دانلود رایگان


بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل خلاصه تحقیق
تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند. درعین حال، برای دستیابی‌به یک چنین الگویی، تحقیقات و آزمونهای زیادی انجام شده که نتایج آنها در خور‌توجه است.‌حاصل این‌تلاشها، ارائه واقعیتها، تعیین یا شناخت هزینه‌ها و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف وامهایی است که شرکتها به وسیله آن، خود را از نظر‌مالی تامین می‌کنند. این نکته نیز تا‌حدی روشن شده است که در چه مواردی به نفع شرکت است که به جای سهام، اوراق قرضه منتشر کند یعنی از راه گرفتن وام سرمایه خود را تامین کند. (میرز 1984)
ساختار مالی هر شرکت متشکل از بدهی‌های کوتاه مدت، بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد که به وسیله آن دارایی‌های شرکت برای ایجاد جریان نقد به داخل شرکت، تامین مالی شده‌اند. به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار مالی شرکت گفته می‌شود. در دهه‌های اخیر نظریات متفاوتی پیرامون ساختار‌مالی و عوامل موثر بر آن مطرح شده است، چرا که بررسی و شناخت عواملی که به هر نحو ساختار مالی و ترکیب منابع مالی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند لازم و ضروری به نظر می‌رسد زیرا رابطه مستقیمی با ادامه فعالیت شرکت و میزان موفقیت آن دارد. از طریق شناخت عوامل موثر بر انتخاب ساختار سرمایه مطلوب و بررسی میزان و ابعاد تاثیر آنها، در واقع گامی در جهت راهنمایی و هدایت شرکت‌ها به‌منظور دست یابی به ساختار مالی بهینه برداشته می‌شود. در این تحقیق سعی شده است تا تاثیر عامل نسبت بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکت بررسی شود تا از این طریق مشخص شود که در شرکت‌های ایرانی ارزش بازار شرکت تا چه اندازه تحت تاثیر نسبت بدهی صنعت است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت‌های موجود در 5 صنعت: خودرو و‌ساخت قطعات،‌مواد و محصولات دارویی، ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی، ساخت محصولات فلزی و فلزات اساسی از صنایع بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که تعداد این شرکت‌ها 74 شرکت بوده است. روش نمونه گیری غربالگری جهت نمونه گیری در این تحقیق استفاده شده براساس محدودیت‌هایی که فرضیات‌تحقیق ایجاب می‌کرد شرکتهایی که از ابتدای دوره زمانی تحقیق (1/1/1380) عضو‌بورس اوراق بهادار بوده‌اند انتخاب شوند بر این اساسی از مجموع 105 شرکت موجود در این صنایع 74 شرکت واجد شرط فوق انتخاب شده‌اند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیات روش رگرسیون یک متغیره بوده که برای بررسی فرضیات مدل رگرسیون و معنی داری مدل از آزمون‌های دوربین- واتسن، کالمو گروف اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون (آزمون t) استفاده شده است.
فهرست مطالب
فصل اول : کليات
مقدمه ................ 9
1-1- تعريف موضوع و بيان مسأله ........................ 11
2-1- اهميت و ضرورت تحقيق ............................ 14
3-1- اهداف تحقيق .......................................... 15
4-1- فرضيات تحقيق ........................................ 17
5-1- روش تحقيق ............................................. 17
6-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات ....................... 18
7-1- قلمرو تحقيق (زماني، مکاني، موضوعي)......... 19
8-1- تعريف عملياتي متغيرها............................... 19
فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق
مقدمه ........................... 23
1-2- تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن ........... 23
2-2- نظريه هاي ارائه شده در مورد ساختار سرمايه .....
نظريه سود خالص ......................................... 25
نظريه سود عملياتي خالص ............................. 26
نظريه موديلياني و ميلر .................................. 27
مفروضات مدل موديلياني و ميلر .......................... 28
اثبات فرضيه هاي مدل موديلياني و ميلر ................ 30
نظريه موديلياني و ميلر بدون در نظر گرفتن ماليات ..........
نظريه موديلياني و ميلر با در نظر گرفتن ماليات ......
انتقادات وارد بر نظريه موديلياني و ميلر ................. 37
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه ماليات بر درآمد شخصي 39
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي آشفتگي مالي 42
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي ورشکستگي... 43
تئوري ساختار سرمايه و ماليات شرکت به علاوه هزينه هاي نمايندگي ....... 44
تئوري توازي ايستا..................... 46
تئوري ترجيحي ...................................... 48
تئوري ساختار سرمايه و تعامل بازار عوامل توليد و محصول 49
3-2- پيشينه تحقيق ........................................ 50
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه ............................................. 65
1-3- نوع تحقيق ...................................... 66
2-3- معرفي متغيرهاي تحقيق ...................... 67
3-3- فرضيه هاي تحقيق ........................... 68
4-3- قلمرو تحقيق ....................................... 68
5-3- جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري ........... 69
6-3 فرآيند تحقيق ..................................... 69
7-3- ابزار تحقيق و اعتبار و روائي آن .............. 70
8-3- روش جمع آوري داده ها ........................ 70
9-3- روش تحليل داده ها ............................ 70
10-3 آزمون توزيع متغير ها ........................... 72
11-3- قاعده رد فرضيه هاي صفر تحقيق و تصميم گيري72
فصل چهارم : آزمون فرضيات
مقدمه ....................................... 77
1-4- توصيف اطلاعات و داده هاي متغيرهاي تحقيق ...78
2-4- آزمون فرضيه ها و پاسخ به پرسشهاي پژوهش81
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه ............................................ 101
1-5- خلاصه تحقيق ............................... 102
2-5- تحليل يافته ها و نتيجه گيري ............. 104
3-5- پيشنهادهاي تحقيق ..................... 108
فهرست منابع و مآخذ.........................113


