دانلود رایگان


گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل گزارش کارآموزي عمران طرح اجرائي و پيشنهادي پروژه مجتمع ورزشي و تفريحي در 31 صفحه ورد قابل ويرايش


معرفي مکان کارآموزي:

سرپرست کارآموزي: آقاي مهندس ...................

آدرس: کرج – بلوار طالقاني – روبروي دادسراي عمومي – ساختمان 55 طبقه اول گروه مهندسين برج سازان.

مکان کارآموزي داراي سه اتاق سه کامپيوتر هر کامپيوتر مربوط به يک اتاق در اختيار مهندسين 1- مهندس قنبري 2- مهندس خالصي 3- مهندس اکبري.

اين شرکت مربوط به کارهاي معماري، عمراني، طراحي واحدهاي مسکوني اداري تجاري بود.

اين شرکت از طريق يکي از کارمندان دانشگاه ابهر به من معرفي گرديد.

از تاريخ 6/7/84 در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ها از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر کارم را شروع کردم و در تاريخ 28/10/84 به اتمام رسيد.

که مهندسين اين شرکت در بالا رفتن سطح معلومات و يافته هاي جديد در مورد کارهاي معماري و انجام کارهاي قانوني ساخت يک بنا و ... خيلي مثمرثمر بودند.


مقدمه

از بدو خلقت موجودات، جانوران مختلف به منظور حفاظت خود از بلاياي طبيعي و درندگان در پي پيدا کردن مسکن برآمدند. در طي ميليونها سال تنها انسان به فراخور طبيعت ضعيفتر و خصلت برتر خود، غارها و بلنداي درختان را ترک کرد و ساختمان سازي در سطح زمين را تجربه نمود. سپس تجارب خود را به فرزندانش منتقل کرد.

سالهاي متمادي طول کشيد تا بنايان به عنوان طبقه اي برگزيده، به خلق شاهکارهاي ابدي دست زدند که بيانگر تمدنهاي پر قدرت زمان خويش هستند.

در معماري امروز بايد از مهارتها و تخصصهاي مختلف موجود بهره گرفت تا نتيجه بهتري بدست آيد و کيفيت و کميت کار معماري را افزايش دهد.


کارهاي اداري دفتري:

تايپ نامه هاي مربوط به شرکت در مناقصه (word).

مرتب کردن کليه نقشه هاي مربوط به نقشه هاي سالهاي گذشته و امسال.

انجام کارهاي اداري (رفتن به بانک – ادارات (شهرداري) به شرکتهاي که شرکت با آنها همکاري مي کرد.

تصحيح دوباره نقشه هاي طراحي شده.

استفاده از کتابهاي کتابخانه و نقشه هاي موجود.

استفاده از کامپيوتر در مورد نقشه.

مهر زدن نقشه هاي آماده.

تحويل نقشه هاي آماده به افراد مربوط.

بازديد از ساختمان.


طرح و محاسبه قطعه هاي خمشي: روش کشساني (ارتجاعي)

1- علايم و اختصارات

As وA سطح مقطع فولاد

AD سطح مقطع يک ميلگرد عرضي

At سطح مقطع فولاد عرضي

b عرض مقطع مستطيل و عرض بال تير T

bw عرض جان تير

Ea اساس ارتجاعي فولاد

Eb اساس ارتجاعي بتن

F نيرو

h ارتفاع موثر مقطع

ht ضخامت بال تير T

H کل ارتفاع مقطع

I گشتاور لختي (ممان اينرسي)

