دانلود رایگان


طرح مالي سيستم حسابداري در بيمه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل پروژه مالي سيستم حسابداري در بيمه در 65 صفحه ورد قابل ويرايش

فصل اول شرح دفاتر و فرمهاي مورد لزوم

دفتر روزنامه حسابهاي عمومي

دفتر كل

دفتر معين

دفتر اعتبارات

دفتر اثاثيه و اموال

دفتر صندوق

فرمهاي مورد نياز در واحدها

سند حسابداري

موازنه حساب

دستور پرداخت

دستور پرداخت نقدي

دستور پرداخت چك

برگه دريافت وديعه

برگه رسيد انبار

حواله انبار

صورت آمار داروي مصرفي روزانه

فرم آمار مصرفي ماهيانه

فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحويلي با حواله

فصل دوم طبقه‌بندي حسابها

گروه ذخائر

گروه اموال غيرمنقول و منقول و امتيازات

گروه اشخاص

گروه وجوه

گروه درآمدها

گروه روابط

گروه حسابهاي انتظاري

فصل سوم تشريح حسابها

گروه ذخائر 1- ذخائر قانوني

2- ذخائر استهلاك

گروه اموال غيرمنقول- منقول- امتيازات

1- اموال غيرمنقول

2- اموال منقول

3- حساب انبار و موجوديها جنسي

عمليات حسابداري انبار مواد مصرفي و خوراك و انبار داروئي

اجناس ارسالي از بيمارستانها به درمانگاههاي تابعه

خروج اجناس از انبار براي مصارف داخلي

اجناس مرجوعي از قسمتهاي مختلف واحد مراكز درماني به انبار واحد درماني

اجناس انتقالي و يا مرجوعي از قسمتهاي درمانگاههاي وابسته داراي حسابداري مستقل به بيمارستانها

اجناس و كالاهاي اهدائي

ضايعات

حساب انبار اثاثيه اداري و ملزومات پزشكي

حساب امتيازات

گروه اشخاص

حساب اشخاص (بدهكاران و بستانكاران)

گروه وجوه

صندوق

تنخواه گردان

قبوض درماني

بانكها

گروه درآمدها

درآمد حاصله از ارائه خدامات درماني به غير بيمه‌شدگان

درآمد حاصله از موسسات طرف قرارداد

درآمد حاصل از كمك و هدايا

ساير درآمدها

درآمدهاي تحصيل نشده

گروه هزينه‌‌ها

بخش اول :هزينه‌هاي درمان مستقيم واحدهاي درماني تحت مالكيت و استيجاري

بخش دوم : هزينه‌هاي درماني مستقيم بيمارستانهاي عمومي طرف قرارداد

بخش سوم: هزينه‌ درمان غيرمستقيم طرف قرارداد

بخش چهارم : هزينه‌هاي درمان اورژانس

گروه روابط

1- تراز افتتاحيه

2- حساب رابط

3- حساب درآمد و هزينه نهايي درمان

حساب تراز اختتاميه

گروه حسابهاي انتظامي و طرف حسابهاي انتظامي

بخش چهارم تلفيق حسابها


فصل اول

شرح دفاتر و فرمهاي مورد لوم

1- براي ثبت عمليات مالي استفاده از دفاتر حسابداري شامل روزنامه حسابهاي عمومي، دفتر كل، دفتر معين، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنين استفاده فرمهاي مورد لزوم مانند موازنه حساب، سند حسابداري، دستور پرداخت، و غيره ... ضروري بوده و ذيلاً تشريح مي‌گردد.

1-1- دفتر روزنامه حسابهاي عمومي :

از آنجائيكه روش مالي سازمان بصورت ماشيني بوده و در نظر است كلاً عمليات مالي سازمان در رابطه با درمان نيز بصورت ماشيني باشد لذا دفتر روزنامه مبتني بر استفاده از ماشين تهيه گرديده و لازم است واحدهاي درماني از اين دفاتر كه نمونه آن ضميمه اين دستورالعمل مي‌باشد استفاده نمايند. بديهي است از ستونهايي كه در روش دستي مورد نياز نبوده استفاده بعمل نخواهد آمد. دفتر روزنامه حسابهاي عمومي شامل 11 ستون و بشرح زير مورد استفاده قرار خاهد گرفت و واحدها مكلفند كليه عمليات مالي را منحصراً از روي سند حسابداري كه بعداً توضيح داده خواهد شد در دفتر روزنامه حسابهاي عمومي ثبت نمايند.

