دانلود رایگان


پروژه کارآفرینی توليد طناب نايلوني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل پروژه کارآفريني توليد طناب نايلوني در 37 صفحه ورد قابل ويرايش


طرح مقدماتي کارخانه توليد طناب نايلوني

هر شرکت توليدي از سه بخش کلي تشکيل شده است که بترتيب زير مي‌باشند.

1- بخش اداري

2- بخش حقوقي

3- بخش فني و تخصصي

و ما در اين مجموعه به توضيح ختصري از اين سه بخش در مورد شرکت توليد طناب نايلوني مي‌پردازيم.


بخش اول: اداري

در اين بخش به نمونه‌اي از دستورالعمل‌هاي تشکيل شرکتها مي‌پردازيم.

دستورالعمل تشکيل شرکتها

تشکيل شرکتها و اتحاديه‌هاي تعاوني تا مرحله ثبت و انتشار آگهي تأسيس آنها در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي

فصل اول:

الف- مقدمات و مراحل تشکيل شرکتهاي تعاوني

1- براي تشکيل هر شرکت تعاوني، بدواً لازم است عده‌اي مرکب از حداقل 7 نفر متقاضي حائز شرايطي قانوني مربوط جهت عضويت در آن جلسه عمومي موسس را بر اساس مفاد 31 و 32 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تشکيل داده و سه نفر را از بين خود بعنوان هيات موسس مامور تمهيد مقدمات تشکيل تعاوني از جمله تهيه کليات طرح پيشنهاد و اساسنامه دعوت به عضويت افراد واجد شرايط و برگزاري اولين مجمع عمومي عادي (در صورت موافقت وزارت/اداره کل تعاون با تشکيل تعاوني) نمايند.

هيات مزبور پس از مطالعات و بررسيهاي کافي طرح مشتمل بر توجيه ضرورت تشکيل تعاوني، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبان اوليه عضويت (و مهارت و تخصصهاي آنان در تعاونيهاي توليدي) نحوه تدارک سرمايه و ديگر امکانات مورد نياز براي تشکيل و شروع فعاليت تعاوني، قيد ميزان سهمي که هر عضو بايد در جهت تامين سرمايه شرکت (با تعيين مقدار لازم التاديه آن) خريداري نمايد قيد ميزان سهمي که هر عضو بايد در جهت تامين سرمايه شرکت (با تعيين مقدار لازم التاديه آن) خريداري نمايد اعلام نام بانک يا موسسه اعتباري که در نظر است اقدام به افتتاح حسابجاري در آن شود شرح ميزان و نحوه سرمايه‌گذاري و مشارکت وزارتخانه ، سازمان و يا شرکت دولتي وابسته يا تحت پوشش دولت، بانک ،‌ نهاد انقلاب اسلامي و يا تعاوني ديگر (در صورتيکه واحدي از واحدهاي مزبور قبول سرمايه‌گذاري و مشارکت نموده باشند تهيه نموده و ضمن معرفي نماينده تام الاختيار (برابر فرم شماره 1) به وزارت / اداره کل تعاون ارائه کند.

2- وزارت / اداره کل تعاون متعاقب وصول کليات طرح پيشنهادي و تقاضا نامه موافقت با تشکيل تعاوني (فرم شماره 1) طرح تهيه شده از سوي هيات موسس را بر اساس ضوابط مقرر در آئين نامه اجرائي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي اين مورد بررسي و اظهار نظر قرار داده و در صورت اعلام موافقت نمونه اساسنام و فرمهاي مورد نياز را که براي سهولت کار مراجعين تهيه شده در اختيار نماينده هيأت موسس قرار ميدهد.

ب: مراحل انجام تشريفات قانوني تشکيل مجمع عمومي

1- هيات موسس با اخذ موافقت نامه تشکيل (فرم شماره 2)‌ و حصول اطمينان از امکان تشکيل و ثبت شرکت تعاوني مورد نظر در صورت رعايت ضوابط اقدام به دعوت افراد واجد شرايط و عضويت و دريافت مدارک لازمه از آنان نموده و پس از احراز شرايط داوطلبان و پذيرش آنان به عضويت با انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي عادي اولين مجمع عمومي را تشکيل ميدهد لازم بيادآوري است که تاريخ انتشار آگهي دعوت با تاريخ تشکيل جلسه بايد حداقل پانزده روز فاصله داشته باشد.