K شيب خط توزيع تنش نسبت به محور قائم

Io طول دهانه آزاد

IST طول دهانه محاسبه اي

ITR طول واقعي تيرچه

It طول محاسبه اي ميلگرد تقويتي بدون احتساب طول مهاري

َI طول ميلگرد تقويتي با احتساب طول مهاري

M لنگر خمشي

n ضريب هم ارزي

p بار گسترده يکنواخت در واحد سطح

p بار متمرکز

s لنگر ايستايي يکي از دو قسمت مقطع که توسط تار خنثي از هم جدا شده اند، نسبت به تار خنثي (با حذف بتن منقطه کششي)

t فاصله فولادهاي عرضي

V نيروي برشي

x عمق تار خنثي نسبت به دورترين تار فشاري

x فاصله افقي

y فاصله از تار خنثي

z بازوي اهرم

و زوايا

تغيير شکل نسبي

تغيير شکل نسبي فولاد کششي

تغيير شکل نسبي فولاد فشاري

تغيير شکل نسبي بتن کششي

تغيير شکل نسبي بتن فشاري

ضريبي که در متن تعريف شده

تنش کششي عمود بر مقطع

تنش فشاري عمود بر مقطع

تنش فولاد

تنش بتن

تنش مجاز فولاد (محاسبه اي)

تنش مجاز بتن (محاسبه اي)

حد جاري شدن فولاد (مقاومت تسليم)

تنش برشي

قطر ميلگردخمش ساده: تنشهاي نرمال (= عمود بر مقطع): در اين روش، فرضهاي اساسي محاسبه تيرهاي تحت خمش، عبارتند از:

الف) بتن ناحيه کششي در محاسبه وارد نمي شود. با اينکه تحت اثر نيروهاي کوچک مقاومت کششي بتن موثر است، در حالت کلي، به علت ترک خوردن بتن در ناحيه کششي (کشش ناشي از نيروهاي خارجي و افت خود بتن) از مقاومت آن در اين ناحيه از مقطع عرضي صرف نظر مي شود.

ب) مقاطع عرضي، پس از تغيير شکل تير، مسطح مي مانند. مطابق اين فرض، هر مقطع عرضي در اثر خمش، تنها حول تار خنثي دوران مي کند. به سخن ديگر، تغيير شکل نسبي هر نقطه از مقطع، تابعي است خطي از مختصات آن نقطه. در واقع، اثر لنگر خمشي بدون در نظر گرفتن تلاش برش بررسي مي شود.

ج) بين بتن و فولاد لغزش نسبي وجود ندارد.

د) تنشهاي (stress) تابعي خطي از تغيير شکل نسبي (strain) مي باشند (قانون هوک).دستگاههاي مختلف سيستم تهويه مطبوع

کليات:

الف- سيستم کامل تهويه مطبوع براي شرايط زمستاني و تابستاني بايد تهيه و نصب گردد.

ب- سيستم شامل

1- دستگاههاي توليد برودت و حرارت مرکز

2- سيستم لوله کشي

3- سيستم کنترل اتوماتيک

4- تخليه هوا

پ- شرح عوامل عمليات

بطور کلي وسايل برودت و گرمايش ساختمان بشرح زير است:

واحدهاي فن کويل:

فن کويل ها در اطاقها يا محلهائيکه در نقشه ها مشخص شده است نصب شده و درجه حرارت داخل اطاق را بطور خودکار تنظيم مي نمايد. واحدهاي فن کويل طبق جداول مربوطه که در نقشه ها مشخص شده است به اندازه لزوم هواي تازه را از خارج گرفته و يا هواي داخل مخلوط مي نمايد.

درجه حرارت هواي مخلوط در تابستان و زمستان بوسيله شير سه راهه و ترموستات اطاق طوري تنظيم مي گردد که برودت و حرارت مطلوب تأمين شود. ضمنا بوسيله مکنده ها که در قسمتهاي مختلف ساختمان نصب گرديده از هر اطاق باندازه هواي تازه هوا تخليه و بخارج هدايت مي شود.

واحدهاي تهويه مطبوع AIR HANDLING UNITS:

الف- واحدهاي تهويه مطبوع براي تأمين برودت و حرارت لازم قسمتهاي مختلف ساختمان در تابستان و زمستان طبق جدول مربوط و نقشه ها نصب مي گردند. واحدهاي تهويه مطبوع هوا را تحت شرايط معين تهيه نموده و بوسيله سيستم کانال کشي با فشار کم وارد دريچه هاي هوا مي نمايد.

