلي
الف- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات عمومي
ب- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات اسلامي
گفتار دوم: تخفيف جزاي نقدي
الف- تخفيف در قانون مجازات عمومي 1304
ب- تخفيف در قانون مجازات عمومي 1352
ج- تخفيف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامي
د- تخفيف به موجب قانون مجازات اسلامي
فصل سوم: تعليق جزاي نقدي
فصل چهارم: تبديل حبس به جزاي نقدي
بخش سوم: اجراي جزاي نقدي و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجراي جزاي نقدي
گفتار اول: فوريت اجراي حکم جزاي نقدي و موارد تأخير آن
الف- فوريت اجراي حکم جزاي نقدي
ب- موارد تأخير اجراي جزاي نقدي
1-اعطاي مهلت پرداخت از سوي قانونگذار
2-فرار محکوم عليه
3-تقسيط جزاي نقدي
4-اجتماع حبس با جزاي نقدي
گفتار دوم: مقامات صلاحيت دار اجراي جزاي نقدي
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزاي نقدي
گفتار چهارم: نحوه وصول جزاي نقدي
الف- طريقه وصول از ددگاه مدني
ب- وصول به صورت تضامني
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسيط جراي نقدي
1- جواز و عدم جواز تقسيط
2- مرجع اعطاي تقسيط
3- شرايط تقسيط
4- عدول از تقسيط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزاي نقدي و شيوه هاي معافيت از آن
الف- بازداشت بدل از جزاي نقدي
1- ماهيت بازداشت
2- مدت بازداشت
3- تجزيه پذيري و عدول از بازداشت به جزاي نقدي
ب- شيوه هاي معافيت
1- معافيت از بازداشت
2- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجراي جزاي نقدي
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غيرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم عليه
گفتار سوم: فوت محکوم عليه
گفتار چهارم: عفو
نتايج و پيشنهادات


بررسي


جزاي نقدي


حقوق


ايرانبررسي


جزاي


نقدي


در


حقوق


ايران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق بررسي خودكشي در حقوق و حقوق جزاي ايران

دانلود تحقیق با موضوع بررسي خودكشي در حقوق و حقوق جزاي ايران، در قالب docx و در 95 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، الف) بیان مسأله، ب) سؤالات تحقیق، ج) فرضیات تحقیق، د) پیشینه تحقیق، هـ) اهداف تحقیق، و) روش تحقیق، ز ...

دانلود پایان نامه بررسي جزای نقدی در حقوق ايران

دانلود پایان نامه بررسي جزای نقدی در حقوق ايران نوع فایل: word قابل ویرایش354 صفحه مقدمه: انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري ...

دانلود پایان نامه بررسي جزای نقدی در حقوق ايران

دانلود پایان نامه بررسي جزای نقدی در حقوق ايران نوع فایل: word قابل ویرایش354 صفحه مقدمه: انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري ...

پایان نامه بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

پایان نامه حقوق,رشته حقوق,دانلود پایان نامه,جزای نقدی,جزای نقدی در حقوق,حقوق جزایی,پروژه رشته حقوق,دانلود پروژه,علوم جزائی,انواع جزای نقدی,معايب جزاي نقدي,مزایای جزاي نقدي,تعيين جزاي نقدي,,پایان نامه بررسي جزاي نقدي در ...

پایان نامه بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

جزئيات كامل : عنوان كامل : پایان نامه بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران تعداد صفحات : 350 دسته : حقوق توضيحات : مقدمه انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون

پایان نامه بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

پایان نامه حقوق,رشته حقوق,دانلود پایان نامه,جزای نقدی,جزای نقدی در حقوق,حقوق جزایی,پروژه رشته حقوق,دانلود پروژه,علوم جزائی,انواع جزای نقدی,معايب جزاي نقدي,مزایای جزاي نقدي,تعيين جزاي نقدي,,پایان نامه بررسي جزاي نقدي در ...

بررسي مقايسه‌اي مفاهيم: اجبار، اكراه، اضطرار در حقوق جزاي ...

ليست كتابهاي بررسي مقايسه‌اي مفاهيم: اجبار، اكراه، اضطرار در حقوق جزاي ايران و فقه اسلام موجود در سايت كتاب سيتي

مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک ...

حقوق: بررسي خودکشي از ديدگاه فقه جزايي و حقوق کيفري

معاونت در خودکشي نيز از ديدگاه حقوق جزاي اسلام، اعانت براثم، تلقي گشته و مرتکب آن مستوجب تعزير مي‌باشد، اما در حقوق جزايايران، خودکشي و شروع به آن جرم نيست و از آنجا که قانونگذار‌ ايران از نظريه «مجرميت عاريه‌اي ...

بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران . جزای نقدی، حقوق . جهت خرید لینک کلیک کنید مقدمه. انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري از ...