ستون 1- تاريخ روز، ماه، سال در اين ستون ثبت خواهد شد.

ستون 2- اين ستون مخصوص ثبت شماره اسناد خواهد بود كه از ابتداي هر سال از شماره يك شروع به بطور مسلسل تا پايان همان سال ادامه مي يابد ضمناً به هر سند فقط يك شماره اختصاص داده خواهد شد.

ستون 3- در اين ستون شماره شناسائي حساب ساير اشخاص ثبت خواهد شد كه مختص روش مكانيزه است.

ستون 4- در اين ستون شرح عمليات عيناً ز سند حسابداري به دفتر منتقل خواهد شد.

ستون 5- شماره صفحه دفتر كل در اين ستون قيد خواهد شد.

ستون 6- اين ستون براي درج شماره حساب است كه واحدهاي درماني از اين ستون استفاده نخواهند كرد.

ستون 7- در اين ستون مبلغ جزء بدهكار (معين حساب) ثبت خواهد شد.

ستون 8- در اين ستن جمع مبالغ جزء بدهكار در مقابل سرفصل كل حساب و براي انتقال به دفتر كل ثبت خواهد شد.

ستون 9- اين ستون براي درج شماره حساب بوده كه مانند ستون 6 فاقد ثبت خواهد بود.

ستون 10- در اين ستون مبلغ جزء بستانكار ثبت خواهد شد.

ستون 11- جمع مبالغ جزء بستانكار در مقابل سرفصل كل حساب و براي انتقال به دفتر كل ثبت خواهد شد.

تبصره يك – جمع ستونهاي 7و8و10و11 هر صفحه به صفحه بعد منتقل و اين عمليات تا پايان ماه ادامه خواهد داشت و درپايان هر ماه جمع عمليات ماه قبل نيز در ستون مربوط ثبت مي‌گردد تا جمع كل لغابت ماه مورد عمل بدست آيد. توجه خواهند داشت كه جمع ستونهاي 7و 8و 10و 11 با هم برابر خواهد بود.

تبصره دو- نسخ اول دفتر روزنامه حسابهاي عمومي هر ماه واحد كه به امضاء مسئولين مربوط رسيده است حداكثر تا پنجم ماه بعد به انضمام ساير مدارك قيد شده در اين دستور العمل به اداره كل امور مالي ارسال خواهد شد.

2-1- دفتر كل

اين دفتر داراي 7 ستون بشرح زير مي باشد كه براي ثبت عمليات مالي واحدهاي درماني از روي ستونهاي 8 و 11 دفتر روزنامه حسابهاي عمومي با توجه به سرفصل كل حسابهاي مندرج در دستورالعمل مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ستون 1- در اين ستون تاريخ روز، ماه ، سال درج مي‌گردد.

ستون 2- در اين ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت مي‌گردد.

ستون 3- در اين ستون شرح مختصري با توجه به سرفصل كل حساب ثبت خواهد شد.

ستون 4- اقلام بدهكار مندرج در ستون 8 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.

ستون 5- اقلام بستانكار مندرج در ستون 11 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.

ستون 6- در اين ستون كلمه بدهكار (بد) و يا بستانكار (بس) با توجه به مانده نوشته مي شود.

ستون 7- تفاوت ستون بدهكار با ستون بستانكار ثبت خواهد شد.

3-1- دفتر معين

اين دفتر مانند دفتر كل داراي 7 ستون به شرح ذيل مي‌باشد كه براي ثبت عمليات مالي واحد درماني از روي ستونهاي 5و 8 سند حسابداري با توجه به سرفصل جزء حسابهاي مندرج در اين دستورالعمل مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ستون 1- در اين ستون تاريخ روز، ماه ، سال درج مي‌گردد.

