دانلود رایگان


گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل گزارش کاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برق در 60 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست

عنوان صفحه

جريان الكتريكي 1

تاريخچه برق و الكتريسته 2

مشخصات جريان الكتريكي 2

سرعت رانش 4

چگالي جريان الكتريكي 4

اشكال مختلف جريان الكتريكي 5

اندازه گيري جريان الكتريكي 6

قانون اهم 7

آمپر متر چيست؟ 9

طرز كار آمپر متر 10

بكار بردن آمپر متر 12

مقاومت 14

توليد 16

تعاريف الكتريكي 17

تاريخچه توليد جريان الكتريسته 19

منابع انرژي اوليه بكار رفته در توليد برق 22

اتصال كوتاه برقي 24

برق اضطراري 26

انتقال توان الكتريكي 28

ورودي شبكه برق 29

خروجي شبكه 30

توليد 32

ژنراتور برقي(الكتريكي) 36

ديناموي گرام 38

مولدهاي جريان مستقيم 42

ماشين هاي الكتريكي جريان مستقيم 43

جريان متناوب 44

توزيع برق و تغذيه خانگي 45

فركانسهاي AC در كشورها 49

توليد برق 55

لرزش ديوارها هم برق توليد مي كند 66

نتيجه گيري 68

منابع 69


جريان الکتريکي در برق


جريان الکتريکي در برق ، جريان سرعت عبور الکترونها در يک سيم مسي يا جسم رسانا است. جريان قراردادي در تاريخ علم الکتريسته ابتدا به صورت عبور بارهاي مثبت تعريف شد. هر چند امروزه مي‌دانيم که در صورت داشتن رساناي فلزي ، جريان الکتريسته ناشي از عبور بارهاي منفي ، الکترون ها ، در جهت مخالف است. عليرغم اين درک اشتباه ، کماکان تعريف قراردادي جريان تغييري نکرده است. نمادي که عموما براي نشان دادن جريان الکتريکي (ميزان باري که در ثانيه از مقطع هادي عبور مي‌کند) در مدار بکار مي‌رود، I است.
تاريخچه برق و الكتريسيته

تاريخ الکتريسيته به 600 سال قبل از ميلاد مي‌رسد. در داستانهاي ميلتوس (Miletus) مي‌خوانيم که يک کهربا در اثر مالش کاه را جذب مي‌کند. مغناطيس از موقعي شناخته شد که مشاهده گرديد، بعضي از سنگها مثل مگنيتيت ، آهن را مي‌ربايند. الکتريسيته و مغناطيس ، در ابتدا جداگانه توسعه پيدا کردند، تا اين که در سال 1825 اورستد (Orested) رابطه‌اي بين آنها مشاهده کرد. بدين ترتيب اگر جرياني از سيم بگذرد مي‌تواند يک جسم مغناطيسي را تحت تأثير قرار دهد. بعدها فاراده کشف کرد که الکتريسيته و مغناطيس جدا از هم نيستند و در مبحث الکترومغناطيس قرار مي‌گيرد.
مشخصات جريان الکتريکي

از نظر تاريخي نماد جريان I ، از کلمه آلماني Intensit که به معني شدت است، گرفته شده است. واحد جريان الکتريکي در دستگاه SI ، آمپر است. به همين علت بعضي اوقات جريان الکتريکي بطور غير رسمي و به دليل همانندي با واژه ولتاژ ، آمپراژ خوانده مي‌شود. اما مهندسين از اين گونه استفاده ناشيانه ، ناراضي هستند.
آيا شدت جريان در نقاط مختلف هادي متفاوت است؟

شدت جريان در هر سطح مقطع از هادي مقدار ثابتي است و بستگي به مساحت مقطع ندارد. مانند اين که مقدار آبي که در هر سطح مقطع از لوله عبور مي‌کند، همواره در واحد زمان همه جا مساوي است، حتي اگر سطح مقطعها مختلف باشد. ثابت بودن جريان الکتريسيته از اين امر ناشي مي‌شود که بار الکتريکي در هادي حفظ مي‌شود. در هيچ نقطه‌اي بار الکتريکي نمي‌تواند روي هم متراکم شود و يا از هادي بيرون

ريخته شود. به عبارت ديگر در هادي چشمه يا چاهي براي بار الکتريکي وجود ندارد.سرعت رانش

ميدان الکتريکي که بر روي الکترونهاي هادي اثر مي‌کند، هيچ گونه شتاب برآيندي ايجاد نمي‌کند. چون الکترون ها پيوسته با يونهاي هادي برخورد مي‌کنند. لذا انرژي حاصل از شتاب الکترونها به انرژي نوساني شبکه تبديل مي‌شود و الکترونها سرعت جريان متوسط ثابتي (سرعت رانش) در راستاي خلاف جهت ميدان الکتريکي بدست مي‌آورند.
چگالي جريان الکتريکي