ج: مراحل انجام تشريفات قانوني ثبت شرکت و اخذ پروانه تأسيس

1- با اتمام مراحل ياد شده وق و قبل از ثبت شرکت هيات مديره يا وکيل هيات مدارک مورد نياز ثبت شرکت تهيه نموده و بتعداد مقرر به وزارت/اداره کل تعاون تحويل مي‌نمايد تا در صورت تاييد تطبيق اقدامات انجام شده مجوز ثبت شرکت صادر گردد.

2- پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و ارائه آگهي منتشره در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران پروانه تأسيس شرکت توسط وزارت/اداره کل تعاون صادر شده و پس از آن شرکت تعاوني مي‌تواند به فعاليت بپردا

فصل پنجم : مقررات مختلف

ماده 61- هر يک از دستگاهها شرکت و موسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاوني که بدون عضويت در تعاوني مشارکت يا سرمايه‌گذاري کرده باشند مي‌توانند نماينده‌اي براي نظارت بر تعاوني و حضور در جلسات مجامع عمومي و هيئت مديره به عنوان ناظر داشته باشند.

اين اساسنامه در 66 ماده و تبصره در مجمع عمومي مورخ

به تصويب رسيد و آنچه در آن پيش بيني نشده تابع قانون بخش تعاوني جمهوري اسلامي و قانون شرکتهاي تعاوني آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي قانوني و قراردادهاي منعقده بين شرکت و اعضا و يا موسسات طرف قرارداد مي‌باشد.

هيات رئيسه مجمع

رئيس نايب رئيس منشي ناظران


بخش سوم (فني و تخصصي)

مقدمه

طناب نايلوني در زندگي روزمره در موارد مختلفي استفاده مي‌شود يکي از مهمترين موارد استفاده از آن در سواحل جنوب و شمال جهت کارهاي صيادي مي‌باشد. در شناورهاي صيادي جهت ساختن تور ماهي و تورميگو به ميزان بسيار زيادي از طناب‌هاي قطر 12 و 14 و 16 و 18 ميليمتر استفاده مي‌شود.

جهت لنگر نيز از طناب 20 الي 35 ميليمتر و جهت بستن سايبانها و استفاده در قرقره‌هاي چند رديفه از انواع طناب نايلوني از قطرهاي 6 الي 35 ميليمتر استفاده مي‌شود.

يک موتور لنج صيادي براي ساختن تور ماهي و ميگو ممکن است تا 10000 متر طناب از قطرهاي مختلف مصرف کند. در لنج هاي باري و کشتي‌ها هر کدام در حد وفور از طناب جهت انجام بسياري از کارهايشان استفاده مي‌نمايند. در حال حاضر مقادير زيادي طناب از خارج وارد ميشود تا نياز موجود را رفع نمايد. احداث يک کارخانه توليد طناب مخصوصا در استانهاي ساحلي امري ضروري و گامي مثبت به شمار مي‌آيد.


2- مشخصات فني کالا

کالاي توليد شده از جنس پولي پروپيلن (Poly propylene) از قطر 6 الي 35 ميليمتر خواهد بود. نوع ديگر از طناب از جنس پولي اتيلن (Poly propylene) را نيز با استفاده از ماشين آلات اين طرح مي‌توان توليد نمود که هر دو در بازار مصرف استفاده مي‌شوند نوع اول از مرغوبيت و استحکام بيشتري برخوردار است. در اين طرح فرض شده است که از هر نوع به مقدار مساوي

توليد خواهد شد

1- ظرفيت توليد کارخانه

ميزان توليد کارخانه

ميزان توليد کل سالانه کارخانه 1000 تن طناب از قطر 6 الي 35 ميليمتر در نظر گرفته شده که 500 تن مربوط به نوع پولي پروپلين و 500 تن مربوط به نوع پولي اتيلن مي‌باشد.

3-1 جهت صرفه جويي در سرمايه گذاري اوليه ، انرژي، زمان و استفاده حداکثر از ماشين آلات کارخانه، برنامه توليد در دو شيفت در نظر گرفته شده است . کليه محاسبات بر اساس 285 روز کار در سال (با توجه به تعطيلات ) در نظر گرفته شده است.