هواي تازه از نماي ساختمان بوسيله شبکه هاي هواي تازه به مقدار لازم وارد جعبه مخلوط کننده هوا شده و با هواي برگشتي که از شبکه هاي برگشتي هوا کشيده است مخلوط مي شود و پس از رسيدن بشرايط مورد نظر وارد کانالهاي هوارساني مي گردد.

مشخصات دستگاه هاي تهويه مطبوع در جداول مربوطه معين گرديده است.

ب- رادياتورها براي تأمين حرارت در زمستان در اطاقها و مستراحها طبق آنچه که در نقشه ها نشان داده شده نصب مي گردند تنظيم درجه حرارت اطاق بوسيله شيرهاي دستي انجام مي پذيرد.

سيکل حرارتي و برودتي:

سيکل حرارتي و برودتي بطور کامل در نقشه هاي مربوطه و نقشه موتورخانه نشان داده شده و بطور عمومي شامل:

واحدهاي تهويه مطبوع و واحدهاي فن کويل که بوسيله دستگاههاي مبرد.

PACKRGED WATER CHILLERS در تابستان و ديگهاي آبگرم در زمستان تغذيه مي گردند مي باشد. دستگاه مبرد مذکور ممکن است طبق مشخصات خصوصي از نوع کمپرسوري و يا جذبي باشد.

چند دستگاه پمپ جهت گردش آب سرد و گرم بکار برده شده و براي هر قسمت يک پمپ بصورت رزرودر نظر گرفته مي شود. علاوه بر آن يکدستگاه برج خنک کن با پمپهاي مربوطه براي سيستم پيش بيني مي گردد. ديگهاي آب گرم با ظرفيت حرارتي کافي داشته و بتوانند آب گرم مصرفي ساختمان را نيز تأمين نمايند.

سيکل حرارتي و برودتي بايد بطور اتوماتيک در تابستان و زمستان تعويض گردند.

تعديل:

الف- ابعاد و ظرفيت وسايل مختلف که در مشخصات يا ساير قسمتها به آنها اشاره مي گردد حداقل احتياجات را معين مي کند.

ب- وسايل پيش بيني شده در نقشه ها و مشخصات از نظر ابعاد و وزن با محل مطابقت مي نمايد لوازمي که توسط پيمانکار براي تصويب ارسال مي گردند بايد از نظر کيفيت با مشخصات فني و نقشه ها مطابقت داشته و از نظر وزن و ابعاد نيز در همان حدود باشند علاوه بر آن نوع دستگاه پيشنهادي بايد از نظر تعمير و تعويض قطعات قابل قبول باشد.

پ- تغييرات در مسير کانال کشي و لوله کشي بايد با اطلاع قبلي مهندس ناظر بوده و نقشه هاي تفصيلي تغييرات جهت تصويب براي دستگاه نظارت ارسال گردد.

تضمين کارها:

الف- پيمانکار بايد کليه وسايل نصب شده را از نظر ظرفيت تخمين نموده و علاوه بر آن بايد تاييد نمايد که سيستم عاري از هرگونه عيب و نقص از لحاظ مصالح و نصب مي باشد.

ب- پيمانکار مسئول کار صحيح وسايل و کنترلها بوده و بطور کلي بايد تضمين نمايد که وسايل و کنترلهاي مربوطه بنحو رضايت بخشي عمل مي نمايد.

پ- پيمانکار بايستي کليه مصالح و وسايل و دستگاههاي تحت پيمان خود را از تاريخ تحويل موقت براي مدت يکسال تضمين نموده و تعهد نمايد که کليه وسايل معيوب را تا تاريخ تحويل نهايي تعويض نمايد.

آزمايش طرز کار دستگاهها و دستورات مربوطه:

پيمانکار موظف است مدت 10 روز متوالي و بدون وقفه در بدترين شرايط تابستاني تمام سيستم را مورد آزمايش قرار دهد. در اين مدت نبايد دستگاهها حتي بطور موقت از کار بازمانده و کوچکترين نقصي در آنها به چشم بخورد. اين مدت بعنوان دوره آزمايش شناخته مي شود. در اين مدت پيمانکار موظف است طرز کار و اطلاعات لازم را در مورد دستگاهها از قبيل دستورات جزوه ها و کاتالوگ ها را به افراديکه از طرف کارفرما معرفي مي شوند تعليم دهد.