بررسی تاثیر


بدهی صنعت


ارزش


بازار


شرکتهای پذیرفته شده


بورس اوراق بهادار


تهرانبررسی


تاثیر


بدهی


صنعت


بر


ارزش


بازار


شرکتهای


پذیرفته


شده


در


بورس


اوراق


بهادار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اوراق بدهی چیست؟ سرمایه گذاری در اوراق بدهی چگونه است؟ سود ...

برای مثال اگر اوراق بدهی یک فرد به ارزش اسمی۱۰۰ هزار تومان و با نرخ سود اسمی۲۰ درصد با تعداد دو دوره در سال باشد؛ به این معنی است که آن فرد هر۶ ماه یک بار به میزان۱۰ درصد و به مبلغ ۱۰ هزار تومان به عنوان نرخ سود اسمی اوراق ...

پایان نامه بدهی صنعت

پایان نامه : بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دانلود گرایش : حسابداری عنوان : بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پایان ...

دانلود مقاله تاثیر ساختار سرمایه ای بر موقعیت رقابتی در ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعریف موضوع و بیان مسألهتئوری مدرن ساختار سرمایه با تئوری مشهور مودیلیانی و میلر 1(1958) آغاز شد ...

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در ...

### بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقدمه یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است مبحث ساختار سرمایه می باشد.

بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته ...

بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1385-1391

فایل بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته ...

موضوع بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ...

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دسته: اقتصاد بازدید: 19 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 100 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 113 تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ...

مقاله بررسی تاثیر متغیرهای مالی و کلان اقتصادی بر بازده ...

امروزه با توجه به جریان رو به رشد اقتصادی، بازار سرمایه به عنوان عامل مهم تولید کانون توجه تحلیل گران، اقتصاددانان، مدیران و سرمایه گذاران گردیده است. س... امروزه با توجه به جریان رو به رشد اقتصادی، بازار سرمایه به عنوان

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - تماشا

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - تماشا

بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته ...

بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1385-1391

پایان نامه بدهی صنعت

پایان نامه : بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دانلود گرایش : حسابداری عنوان : بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پایان ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . فهرست مطالب. عنوان صفحه. فصل اول : کلیات. مقدمه 9. 1-1- تعریف موضوع و بیان مسأله 11

پایان نامه بدهی صنعت

پایان نامه : بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دانلود گرایش : حسابداری عنوان : بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پایان ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دسته: اقتصاد بازدید: 19 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 100 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 113 تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - تماشا

بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته ...

بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1385-1391

دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش : حسابداری عنوان : بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری پایان ...

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته ...

بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1385-1391

بورس اوراق بهادار تهران - لیست شرکت ها

بورس اوراق بهادار تهران - لیست شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق بررسی تأثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته ...

در این تحقیق با عنوان «بررسی تأثیر نسبت بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، ابتدا تعریف و تشریح کاملی از ساختار سرمایه صورت گرفته و پس از آن تئوریها و نظریه های موجود در مورد ساختار ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در ...

### بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقدمه یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است مبحث ساختار سرمایه می باشد.

دانلود مقاله تاثیر ساختار سرمایه ای بر موقعیت رقابتی در ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعریف موضوع و بیان مسألهتئوری مدرن ساختار سرمایه با تئوری مشهور مودیلیانی و میلر 1(1958) آغاز شد ...

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در ...

### بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقدمه یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است مبحث ساختار سرمایه می باشد.

جزوه کارشناسی ارشد مبانی اقتصاد شهری دکتر بابازاده

نما، سيماي بافت تاريخي و منظر فضاي عمومي در قوانين ملي، ضوابط و مقررات محلي و وظايف مديريت شهري

طرح توجیهی گاوداري توليدي

طرح توجیهی تولید اسکاج

روزگار سپری شده ی مردان سالخورده؛ میس وندروهه و تاریخ اکنون

پاورپوینت تجربیات جهانی مرمت شهری ( شهرهای: استانبول، توکیو، دمشق، هرات)

سرانه کاربری ها به تفکیک مناطق اصفهان

مقاله بررسی نقش توليد علم در توسعه يافتگي جوامع، موانع و راهكارهاي توليد علمي در گروه پزشكي ايران

بررسي شبكه معابر شهري در ارتباط با مورفولوژي شهري

همه چیز در مورد چشم