جريان I يک مشخصه براي اجسام رسانا است و مانند جرم ، حجم و ... يک کميت کلي محسوب مي‌شود. در حالي که کميت ويژه‌ دانستيه يا چگالي جريان j است که يک کميت برداري است و همواره منسوب به يک نقطه از هادي مي‌باشد. در صورتي که جريان الکتريسيته در سطح مقطع يک هادي بطور يکنواخت جاري باشد، چگالي جريان براي تمام نقاط اين مقطع برابر j = I/A است. در اين رابطه A مساحت سطح مقطع است. بردار j در هر نقطه به طرفي که بار الکتريکي مثبت در آن نقطه حرکت مي‌کند، متوجه است و بدين ترتيب يک الکترون در آن نقطه در جهت j حرکت خواهد کرد.اشکال مختلف جريان الکتريکي

در هاديهاي فلزي ، مانند سيمها ، جريان ناشي از عبور الکترونها است، اما اين امر در مورد اکثر هاديهاي غير فلزي صادق نيست. جريان الکتريکي در الکترون ها ، عبور اتمهاي باردار شده به صورت الکتريکي (يونها) است، که در هر دو نوع مثبت و منفي وجود دارند. براي مثال، يک پيل الکتروشيميايي ممکن است با آب نمک (يک محلول از کلريد سديم) در يک طرف غشا و آب خالص در طرف ديگر ساخته شود. غشا به يونهاي مثبت سديم اجازه عبور مي‌دهد، اما به يونهاي منفي کلر اين اجازه را نمي‌دهد. بنابراين يک جريان خالص ايجاد مي‌شود.

جريان الکتريکي در پلاسما عبور الکترونها ، مانند يونهاي مثبت و منفي است. در آب يخ زده و در برخي از الکتروليتهاي جامد ، عبور پروتون ها ، جريان الکتريکي را ايجاد مي‌کند. نمونه‌هايي هم وجود دارد که عليرغم اينکه در آنها ، الکترونها بارهايي هستند که از نظر فيزيکي حرکت مي‌کنند، اما تصور جريان مانند 'حفره‌هاي (نقاطي که براي خنثي شدن از نظر الکتريکي نياز به يک الکترون دارند) مثبت متحرک ، قابل فهم تر است. اين شرايطي است که در يک نيم هادي نوع p وجود دارد.
تاريخچه توليد جريان الكتريسيته

در تاريخ 1800 م در پي يک اختلاف حرفه اي بر سر واکنش گالوانيکي که از سوي لوييجي گالواني حمايت مي شد، الساندور ولتا پيل ولتايي خود را که مقدمه ابداع باتري بود، اختراع کرد که اين پيل جريان الکتريکي پايداري را ايجاد مي کرد. ولتا کشف کرده بود که موثرترين جفت فلز متفاوتي که جريان الکتريسته ايجاد مي کنند، روي و نقره اند.
در دهه 1800 م کنگره بين المللي الکتريکي که الان به نام کميسيون بين المللي الکترونيکي (IEC) معروف است، ولت را براي نيروي الکتروموتيو تصويب کرد. ولت به صورت اختلاف پتانسيل يک هادي وقتي که يک جريان يک آمپر توان يک وات را ايجاد مي کند، تعريف شد.
توليد الکتريسته

توليد و توزيع الکتريسيته اغلب در دستان بخش خصوصي يا دولتي که خدمات رفاهي عمومي را در اختيار دارند، بوده است. در سالهاي اخير برخي دولت ها به عنوان بخشي از حرکتي براي اعمال فشار بازار به حقوق انحصاري، شروع به خصوصي سازي يا شرکتي کردن اين خدمات رفاهي کرده اند. بازار الکتريسيته نيوزيلند مثالي از اين نوع است. تقاضاي الکتريسيته را مي توان به دو صورت ارضاء کرد. روش اول که تا کنون براي خدمات رفاهي به کار مي رفته است، ساختن پروژه هاي بزرگ توليد و ارسال الکتريسيته لازم به اقتصادهاي سوختي در حال رشد، است. بسياري از اين پروژه ها داراي تاثيرات زيست محيطي نامطلوب نظير آلودگي هوا يا آلودگي تشعشعي و آب گرفتگي بخش وسيعي از زمين، هستند. توليد پراکنده به عنوان روش جديدي (روش دوم) براي برطرف کردن تقاضاي الکتريکي، در نزديکي مصرف کننده ها شناخته شده است. پروژه هاي کوچک تر پراکنده داراي خصوصيات زير هستند:

ـ حفاظت در برابر خاموشي هاي برق ناشي از متوقف کردن نيروگاه هاي غير متمرکز يا خطوط انتقال به منظور تعمير، فريب بازار يا توقفهاي اضطراري.