4- روش توليد

معمولا خط توليد طناب نايلوني در بين سازندگان آن در کشور مختلف يکسان است و مطابق شکل زير مي‌باشد.

ابتداي مواد اوليه که ممکن است بصورت دانه هاي ريز يا ضايعات خورد شده و آسياب شده مي باشند در دستگاه اکستروژن ريخته مي‌شود .

اين دستگاه مواد را با استفاده از يک حلزوني با فشار از درون قالب هائي عبور ميدهد قالب ها داراي سوراخ هاي ريزي هستند که مواد اوليه پس از گرم شدن توسط المنت برقي و خميري نشدن از آنها عبور کرده و رشته‌هائي جهت ساختن طناب توليد مي‌گردد قالب ها قابل تعويض بوده و براي هر قطر طناب ، قطر رشته‌ها نيز متفاوت است کار توليد رشته‌ها بصورت يکنواخت انجام شده و مواد اوليه ميبايست بصورت مداوم در دستگاه اکسترودر ريخته شود. رشته‌ها پس از خروج از دستگاه گرم هستند و جهت خنک کردن آنها را از يک حوضچه کوچک آب عبور مي‌دهند. براي اينکه دماي آب حوضچه زياد بالا نرود آب حوضچه مرتبا به يک دستگاه خنک کننده کوچک پمپاژ ميشود و آب سرد شده به حوضچه برميگردد. رشته‌هاي خنک شده سپس وارد دستگاه winder ميشوند اين دستگاه رشته ها را روي قرقره‌هاي بزرگي مي‌پيچيد هر گاه قرقره‌اي پر شد رشته را قطع نموده و روي قرقره خالي ديگري قرار مي‌دهند . قرقره‌هاي پرشد ه از رشته ها را روي دستگاه Un winder قرار مي‌دهند تا با استفاده از آن قرقره‌هاي کوچکتري را از رشته‌ها پر کنند. اين قرقره‌هاي کوچکتر روي دستگاه Strand Twister قرار ميگيرد. دستگاه مذکور در رشته‌هاي پيچش مناسب ايجاد مي‌کند و آنها را روي قرقره ديگري پر ميکند . سپس 3 عدد ا زقرقره‌هاي اخير روي دستگاه اصلي طناب بافي قرار ميگيرند. تا با پيچيدن رشته ها بدور يکديگر طناب سه رشته‌اي توليد شود.

طرح خط توليد فوق يک طرح کلي است و ممکن است در بين سازندگان آن تفاوت‌هاي جزئي در خط توليد وجود داشته باشد ليکن با طرح فوق هيچگونه تفاوت اساسي ندارد. آنچه که مسلم است اين که هر خط توليد طناب حتما داراي سه دستگاه اصلي Extruder و Strand Twister و Ropetwister که در بالا توضيح داده شد مي‌باشد. دستگاههاي ديگر فقط جهت انتقال توليد يک دستگاه به دستگاه ديگر انجام وظيفه مي‌کنند.


طرح توجيهي توليد طناب نايلوني


کارآفريني توليد طناب نايلوني


دانلود پروژه توليد طناب نايلوني


دانلود کارآفريني توليد طناب نايلوني


طرح توجيه فني توليد طناب نايلوني


توجيه اقتصادي توليد طناب نايلوني


توليد طناب نايل


پروژه


کارآفرینی


توليد


طناب


نايلوني


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


s3.amazonaws.com

حسن 4 ##گران ##edia سک امن خانوار هز تصمیم پخش ##اظ برخورد ##شده عق کشتی محلی ##ad جلو ##اصل وزیر مسی درگذشت توانست رشد ##ag ##ation عرض ##ارستان مرحله گذشته ##نر ##ویان ٪ ##شکده …

توليد - aymarket.rozblog.com

توليد طناب نايلوني | شیک ترین ها گزارش كارآموزي خط توليد و مونتاژ . ها و بیوگرافی کامل . درست بموقع، و روش های ساده . آشنایی با خط تولید کاشی و سرامیک - ایران صنعت - … 22. آجر پزي و کاشي کاري مواد اولیه و مراحل ساخت آجر . ديواره ...