ستون 2- در اين ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت مي‌گردد.

ستون 3- در اين ستون شرح عمليات عيناً از سند حسابداري به دفتر مزبور منتقل خواهد شد.

ستون 4- در اين ستون مبالغ بدهكار ستون 5 سند حسابداري به اين دفتر منتقل خواهد شد.

ستون 5- در اين ستون مبالغ بستانكار ستون 8 سند حسابداري به اين دفتر منتقل خواهد شد.

ستون 6- در اين ستون كلمه بدهكار (بد) و يا بستانكار (بس) با توجه به مانده حساب نوشته مي‌شود.

ستون 7- در اين ستون تفاوت ستون مبالغ ثبت شده در ستون بدهكار بامبالغ ثبت شده در ستون بستانكار نوشته مي شود.

تبصره : بديهي است جمع مانده حسابهاي جز دفاتر معين پس از استخراج موازنه ماهيانه بايستي همواره برابر با مانده سرفصل كل همان حساب باشد.

4-1- دفتر اعتبارات

به منظور كنترل اعتبارات واگذاري و جلوگيري از انجام هرگونه هزينه فاقد اعتبار و تهيه و تنظيم بودجه مقايسه‌اي(هزينه‌هاي انجام شده با اعتبارات ابلاغي) ثبت دفتر اعتبارات الزامي بوده و دفتر مزبور مانند دفتر معين و بر اساس سرفصل‌ها و مواد تعيين شده تقسيم بندي و كل اعتبارات واگذاري مربوط به هر ماده و سرفصل در دفتر اعتبارات ثبت و هزينه‌هاي مورد عمل پس از تامين اعتبار در اين دفتر بر اساس ريز مواد ثبت خواهد گرديد. بديهي است در هنگام وقوع هر نوع هزينه مهمور نمودن دستور پرداخت به مهر (تامين اعتبار شد) ضروري خواهد بود ضمناً دفتر اعتبارات شامل 8 ستون و بشرح زير مي‌باشد:

ستون 1- در اين ستون از شماره يك شروع و تا پايان سال بطور مسلسل ادامه مي يابد.

ستون 2- در حال حاضر نياز به تكميل اين ستون از طرف واحد درماني نبوده و پس از اتخاذ تصميم نهايي در جهت استفاده از سيستم كامپيوتري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ستون 3- اين ستون مخصوص ثبت تاريخ واگذاري اعتبار و همچنين ثبت تاريخ و نوع هزينه كه عملاً همان تاريخ دستور پرداخت خواهد بود مي باشد.

ستون 4- توضيحات مختصري در ارتباط با نوع هزينه و اعتبار دريافتي در اين ستون ثبت خواهد گرديد ضمناً شماره و تاريخ مجوزات اعتبارات ابلاغي و همچنين شماره دستور پرداختهاي صادره در اين ستون ثبت مي‌گردد.

ستون 5- مبالغ اعتبار ابلاغي در اين ستون ثبت مي‌گردد.

ستون 6- در اين ستون هزينه‌هايي كه بطور علي‌الحساب پرداخت مي‌شود يا تعهد انجام هزينه قبل از پرداخت وجه بعمل مي‌آيد ثبت مي‌گردد و بعد از قطعيت هزينه از اين ستون به ستون شماره 7 منتقل مي‌گردد. توضيح اينكه به ميزان مبلغ مندرج در ستون 6 (تعهدات)‌ اعتبار تقليل پيدا مي‌كند كه اگر هزينه قطعيت نيافت از رديف تعهدات برگشت و به مانده اعتبار مصرفي تلفيق نشده و اگر در اين خصوص ثبت در ستون 6 (تعهدات انجام يافته باشدمي‌بايد عيناً برگشت گرد.

ستون 7- اين ستون مخصوص ثبت هزينه‌هاي قطعي مي باشد.