ـ کاهش آلودگي.

ـ اجازه دادن به بازيگران کوچک تر براي ورود به بازارهاي انرژي.

روش هاي تبديل توان هاي ديگر به توان الکتريکي

توربين هاي دوار که به ژنراتورهاي الکتريکي متصل شده اند، اکثر الکتريسيته تجاري موجود را توليد مي کنند. توربين ها عموماً توسط بخار، آب، باد يا ديگر مايعات به عنوان يک واسطه حامل انرژي، گردانده مي شوند. پيل هاي سوختي که براي توليد الکتريسيته از مواد شيميايي مختلفي استفاده مي کنند، توسط برخي از مردم مناسب ترين منبع برق براي بلند مدت شناخته مي شوند، خصوصاً اگر بتوان از هيدروژن به عنوان ماده تغذيه در اين پيل ها استفاده کرد. اما به هرحال هيدروژن معمولاً تنها يک حامل انرژي است و بايستي توسط منابع توان ديگري ايجاد شود. ژنراتورهاي کوچک قابل حمل نيز عموماً توسط موتورهاي ديزل کار مي کنند که خصوصاً در کشتي ها، مکان هاي مسکوني دور افتاده و برق اضظطراري استفاده مي شوند.

منابع انرژي اوليه، بکار رفته در توليد برق

جهان امروز براي توليد انرژي بر زغال سنگ و گاز طبيعي تکيه مي کند. هزينه هاي بالاي مورد نياز براي انرژي هسته اي و ترس از خطرات اين انرژي، از دهه 1970م جلوي تاسيس نيروگاه هاي جديد هسته اي را در آمريکاي شمالي گرفته است. توربين هاي بخار را مي توان توسط بخارهاي ناشي از منابع زمين گرمايي، انرژي خورشيدي، مايعات، سوخت هاي فسيلي گازي و جامد، به راه انداخت. راکتورهاي هسته اي از انرژي ناشي از شکافت اورانيوم يا پلوتونيوم راديواکتيو براي توليد آزمايش‌هاي مربوط به گرما استفاده مي کنند. اين راکتورها اغلب از دو مدار بخار اوليه و ثانويه تشکيل شده تا يک لايه حفاظتي اضافي را بين محل قرار گرفتن سوخت هسته اي و اتاق ژنراتور قرار دهد. نيروگاه هاي برق آبي از آبي که مستقيماً از توربين ها عبور مي کند، براي راه اندازي ژنراتورها استفاده مي کنند. کنترل جزر و مد از نيروي ماه بر روي بدنه آب درياها براي گرداندن يک توربين استفاده مي کنند. ژنراتورهاي بادي از باد براي گرداندن توربين هايي که با يک ژنراتور مرتبط اند، استفاده مي کنند. يروگاه برق آبي ذخيره شده با پمپ براي هم سطح کردن تقاضاها روي يک شبکه برق به کار مي رود. توليد الکتريسيته توسط هم جوشي آزمايش‌هاي مربوط به گرما هسته اي به عنوان راه حلي ممکن براي توليد الکتريسيته پيشنهاد شده است. در حال حاضر برخي موانع فني و مسايل زيست محيطي در مسير اين راه وجود دارد که اگر برطرف شوند هم جوشي، يک منبع انرژي الکتريکي نسبتاً تميز و بي خطر را تامين خواهد کرد. پيش بيني مي شود که يک راکتور آزمايشي بزرگ «ITER) در سال 2005-2006 شروع به کار کند.


تصوير

اولين ژنراتور هيدروالکتريک بزرگ در آبشار نياگاراي ايالات متحده (که تحت ديدگاه فني ساخته و نصب شده بود) نصب شد و از طريق خطوط انتقال، الکتريسيته را براي بوفالو، نيويورک فراهم ساخت.


تلفات

به منظور کاهش درصد تلفات توان لازم است که الکتريسيته را در ولتاژهاي بالا انتقال دهيم. هرچه که ولتاژ بالاتر باشد جريان کمتر خواهد بود که اين امر اندازه ي کابل مورد نياز و ميزان انرژي تلف شده را کاهش مي دهد. انتقال در طول خطوط بلند معمولاً در ولتاژهاي 100 کيلو ولت و بالاتر صورت مي گيرد. تلفات انتقال و توزيع در ايالات متحده در سال 2003م 2/7 و در انگلستان در سال 1998م 4/7 درصد تخمين زده شده است. وقتي لازم است که توان را در طول خطوط بسيار بلند انتقال دهيم، استفاده از جريان مستقيم براي انتقال، به جاي جريان متناوب موثرتر ( و بنابراين اقتصادي تر) است. به دليل اينکه اين امر نيازمند هزينه کردن پول بسيار زيادي بر روي مبدل هاي توان AC/DC است، از اين روش تنها در هنگام انتقال مقادير بسيار زياد توان در طول خطوط بسيار بلند يا براي موقعيت هاي خاص، نظير يک کابل زير دريا انجام مي شود. همچنين به دليل طبيعت بارهايي که به شبکه وصل مي شوند، توان از بين مي رود؛ اين تلفات با نام ضريب توان بيان مي شود. اگر ضريب توان کم باشد بخش زيادي از توان هدر مي رود. شرکت هاي بهره بردار تلاش شايان توجهي را براي حفظ يک ضريب توان خوب صرف مي کنند.


کاراموزي جريان الکتريکي در صنعت برق


کارورزي جريان الکتريکي در صنعت برق


دانلود گزارش کارآموزي جريان الکتريکي در صنعت برق


جريان الکتريکي در صنعت برق


جريان


الکتريکي


صنعت


برقگزارش


کاراموزی


جریان


الکتریکی


در


صنعت


برق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه کارآموزی مهندسی برق با موضوع صنعت برق

قسمتی از این فایل دانلود پروژه کارآموزی مهندسی برق با موضوع صنعت برق: جریان الکتریکی در برق ، جریان سرعت عبور الکترونها در یک سیم مسی یا جسم رسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسته ...

گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت مهندسی و طراحی - دانلود پروژه

نوع فایل:ورد تعداد صفحه:۱۳۰ بلافاصله پس از پرداخت, لینک دانلود گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت مهندسی و طراحی برای شما نمایش داده شده و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود.

گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق | مقالات

گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق;کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق;کارورزی جریان الکتریکی در صنعت برق;دانلود گزارش کارآموزی جریان الکتریکی در صنعت

گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق :: شیعه به دنیا ...

تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات . دنبال کنندگان ۳۷ نفر این وبلاگ را دنبال کنید طبقه بندی موضوعی. تست (۱۰۳) پاورپوینت (۶۶۵) نمونه سوال (۸۱) تحقیق (۵۵۸) پایان نامه (۲۵۳) فایل فلش (۵) گزارش کاراموزی (۱۲۶) کتاب (۷۴) pdf (۲۲) جزوه (۱۰۵ ...

دانلود پروژه کارآموزی مهندسی برق با موضوع صنعت برق

قسمتی از این فایل دانلود پروژه کارآموزی مهندسی برق با موضوع صنعت برق: جریان الکتریکی در برق ، جریان سرعت عبور الکترونها در یک سیم مسی یا جسم رسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسته ...

گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق :: شیعه به دنیا ...

تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات . دنبال کنندگان ۳۷ نفر این وبلاگ را دنبال کنید طبقه بندی موضوعی. تست (۱۰۳) پاورپوینت (۶۶۵) نمونه سوال (۸۱) تحقیق (۵۵۸) پایان نامه (۲۵۳) فایل فلش (۵) گزارش کاراموزی (۱۲۶) کتاب (۷۴) pdf (۲۲) جزوه (۱۰۵ ...

دانلود پروژه کارآموزی مهندسی برق با موضوع صنعت برق

قسمتی از این فایل دانلود پروژه کارآموزی مهندسی برق با موضوع صنعت برق: جریان الکتریکی در برق ، جریان سرعت عبور الکترونها در یک سیم مسی یا جسم رسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسته ...

گزارش کارآموزی صنعت برقدانلود پروژه گزارش کارآموزی کارورزی

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد. موضوع : گزارش کارآموزی صنعت برق جریان الکتریکی در برق ، جریان سرعت عبور الکترونها در یک سیم مسی یا جسم رسانا است. جریان قراردادی در تاریخ ...

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب تاریخچه صنعت برق : صنعت برق در ایران از سال 1283 شمسی با بهره‌برداری از یک دیزل ژنراتور 400 کیلو واتی که توسط یکی از تجار ایرانی بنام حاج حسین‌ امین‌الضرب تهیه و در ...