پروژه کارآفرینی طرح تولید آجر فشاری | www35

پروژه کارآفرینی طرح تولید آجر فشاری پروژه کارآفرینی طرح تولید آجر فشاری در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات فایل توضیحات کامل پروژه کارآفرینی طرح…

فروشگاه روم آرتیکل - 23

دانلود مبانی نظری،پیشینه تحقیق،مقاله،پایان نامه ،پاورپوینت و پروژه های دانشجویی,فروشگاه روم آرتیکل - 23,فروشگاه روم آرتیکل

fdghfhgf | هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰

203. توليد به ليمو، و خيارشور 31 ص. 204. تولید سنگ تزئینی 18ص. 205. توليد طناب نايلوني 37ص. 206. توليد كودهاي شيميايي كامل 31 ص. 207. طرح احداث شركت ماكاروني 65ص. 208. طرح توجيه اقتصادي قارچ 15 ص

فروشگاه روم آرتیکل - 23

دانلود مبانی نظری،پیشینه تحقیق،مقاله،پایان نامه ،پاورپوینت و پروژه های دانشجویی,فروشگاه روم آرتیکل - 23,فروشگاه روم آرتیکل

تحقیق و پروژه رایگان - 643

تحقیق و پروژه رایگان,تحقیق و پروژه رایگان - 643,سایت علمی و پژوهشی آسمان

پروژه های کارآفرینی و طرح های توجیهی - تولیدی پوشاک زنانه

205. توليد طناب نايلوني 37ص 206. توليد كودهاي شيميايي كامل 31 ص 207. طرح احداث شركت ماكاروني 65ص 208. طرح توجيه اقتصادي قارچ 15 ص 209. طرح توجيهي روغن نباتي جامد 50 ص 210. طرح تولید تسمه مغناطیسی 27 ص 211. طرح ...

توليد - aymarket.rozblog.com

توليد طناب نايلوني | شیک ترین ها گزارش كارآموزي خط توليد و مونتاژ . ها و بیوگرافی کامل . درست بموقع، و روش های ساده . آشنایی با خط تولید کاشی و سرامیک - ایران صنعت - … 22. آجر پزي و کاشي کاري مواد اولیه و مراحل ساخت آجر . ديواره ...

پروژه کارآفرینی تولید طناب نایلونی | رادونیس

دانلود پروژه کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی، نخ و طناب پلاستیکی. کارآفرینی تولید نایلون، نخ و طناب پلاستیکی، پروژه کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی WORD 32 قابل ویرایش Link. دانلود پروژه ...

آموزگار(مهدی فیض آبادی)

آموزگار مهدی فیض آبادی مهارت های زبان آموزی-فرمول های تیز هوشان-آموزش ابتدایی-روش تدریس-مقاله های آموزشی وعلمی-نمونه سوالا

طرح کارآفرینی توليد طناب نايلوني

طرح کارآفرینی توليد طناب نايلوني. طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر می‌باشند. ۱- بخش اداری ۲- بخش حقوقی ۳- بخش فنی و تخصصی

پروژه کارآفرینی کیک و کلوچه

پروژه کارآفرینی کیک و کلوچه 93 - خانه newbp.ir/post/400 ذخیره شده مشابه ویرایش این پروژه مربوط به سال 1393 می باشد و شامل ( ورد+ پی دی اف) خلاصه طرح پروژه کارآفرینی کیک و کلوچه 93 موضوع طرح : طرح توجیهی کیک و ...

پایان نامه و مقالات دانشجویی - 61

پروژه های کارآفرینی – پایان نامه های رشته علوم تربیتی www.filefo.ir › کار آفرینی ذخیره شده پروژه کارآفرینی توليد كنسرو فراورده هاي غير گوشتي · » پروژه .... پروژه كارآفريني توليد آب پاش متحرك براي ...

فروشگاه روم آرتیکل - 23

دانلود مبانی نظری،پیشینه تحقیق،مقاله،پایان نامه ،پاورپوینت و پروژه های دانشجویی,فروشگاه روم آرتیکل - 23,فروشگاه روم آرتیکل

فروشگاه فایل های پرفروش دانشجویی و دانش آموزی - 63

پروژه کارآفرینی تولید کمربند پژو 405 در 39 صفحه ورد قابل ویرایش دانلود کامل فایل لینک منبع و پست :پروژه کارآفرینی تولید کمربند پژو 405

توليد - aymarket.rozblog.com

توليد طناب نايلوني | شیک ترین ها گزارش كارآموزي خط توليد و مونتاژ . ها و بیوگرافی کامل . درست بموقع، و روش های ساده . آشنایی با خط تولید کاشی و سرامیک - ایران صنعت - … 22. آجر پزي و کاشي کاري مواد اولیه و مراحل ساخت آجر . ديواره ...