ستون 8- اين ستون نشانگر ميزان باقيمانده اعتبار كه از مابه‌التفاوت اعتبارات ابلاغي و هزينه‌هاي انجام شده قطعي و تعهد حاصل مي شود مي‌بايد در هر ثبتي مانده اعتبار مشخص باشد.

5-1- دفتر اثاثيه واموال

اين دفتر داراي 9 ستون به منظور ثبت ريز كليه اثاثيه و اموال منقول اعم از اداري و وسايل پزشكي به شرح ذيل مي باشد.

ستون 1- در اين ستون رديف حسابها بصورت مسلسل ثبت مي‌گردد.

ستون 2- در اين ستون تاريخ خريد اموال و تاريخ حواله انبار ثبت مي‌گردد.

ستون 3- در اين ستون مشخصات كامل اثاثيه و اموال ثبت مي‌گردد.

ستون 4- اين ستون مربوط به ثبت شماره جنس و اموال واثاثيه مي باشد كه در صورت لزوم از طرف اداره كل خدمات تعيين و ابلاغ مي شود.

ستون 5- در اين ستون شماره پلاك منصوبه بر روي اموال ثبت مي‌گردد.

ستون 6- در اين ستون نام محل مورد استفاده اموال ثبت مي‌گردد.

ستون 7- در اين ستون قيمت كالاي خريداري شده و يا انتقالي ثبت مي‌گردد.

ستون 8- چنانچه اموالي از طريق انبار به آن واحد ارسال گردد شماره حواله انبار مربوط در اين ستون ثبت مي‌گردد.

ستن 9- هر نوع اطلاعات ديگري جهت مشخص شدن وضعيت اموال در اين ستون ثبت مي‌گردد.

تبصره : براي حفظ و نگهداري و همچنين نظارت بر اثاثيه و لوازم پزشكي مي‌بايد ريز اثاثيه و لوازم پزشكي كه در هر يك از قسمتها و اطاقها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در فرم مخصوصي كه در اين رابطه تهيه گرديده و در دو نسخه ثبت و نسخا ول در محل مورد استفاده بر روي ديوار الصاق و نسخه ديگر در واحد حسابداري نگهداري گردد نقل و انتقال كليه اموال از واحدي به واحد ديگر به اطلاع صاحب جمع اموال و اصلاح فرم مربوطه صورت خواهد گرفت.

6-1- دفتر صندوق

جهت تهيه كليه دريافته و پرداختهاي نقدي از اين دفتر استفاده مي‌گردد و داراي 8 ستون بشرح ذيل مي باشد:

ستون 1- در اين ستون تاريخ روز، ماه ، سال درج مي‌گردد.

ستون 2- در اين ستون شرح دريافت و پرداخت ثبت مي‌گردد.

ستون 3- در اين ستون شماره قبوض فروش رفته و يا شماره قبوض علي‌الحساب دريافتي و يا فيشهاي واريزي ثبت خواهد شد.

ستون 4- در ين ستون وجوهات دريافتي از بابت تنخواه‌گردان ثبت مي‌‌گردد.

ستون 5- مبالغ دريافتي از بابت فروش ثبت مي‌گردد.

ستون 6- در اين ستون مبالغ دريافتي از بابت وديعه ثبت مي‌گردد.

ستون 7- در اين ستون خسارات پرداختي نقدي ثبت مي‌گردد.

ستون 8- مبالغ پرداختي به بانك در ارتباط با وجوه دريافتي از بابت قبوض و وديعه و مانده تنخواه در اين ستون ثبت مي گردد.

اهم فرمهاي مورد نياز در واحدها

7-1- سند حسابداري

چون روزنامه حسابهاي عمومي بر اساس سند حسابداري تنظيم مي گرد بنابراين براي كليه عمليات مالي واحدها، از سند حسابداري بشرح ذيل استفاده مي‌گردد.

تاريخ سند بر حسب روز، ماه، سال نوشته مي‌شود.

شماره سند كه از ابتداي سال از يك شروع و بطورمسلسل ادامه خواهد يافت با استفاده از ستون شماره 2 (شماره سند) دفتر روزنامه حسابهاي عمومي و در زمان ثبت سند در دفتر روزنامه تعيين و در محل مخصوص سند ثبت مي‌ گردد.