دانلود پروژه کارآموزی مهندسی برق با موضوع صنعت برق

قسمتی از این فایل دانلود پروژه کارآموزی مهندسی برق با موضوع صنعت برق: جریان الکتریکی در برق ، جریان سرعت عبور الکترونها در یک سیم مسی یا جسم رسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسته ...

گزارش کامل کارآموزی در ایستگاه 400 کیلوولت چغادک

گزارش کامل کارآموزی در ایستگاه 400 کیلوولت چغادک. کد فایل: fm-1500451774 حجم فایل: 949.465 کیلوبایت گزارش کارآموزی کامل ایستگاه 400کیلوولت چغادک ...

گزارش کارآموزی صنعت برق . - دانلود رایگان

گزارش کارآموزی صنعت برق . - دانلود رایگان . دانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972 دانلود رایگان گزارش ...

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب تاریخچه صنعت برق : صنعت برق در ایران از سال 1283 شمسی با بهره‌برداری از یک دیزل ژنراتور 400 کیلو واتی که توسط یکی از تجار ایرانی بنام حاج حسین‌ امین‌الضرب تهیه و در ...

گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت مهندسی و طراحی - دانلود پروژه

نوع فایل:ورد تعداد صفحه:۱۳۰ بلافاصله پس از پرداخت, لینک دانلود گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت مهندسی و طراحی برای شما نمایش داده شده و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود.

نمونه گزارش کارآموزی رشته برق صنعت برق در قالب ورد (word ...

نمونه گزارش کارآموزی رشته برق صنعت برق در قالب ورد (word) و قابل ویرایش به صورت کامل بهترین و کاملترین نمونه موجود در اینترنت

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب تاریخچه صنعت برق : صنعت برق در ایران از سال 1283 شمسی با بهره‌برداری از یک دیزل ژنراتور 400 کیلو واتی که توسط یکی از تجار ایرانی بنام حاج حسین‌ امین‌الضرب تهیه و در ...

دانلود گزارش کارآموزی برق صنعتی

15.12.2017 · گزارش کارآموزی برق صنعتی. در گزارشکار آموزی برق صنعتی به بررسی تجهیزات برق صنعتی مانند : بررسی انواع تابلوهای برق صنعتی و فرمان ، تجهیزات نصب شده در تابلوهای برق ، کابلهای و هادی ها و انواع آنها و ترانسفورماتور و ...

گزارش کارآموزی مهندسی برق برای توزیع انرژی الکتریکی

دانلود گزارش کارآموزی مهندسی برق برای توزیع انرژی الکتریکی در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش قسمتی از گزارش کارآموزی : برای تغذیه الکتریکی مصرف کننده ها

گزارش کارآموزی صنعت برقدانلود پروژه گزارش کارآموزی کارورزی

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد. موضوع : گزارش کارآموزی صنعت برق جریان الکتریکی در برق ، جریان سرعت عبور الکترونها در یک سیم مسی یا جسم رسانا است. جریان قراردادی در تاریخ ...

گزارش کار کارآموزی رشته مهندسی برق آشنایی با تاسیسات الکتریکی

گزارش کار کارآموزی رشته مهندسی برق آشنایی با تاسیسات الکتریکی، گزارشی کامل به فرمت ورد (word) و قابل ویرایش در 36 صفحه

گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی

گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی آزمایش شماره :1 موضوع آزمایش: بررسی قانون اهم ، قوانین ولتاژها وجریانهای کرشهف ، قوانین تقسیم ولتاژوتقسیم جریان 1-1: بررسی قانون اهم مدارشکل 1-1 را روی برد بسته وبا تغییر منبع ...

گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی

گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی آزمایش شماره :1 موضوع آزمایش: بررسی قانون اهم ، قوانین ولتاژها وجریانهای کرشهف ، قوانین تقسیم ولتاژوتقسیم جریان 1-1: بررسی قانون اهم مدارشکل 1-1 را روی برد بسته وبا تغییر منبع ...

گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق | مقالات

گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق;کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق;کارورزی جریان الکتریکی در صنعت برق;دانلود گزارش کارآموزی جریان الکتریکی در صنعت

کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی (زلزله) از طریق برنامه ریزی کاربری زمین

ارائه متدولوژي مدیریت و بکارگیري روشهاي آرامسازي در معابر شهري

مقاله بررسی اصول و مباني تربيت بدني

پاورپوینت مسایل جاری در حسابداری

جنبش مدرنیسم

مقاله دیوار پیش ساخته گچی

مطالعات ماليه شهري منطقه 12

گزارش كارآموزي حسابداري

همه چیز درباره برنامه ریزی منطقه ای

مدل رشد خطی