بطوريکه شخص مورد نظر بتواند شخصاً بهره برداري از دستگاهها را بعهده بگيرد.

نقشه هاي کارگاهي:

پيمانکار موظف است سه سري کامل نقشه هاي کارگاهي با مقياس و ابعاد و همچنين نقشه هاي تاييد شده کارخانه وسايل را جهت تصويب به مهندس ناظر تسليم نمايد.

الف- نقشه هاي کارگاهي شامل:

1- غلاف لوله ها و نقشه سوراخ کاري.

2- نقشه هاي تفصيلي اندازه دار لوله کشي و در صورت امکان ترکيب سيستم هاي مختلف لوله کشي.

3- جداول مربوط به بار که آويزها و تکيه گاههاي مختلف تحمل مي نمايند.

4- نقشه هاي تفصيلي کانال کشي و بستهاي مربوطه.

5- نقشه هاي تفصيلي سانترال مرکزي و اطاقکهاي واحدهاي تهويه.

ب- پيمانکار موظف است نقشه هاي کارگاهي که مورد تأييد کارخانه سازنده قرار گرفته است جهت قطعات مختلف دستگاهها تهيه نمايد.واحد تهويه مطبوع:

الف- واحدهاي تهويه مطبوع داراي ابعاد و ظرفيت هائي مي باشند که در جداول مربوطه بدستگاههاي تهويه مطبوع ذکر گرديده است.

ب- واحدهاي تهويه مطبوع بايستي در کارخانه ساخته شده و بطور کلي شامل اجزاء زير باشد:

1- قسمت دمنده.

2- محفظه.

3- قسمت کويل آب سرد و آب گرم.

4- قسمت کويل پيش گرم کني و يا دوباره گرم کن.

5- افشانک رطوبت زني و لوله کشي مربوطه و يا رطوبت زني بطرق ديگر طبق مشخصات خصوصي.

6- قسمت صافي هوا.

7- جعبه مخلوط کننده هوا.

8- لرزه گير و ايزولاتورها.

پ- قسمت دمنده: شامل محفظه دمنده مي باشد. پره هاي دمنده يا دمنده ها بايد از نوعي باشند که منحني آنها قبلا براي وضع مساعد آزمايش شده باشد. محور آنها بايد طوري ساخته شده باشد که بتوان بسادگي آنرا ميزان کرد. ياطاقان دمنده ها بايد از نوع بلبرينگي بسته باشد. قسمتهاي مختلف دمنده بايد از عايق جذب صدا (پشم شيشه غير قابل اشتعال) به ضخامت يک اينچ پوشانيده شود. در محفظه دمنده بايستي يک دريچه بازديد پيش بيني نمود که بتوان بسهولت بقسمتهاي مختلف دمنده براي تغييرات و سرويس دسترسي پيدا کرد.

ت- محفظه: محفظه تمام واحدهاي تهويه مطبوع بايستي در کارخانه ساخته شده و سوار گردد. اين محفظه بايد حداقل از ورق گالوانيزه بضخامت 16 USSG ساخته شده و داراي اسکلت فولادي مقاوم باشد. محفظه بايد طوري مقاوم ساخته شده باشد که هيچگونه صدا و لرزش توليد نکند. قسمتهاي مختلف محفظه بايد از عايق جذب صدا (پشم شيشه) بضخامت يک اينچ پوشانيده شود.