فروشگاه روم آرتیکل - 23

دانلود مبانی نظری،پیشینه تحقیق،مقاله،پایان نامه ،پاورپوینت و پروژه های دانشجویی,فروشگاه روم آرتیکل - 23,فروشگاه روم آرتیکل

وبلاگ مقالات و پژوهش های دانشجویی - 55

پروژه کارآفرینی تأسیس کارخانه بخاری – اول باشید aval.ir/پروژه-کارآفرینی-تأسیس-کارخانه-بخاری/ ذخیره شده پروژه کارآفرینی تأسیس کارخانه بخاری. avallllll 7 ساعت پیش دسته‌بندی نشده دیدگاه‌ها برای پروژه کارآفرینی تأسیس کارخانه ...

توليد - aymarket.rozblog.com

توليد طناب نايلوني | شیک ترین ها گزارش كارآموزي خط توليد و مونتاژ . ها و بیوگرافی کامل . درست بموقع، و روش های ساده . آشنایی با خط تولید کاشی و سرامیک - ایران صنعت - … 22. آجر پزي و کاشي کاري مواد اولیه و مراحل ساخت آجر . ديواره ...

دانلود رایگان پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ماکارونی

دانلود رایگان پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ماکارونی – در این طرح به صورت کامل به طرح احداث شرکت تولید ماکارونی پرداخته میشود و در آن از روش های آماری و اقتصادی استفاده شده و به صورت کامل طرح و اهداف آن را توضیح می دهد.

پروژه کارآفرینی کیک و کلوچه

پروژه کارآفرینی کیک و کلوچه 93 - خانه newbp.ir/post/400 ذخیره شده مشابه ویرایش این پروژه مربوط به سال 1393 می باشد و شامل ( ورد+ پی دی اف) خلاصه طرح پروژه کارآفرینی کیک و کلوچه 93 موضوع طرح : طرح توجیهی کیک و ...

توليد - aymarket.rozblog.com

توليد طناب نايلوني | شیک ترین ها گزارش كارآموزي خط توليد و مونتاژ . ها و بیوگرافی کامل . درست بموقع، و روش های ساده . آشنایی با خط تولید کاشی و سرامیک - ایران صنعت - … 22. آجر پزي و کاشي کاري مواد اولیه و مراحل ساخت آجر . ديواره ...

تولید - mejournal.rozblog.com

دانلود پروژه طرح توجيهي اقتصادي توليد ماكاروني - پروژه دات کام www.prozhe.com › عمومی و متفرقه › پروژه های کارآفرینی و طرح توجیهی ذخیره شده مشابه ۲۹ مهر ۱۳۹۰ ه‍.ش. - عنوان پروژه : طرح توجيهي اقتصادي توليد ماكاروني قالب بندی : PDF ...

وبلاگ مقالات و پژوهش های دانشجویی - 55

پروژه کارآفرینی تأسیس کارخانه بخاری – اول باشید aval.ir/پروژه-کارآفرینی-تأسیس-کارخانه-بخاری/ ذخیره شده پروژه کارآفرینی تأسیس کارخانه بخاری. avallllll 7 ساعت پیش دسته‌بندی نشده دیدگاه‌ها برای پروژه کارآفرینی تأسیس کارخانه ...

بررسی موضوع وهابیت

جایگاه برنامه ریزي مالی شهرداريها در توسعه نظام مالی و تأمین مالی

جایگاه برنامه ریزي مالی شهرداريها در توسعه نظام مالی و تأمین مالی

فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی

گزارش کاراموزی بررسی جامع رباتيك

سند هدايت راهبردي توسعة منطقه 12

طراحي فضاي شهري-مدنی پور

طرح توجیهی و کار آفرینی بسته های فلزی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع موسیقی

ارزﯾﺎﺑﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮي رﺟﺎء ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي