دانلود رایگان


راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ CDSﭼﯿﺴﺖ - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ CDSﭼﯿﺴﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ( ﻋﺒﺎرﺗﯽ City Development Strategy ) « راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳـﺖ » ﺧـﻮد ـ «ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑ ﻪ اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﯾﮑﺎﯾـﮏ ﮐﻠﯿـﺪ واژه ﻫـﺎی اﯾـﻦ ، ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ ﻋﺒﺎرت در ﭼﺎرﭼﻮب ادﺑﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ و از اﯾﻨﺮو ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗـﻮان درﯾﺎﻓـﺖ » : ﮐﻪ ﺗﻮاﻣﺎ « راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ راﻫﺒﺮدی ﮐﻪ ن اﺟ ﺑﺮﺗﻬﯿﻪ و ﺮای ﺳﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎزی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ . » از ﺟﻤﻠـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﻨﺎدی ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺳـﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 1«ﺳﺎﺧﺘﺎری و » ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ - 2« ﺑﺨـﺶ اول در ﻧﻈـﺎم ﭘﯿـﺸﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﺷـﻬﺮی اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن و اﺳـﻨﺎد راﻫﺒﺮد ﻣﺤﻠﯽ » ﺟﺎﻣﻌﻪ « 3 و » راﻫﺒﺮد ﻣﺮﮐﺰی ـ ﭼﺎ ﻣﺤﻠﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 4« رﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ 5 در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮی اﺷﺎره ﻧﻤﻮد . » ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، آﻧﭽﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺮﺷﻤﺮدن وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎ و ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﻬﯿـﻪ ( CDS ) « راﻫﺒـﺮد ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮ را در اﯾـﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدن ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از اﯾـﻦ ﺳـﻨﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎ ، ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ وﺳﺎزﻣﺎن واﺑﺴﺘﻪ ، ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ » آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ « اﺋﺘﻼف ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﺮدﯾﺪه در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﺮﻓﻪ ً و اﺧﯿﺮا ای اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ . در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﺗـﻼش ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪﺗﺎ ﺑـﺎ » ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻠﯿﺪی و ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﻈﯿـﺮ ﻣﻨـﺸﻮرﺳﺎزﻣ « ﺎن اﺋـﺘﻼف ﺷـﻬﺮﻫﺎ ، » «CDS ﮐﺘﺎﺑﭽـﻪ راﻫﻨﻤـﺎی ﺗﻬﯿـﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اﺳﻨﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻬﺮ » وﯾﮋﮔﯽ، اﺑﻌﺎد و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﺳﻨﺪ ( CDS) « راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ . ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ » ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻨﺪ « راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮح ﭼﻨﺪ ً ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ از ﭼﻨـﯿﻦ اﺑـﺰاری در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗ ﯽ ﮐـﻪ » ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن « اﺋـﺘﻼف ﺷـﻬﺮﻫﺎ ، ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه اﺳـﺖ اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه « ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیراﻫﺒﺮدی » در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻫﻨﻮز در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎ ل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺑـﺴﯿﺎری از ﺷـﻬﺮﻫﺎ ی آن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ 6. ای در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، روﯾﻪ ﻣﺘﺪاوﻟﯽﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای


ﺗﻮﺳﻌﻪ


ﺷﻬﺮ


CDSﭼﯿﺴﺖ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS

پاورپوینت راهبرد توسعه شهر cds دسته: معماری بازدید: 4 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3209 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 دانلود فایل پاورپوینت بررسی راهبردهای توسعه شهر( cds)به منظور بهبود آینده شهر، در حجم 52 اسلاید قابل ویرایش قیمت ...

پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS

پاورپوینت راهبرد توسعه شهر cds دسته: معماری بازدید: 9 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 3209 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 دانلود فایل پاورپوینت بررسی راهبردهای توسعه شهر( cds)به منظور بهبود آینده شهر، در حجم 52 اسلاید قابل ویرایش قیمت ...

پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS

پاورپوینت راهبرد توسعه شهر cds دسته: معماری بازدید: 4 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3209 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 دانلود فایل پاورپوینت بررسی راهبردهای توسعه شهر( cds)به منظور بهبود آینده شهر، در حجم 52 اسلاید قابل ویرایش قیمت ...

ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ - آقای کافی نت

پایان نامه ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز به ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه و روﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮآﻣﻞ ﻣﻲ ﭘﺮدازد. در این مطالعه کامل و دقیق از این پرسش آغاز کردیم که آﻳﺎ �

پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS

پاورپوینت راهبرد توسعه شهر cds دسته: معماری بازدید: 4 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3209 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 دانلود فایل پاورپوینت بررسی راهبردهای توسعه شهر( cds)به منظور بهبود آینده شهر، در حجم 52 اسلاید قابل ویرایش قیمت ...

امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی ...

امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی، شهر مریوان) مقاله 6، دوره 4، شماره 15، زمستان 1392 ، صفحه 95-112 اصل مقاله (2122 k): نوع مقاله: مقاله پژوهشی

اخلاق تکاملی و سیر تاریخی آن در جوامع انسانی؛ در گفتگو با ...

در اخلاق تکاملی و سیر تاریخی آن در جوامع انسانی؛ در گفتگو با حسین محمودی شما همراهان همیشگی سایت ویدئو چک می توانید کلیپ اخلاق تکاملی و سیر تاریخی آن در جوامع انسانی؛ در گفتگو با حسین محمودی را دانلود کنید این فیلم در دو ...

راهکارهای ایجادیک Government Service Bus برای ایران ...

ما تیمی متشکل از افراد متخصص داریم که علاقه‌ی شدیدی به تکنولوژی روز بین همه‌ی ما وجود دارد، کار تیمی را خوب می‌شناسیم و برای داشتن بهترین تیم، ژیوار را بر پایه اصول شش گانه رشد، مشتری محوری، شفافیت، احترام، گسترش دانش ...

ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎی شهری و ﻓﺮﻫﻨﮓ از دﯾﺪﮔﺎه …

ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎی شهری و ﻓﺮﻫﻨﮓ از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﮐﺎرﻟﺴﺎور از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎرة ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ)ﻣﮑﺎن( و زﻧـﺪﮔﯽ اﻧﺠـﺎم داد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وي ...

پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS

پاورپوینت راهبرد توسعه شهر cds دسته: معماری بازدید: 9 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 3209 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 دانلود فایل پاورپوینت بررسی راهبردهای توسعه شهر( cds)به منظور بهبود آینده شهر، در حجم 52 اسلاید قابل ویرایش قیمت ...

پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS

ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﮕﺎم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت. اﻧﺪ از. : ﺷﺎﻫﺮود، ﻗﺰوﻳﻦ و ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ. را ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد . در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي. (. cds(. در ﻗﺎﻟﺐ ...

پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS

ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﮕﺎم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت. اﻧﺪ از. : ﺷﺎﻫﺮود، ﻗﺰوﻳﻦ و ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ. را ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد . در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي. (. cds(. در ﻗﺎﻟﺐ ...

پروژه کارآفرینی شركت تولیدی بافت آزادی

ارزش، ﭘﺮوژه ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﻗﺰوﯾﻦ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺒﻮه ... 1390. (ﻫﻤﮑﺎر ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ). •. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ. (CDS). در ﺑﺎﻓﺖ. شاپ لی ...

ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎی شهری و ﻓﺮﻫﻨﮓ از دﯾﺪﮔﺎه …

ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎی شهری و ﻓﺮﻫﻨﮓ از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﮐﺎرﻟﺴﺎور از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎرة ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ)ﻣﮑﺎن( و زﻧـﺪﮔﯽ اﻧﺠـﺎم داد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وي ...

پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS

پاورپوینت راهبرد توسعه شهر cds دسته: معماری بازدید: 4 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3209 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 دانلود فایل پاورپوینت بررسی راهبردهای توسعه شهر( cds)به منظور بهبود آینده شهر، در حجم 52 اسلاید قابل ویرایش قیمت ...

تحقیقی در مورد روشهاي كاهش مصرف انرژي الکتریکی الکتروموتورها

گزارش کاراموزی كارخانه فراورده هاي لبني استان قدس رضوي

چکیده مطالعات طرح جامع مسکن استان گیلان

چکیده مطالعات طرح جامع مسکن استان گیلان

تحقیق در مورد کرم های کامپیوتری

پروژه كارآفريني طرح تأسيس وراه اندازي شركت نامداران صنعت

پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی

تاثیر سیاست های واگذاری زمین و مسکن دولتی در گسترش کالبدی شهر ها

تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران

مقاله بررسی جامع پيامبران