ث- قسمت کويل آب سرد – محفظه اين قسمت بايد از آهن پرس شده بضخامت 16 USSG ساخته شده و تمام درزهاي آن جوشکاري شده باشد خود کويل بايد طوري ساخته شده باشد که بتوان از دو طرف آنرا بانشعاب لوله کشي وصل نمود. کويل ها از لوله مسي و پره هاي مسي و يا آلومينيومي که روي سرتاسر لوله لحيم کاري شده تشکيل يافته است ابعاد دقيق کويلها و رديف آنها در جداول مربوطه مشخص شده است ضمناً تعداد راههاي کويل CIRC UIT بايد طوري انتخاب شده باشد که از حداکثر تبادل حرارتي کويل استفاده گردد. اتصالات ورودي و خروجي آب بايستي هر دو در يک طرف کويل بوده و کلکتور آن بايد شيرهاي تخليه آب و هوا داشته باشد.

ج- قسمت کويل پيش گرم کن و دوباره گرم کن از نظر ساختماني مشابه بالا بوده و کويلهاي پيش گرم کن بايد از نوع مقاوم در مقابل يخ زدگي NON-FREEZING باشند.

ج- افشانک رطوبت زني و لوله کشي مربوطه از جنس ريختگي ساخته شده است. افشانکها از نوع سانتريفوژ بقطر دهانه اينچ مي باشد. سر افشانکها بايد قابل تعويض باشند. افشانکها بايد طوري نصب شده باشند که پاشش آب بطور يکنواخت انجام گيرد.

رطوبت زن بايد به شير تخليه و وسايل فرعي مجهز باشد.

ح- قسمت صافي هوا – اين قسمت بايد از ورق فولادي محکم ساخته شده و براي نصب صافيها تا ضخامت 2 اينچ متناسب باشد. در دو انتهاي مقابل صافيها بايد قسمت هاي متحرک و فشاري وجود داشته باشد تا بتواند صافي ها را پس از جاي گذاري در جاي خود محکم نگاه دارد. براي تعداد صافيها سرعت و ابعاد آن بجداول مربوطه مراجعه شود. صافيها بايد از نوع قابل شستشو براي کار سخت انتخاب شده باشند.

خ- کليه دستگاههاي تهويه مطبوع بايد کامل و علاوه بر آن شامل:

الکتروموتور، پولي، محافظ پولي و تنظيم کننده پولي باشد.

د- جعبه مخلوط کننده هوا – از ورق آهن گالوانيزه کلفت ساخته شده و شامل دو عدد دمپرچند پره در قسمت هواي تازه و برگشت مي باشد. جعبه هاي مخلوط کننده که با صافي هوا يکجا ساخته مي شوند بايد محل کافي براي نصب صافيها را داشته باشند.

ذ- لرزه گير ايزولاتور – نوع آن بوسيله کارخانه سازنده پيشنهاد مي شود و بايد مخصوص دستگاههاي تهويه مطبوع طرح ريزي شده باشد. لرزه گيرها از NEOPRENE که قابل تا شدن در دو جهت مي باشد ساخته مي شوند.
کاراموزي عمران طرح اجرائي و پيشنهادي پروژه مجتمع ورزشي و تفريحي


کارورزي عمران طرح اجرائي و پيشنهادي پروژه مجتمع ورزشي و تفريحي


دانلود گزارش کارآموزي عمران طرح اجرائي و پيشنهادي


گزارش


کارآموزی


عمران


طرح


اجرائی


پیشنهادی


پروژه


مجتمع


ورزشی


تفریحی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ...

۳- طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی ۱-۳- فهرست طرح های ورزشی ارائه شده ۴- گزارش پیرامون تخریب و ساخت یک ساختمان (و عکسهای مربوطه) ۱-۴- فونداسیون ۲-۴- بتن ریزی پی ساختمان

مقاله,تحقیق, پروژه و پایان نامه عمران - معماری - ساختمان

مقاله,تحقیق, پروژه و پایان نامه عمران - معماری - ساختمان عیوب ظاهری و علت ایجاد آنها در کامپوزیت ها 32 عایق حرارتی خلاء با استفاده از سازه صلب شونده توسط فشار هوا 39

تحقیق طرح اجرائي و پيشنهادي پروژه مجتمع ورزشی تفریحی ...