تحقیق بررسي خودكشي در حقوق و حقوق جزاي ايران

دانلود تحقیق با موضوع بررسي خودكشي در حقوق و حقوق جزاي ايران، در قالب docx و در 95 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، الف) بیان مسأله، ب) سؤالات تحقیق، ج) فرضیات تحقیق، د) پیشینه تحقیق، هـ) اهداف تحقیق، و) روش تحقیق، ز ...

دانلود پایان نامه بررسي جزای نقدی در حقوق ايران

دانلود پایان نامه بررسي جزای نقدی در حقوق ايران نوع فایل: word قابل ویرایش354 صفحه مقدمه: انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري ...

دانلود مقاله بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران. دسته: رشته حقوق. فرمت : word | حجم : 425 | صفحات : 355. قیمت: 14000 تومان [ توضیحات بیشتر ] راهنمای استفاده از سایت ... به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه . سبد خرید. سبد

فایل بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران : u/datajoo

موضوع بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

دانلود پایان نامه بررسي جزای نقدی در حقوق ايران

دانلود پایان نامه بررسي جزای نقدی در حقوق ايران نوع فایل: word قابل ویرایش354 صفحه مقدمه: انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري ...

بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

در این فایل بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

پایان نامه رساله بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

دانلود پایان نامه رساله بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران 355 ص بافرمت word . بخش نخست: کليات فصل اول: تعريف، ماهيت و خصالص جزاي نقدي گفتار اول: تعريف جزاي نقدي گفتار دوم: ماهيت جزاي نقدي

حقوق: بررسي خودکشي از ديدگاه فقه جزايي و حقوق کيفري

معاونت در خودکشي نيز از ديدگاه حقوق جزاي اسلام، اعانت براثم، تلقي گشته و مرتکب آن مستوجب تعزير مي‌باشد، اما در حقوق جزايايران، خودکشي و شروع به آن جرم نيست و از آنجا که قانونگذار‌ ايران از نظريه «مجرميت عاريه‌اي ...

حقوق: بررسي خودکشي از ديدگاه فقه جزايي و حقوق کيفري

معاونت در خودکشي نيز از ديدگاه حقوق جزاي اسلام، اعانت براثم، تلقي گشته و مرتکب آن مستوجب تعزير مي‌باشد، اما در حقوق جزايايران، خودکشي و شروع به آن جرم نيست و از آنجا که قانونگذار‌ ايران از نظريه «مجرميت عاريه‌اي ...

بررسي مقايسه‌اي مفاهيم: اجبار، اكراه، اضطرار در حقوق جزاي ...

ليست كتابهاي بررسي مقايسه‌اي مفاهيم: اجبار، اكراه، اضطرار در حقوق جزاي ايران و فقه اسلام موجود در سايت كتاب سيتي

بررسي مقايسه‌اي مفاهيم: اجبار، اكراه، اضطرار در حقوق جزاي ...

ليست كتابهاي بررسي مقايسه‌اي مفاهيم: اجبار، اكراه، اضطرار در حقوق جزاي ايران و فقه اسلام موجود در سايت كتاب سيتي

دانلود پایان نامه بررسي جزای نقدی در حقوق ايران

دانلود پایان نامه بررسي جزای نقدی در حقوق ايران نوع فایل: word قابل ویرایش354 صفحه مقدمه: انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري ...

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي ...

پایان نامه بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

جزئيات كامل : عنوان كامل : پایان نامه بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران تعداد صفحات : 350 دسته : حقوق توضيحات : مقدمه انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون

مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی جزای نقدی در حقوق ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک ...

تحقیق بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

دانلود تحقیق رشته حقوق (علوم جزائي و جرم شناسي ) با موضوع بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران، در قالب فایل word و در حجم 334 صفحه. روش اين تحقيق همانند غالب تأليفات حقوقي روش کتابخانه اي است. با اين توضيح که علاوه بر استفاده از ...

پایان نامه رساله بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران

دانلود پایان نامه رساله بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران 355 ص بافرمت word . بخش نخست: کليات فصل اول: تعريف، ماهيت و خصالص جزاي نقدي گفتار اول: تعريف جزاي نقدي گفتار دوم: ماهيت جزاي نقدي

بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران - 354 صفحه - فایلword

بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران - 354 صفحه - فایلword|فایل کامل||wst|1794055|ti8 به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران - 354 صفحه - فایلwordرا مشاهده می نمایید

اخلاقیات معماری،چند فرهنگی و جهانی شدن

تحقیق در مورد کرم های کامپیوتری

بررسی روش های صحیح مطالعه برای دانش آموزان

تحقیقی در مورد روشهاي كاهش مصرف انرژي الکتریکی الکتروموتورها

خاکبرداری و گودبرداری در مجاورت ساختمانها

پاورپوینت مؤلفه های کیفی محیط

مقاله بررسی جامع پيامبران

بررسی مولفه ها و شاخص های شهر اسلامی با تاکید بر نقش و اهمیت فرهنگسازی در تحقق الگوی شهرسازی اسلامی

پاورپونت پدافند غیر عامل

دم 90 متری گیلان