طرح اجرائی و پیشنهادی.. ۳. پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی.. ۳. فهرست طح های ورزشی ارائه شده: ۵. طرح مهندسی امکانات جانبی و تفریحی: ۶. فضای مورد استفاده: ۶. طرح اجرائی: ۶. ارزیابی آموزشی: ۷. هزینه آموزشی: ۷

فایل گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه ...

دانلود گزارش کارآموزی طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 36 فهرست 1- معرفی مکان کارآموزی 2- مقدمه 3- طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی 1-3- فهرست طرح های ...

پروژه آماده مجتمع تجاری و اداری ( کد ، تری دی ، رندر ، شیت ...

پروژه آماده مجتمع تجاری و اداری میتواند موضوع انتخابی برای ارائه پروژه درخواست شده در طرح معماری باشد که در این رابطه در این مقاله از وب سایت تخصصی معماری ۹۸ و بخش نقشه اداری و تجاری نمونه های مختلفی در حجم و فرم متنوع ...

دانلود گزارش کارآموزی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی

3- طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی . 1-3- فهرست طرح های ورزشی ارائه شده . 4- گزارش پیرامون تخریب و ساخت یک ساختمان (و عکسهای مربوطه) 1-4- فونداسیون . 2-4- بتن ریزی پی ساختمان . 3-4- خصوصیات بتنی که مصرف می گردد . 4-4 ...

دانلود گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه ...

گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی: قیمت 4,000 تومان: نام * نام خانوادگی * ایمیل * نامعتبر: موبایل * دانلود >

طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی تفریحی :: دانشگاه ...

طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی تفریحی با توجه به فقر فرهنگی موجود در جامعه و افزایش بی رویه گرایش نوجوانان به مواد مخدر و افیونی، و بر اساس آمارهای موجود در خصوص پایین بودن سرانه ...

طرح اجرائي و پيشنهادي پروژه مجتمع ورزشی تفریحی

طرح اجرائي و پيشنهادي پروژه مجتمع ورزشی تفریحی . با توجه به فقر فرهنگي موجود در جامعه و افزايش بي رويه گرايش نوجوانان به مواد مخدر و افيوني، و بر اساس آمارهاي موجود در خصوص پايين بودن سرانه ورزشي مردم در شهرهاي بزرگ كشور ...

پروژه آماده مجتمع تجاری و اداری ( کد ، تری دی ، رندر ، شیت ...

پروژه آماده مجتمع تجاری و اداری میتواند موضوع انتخابی برای ارائه پروژه درخواست شده در طرح معماری باشد که در این رابطه در این مقاله از وب سایت تخصصی معماری ۹۸ و بخش نقشه اداری و تجاری نمونه های مختلفی در حجم و فرم متنوع ...

کاراموزی گزارش کارآموزش پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی

3- طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی . 1-3- فهرست طرح های ورزشی ارائه شده . 4- گزارش پیرامون تخریب و ساخت یک ساختمان (و عکسهای مربوطه) 1-4- فونداسیون . 2-4- بتن ریزی پی ساختمان . 3-4- خصوصیات بتنی که مصرف می گردد . 4-4 ...

گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ...

۳- طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی ۱-۳- فهرست طرح های ورزشی ارائه شده ۴- گزارش پیرامون تخریب و ساخت یک ساختمان (و عکسهای مربوطه) ۱-۴- فونداسیون ۲-۴- بتن ریزی پی ساختمان

پروژه درباره مجتمع ورزشي و تفريحي (لواسان) - دانلود رایگان

مجتمع ورزشي و تفريحي مجتمع ورزشي و تفريحي مقاله پاورپوینت فایل فلش کارآموزی گزارش تخصصی اقدام پژوهی درس پژوهی جزوه خلاصه دانلود پروژه مجتمع ورزشي و تفريحي – function - mcconex کاربر محترم میتوانید ...

دانلود پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی

طرح اجرائی و پیشنهادی. پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی. با توجه به فقر فرهنگی موجود در جامعه و افزایش بی رویه گرایش نوجوانان به مواد مخدر و افیونی، و بر اساس آمارهای موجود در خصوص پایین بودن سرانه ورزشی مردم در شهرهای بزرگ ...

دانلود گزارش کارآموزی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی

3- طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی . 1-3- فهرست طرح های ورزشی ارائه شده . 4- گزارش پیرامون تخریب و ساخت یک ساختمان (و عکسهای مربوطه) 1-4- فونداسیون . 2-4- بتن ریزی پی ساختمان . 3-4- خصوصیات بتنی که مصرف می گردد . 4-4 ...

اجرائی - پروژه ها

گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی. دانلود گزارش کارآموزی طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: ۳۶ فهرست

مقاله,تحقیق, پروژه و پایان نامه عمران - معماری - ساختمان

مقاله,تحقیق, پروژه و پایان نامه عمران - معماری - ساختمان عیوب ظاهری و علت ایجاد آنها در کامپوزیت ها 32 عایق حرارتی خلاء با استفاده از سازه صلب شونده توسط فشار هوا 39

تحقیق طرح اجرائي و پيشنهادي پروژه مجتمع ورزشی تفریحی ...

طرح اجرائی و پیشنهادی.. ۳. پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی.. ۳. فهرست طح های ورزشی ارائه شده: ۵. طرح مهندسی امکانات جانبی و تفریحی: ۶. فضای مورد استفاده: ۶. طرح اجرائی: ۶. ارزیابی آموزشی: ۷. هزینه آموزشی: ۷

طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی تفریحی

طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی تفریحی دسته: معماری بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 با توجه به فقر فرهنگی موجود در جامعه و افزایش بی رویه گرایش نوجوانان به مواد مخدر و افیونی، و ...

فایل گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی مجتمع ...

موضوع گزارش کارآموزی عمران طرح اجرائی و پیشنهادی مجتمع ورزشی و تفریحی در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل ...

دانلود پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی

طرح اجرائی و پیشنهادی. پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی. با توجه به فقر فرهنگی موجود در جامعه و افزایش بی رویه گرایش نوجوانان به مواد مخدر و افیونی، و بر اساس آمارهای موجود در خصوص پایین بودن سرانه ورزشی مردم در شهرهای بزرگ ...

طرح اجرائي و پيشنهادي پروژه مجتمع ورزشی تفریحی

طرح اجرائي و پيشنهادي پروژه مجتمع ورزشی تفریحی . با توجه به فقر فرهنگي موجود در جامعه و افزايش بي رويه گرايش نوجوانان به مواد مخدر و افيوني، و بر اساس آمارهاي موجود در خصوص پايين بودن سرانه ورزشي مردم در شهرهاي بزرگ كشور ...

طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی تفریحی

طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی تفریحی دسته: معماری بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 با توجه به فقر فرهنگی موجود در جامعه و افزایش بی رویه گرایش نوجوانان به مواد مخدر و افیونی، و ...

دانلود گزارش کارآموزی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی

3- طرح اجرائی و پیشنهادی پروژه مجتمع ورزشی و تفریحی . 1-3- فهرست طرح های ورزشی ارائه شده . 4- گزارش پیرامون تخریب و ساخت یک ساختمان (و عکسهای مربوطه) 1-4- فونداسیون . 2-4- بتن ریزی پی ساختمان . 3-4- خصوصیات بتنی که مصرف می گردد . 4-4 ...

سلسله مراتب شهري و سنجه های کیفی در قرآن

کلانشهرها و چالش های حمل و نقل-نمونه موردی :تهران

مقاله بررسی جامع جنگ هاي صليبي

پاورپونت شناخت بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی-نمونه موردی

مقاله استراتژی طراحی شبکه

بررسی نقش رنگ در فضاهای شهری و تاثير آن بر درک انسانها نمونه موردی: خيابان شريعتی شهر تبريز

مسیرها

پروژه کارآفرینی تاسیس آموزشگاه زبان های خارجی

خلاصه کتاب اندازه شهر اسفندیار زبردست

مفهوم حس زمان وكاربرد آن در طراحى شهرى