ستون 1- در اين ستون شرح موارد بدهكار يا بستانكار كه گوياي عمليات انجام شده باشد ثبت مي‌گردد.

ستون 2- چون ثبت دفاتر معيني از روي اسناد تنظيمي (ستونهي جزء بدهكار و بستانكار) مي‌باشد بنابراين شماره صفحه‌ايكه اقلام جزء بدهكار و يا بستانكار در آن ثبت گرديده در اين ستون ثبت مي‌گردد.

ستون 3- در اين ستون شماره شناسايي ساير اشخاص ثبت مي‌گردد.

ستون 4- اين ستون مخصوص شماره حساب بوده و با توجه به اينكه روش نگهداري حسابهاي واحد درماني بصورت دستي مي باشد لذا از اين ستون تا مكانيزه شدن حساب استفاده نخواهد شد.

ستون 5- در اين ستون مبالغ جزء بدهكار ثبت خواهد شد.

ستون 6- در اين ستون جمع مبلغ جزء بدهكار با توجه به سرفصل كل براي انتقال به ستون 8 دفتر روزنامه حسابهاي عمومي ثبت خواهد شد.

ستون 7- اين ستون نيز مخصوص شماره حساب بوده و با توجه به توضيح مندرج در ستون 4 از اين ستون استفاده نخواهد شد.

اين سرفصل داراي 2 حساب فرعي مي‌باشد

1-1- ذخيره قبل از اجراي قانون الزام

اين حساب طرف حساب كليه اقلام دارائي هاي خريداري شده و موجود واحدهاي درماني در پايان سال 1368 مي‌باشد كه به موجب اين دستورالعمل مي بايد به استناد اسناد و مدارد دفاتر مالي با احراز مراتب به قيمت واقعي و استاندارد جهت انعكاس در حسابهاي سازمان به حسابهاي سال 1369 واحدهاي درماني منتقل گردد.

2-1- ذخيره درمان

با توجه به ماده 26 قانون الزام جهت اجراي مفاد ماده 2 قانون الزام و ساخت و تجهيز و توسعه بيمارستانها و درمانگاهها و خريد زمين مورد نياز براي ساخت بيمارستانهاي و درمانگاهها همه ساله مانده حساب درآمد حاصله از درمان غيربيمه شدگان و همچنين مانده حساب سهم درمان مصوب و مابه التفاوت سهم درمان مصوب و سهم درمان به ميزان وصولي در پايان هر سال مالي در اين حساب منظور مي‌گردد.

تبصره يك : اين حساب مخصوص اداره تمركز حسابها و تراز نامه بوده و در موقع تنظيم ترازنامه ميزان ذخيره فوق را محاسبه و به حسابها منظور مي‌نمايد و واحدهاي درماني از بابت اين حساب عملياتي انجام نخواهند داد.

2- ذخائر استهلاك

اين سرفصل كل شامل 3 حساب فرعي است كه تماماً مربوط به اداره تمركز حسابها و ترازنامه مي‌باشد بنابراين واحدهاي درماني از بابت اين حسابها، عملياتي انجام نخواهد داد.

1-2- ذخيره استهلاك اموال غيرمنقول درماني

نظر به اينكه اموال غيرمنقول درماني تحت مالكيت سازمان كلاً در حسابهاي سازمان منعكس بوده و ذخيره مربوط نيز همه ساله در تراز نامه سازمان منظور گرديده لذا اداره تمركز حسابها طبق رويه معمول اقدام خواهد نمود.

2-2- ذخيره استهلاك اثاثيه اداري و لوازم پزشكي

عمليات اين حساب نيز منحصراً توسط اداره تمركز حسابها و و ترازنامه انجام گرفته و همه ساله معادل 15% در سال آخر 10% از بهاء تمام شده اثاثيه و لوازم پزشكي مستهلك نشده كه به ترتيب سالهاي خريد توسط هر واحد رديف خواهد شد به شرح زير محاسبه و به حساب مربوطه منظور خواهد شد.

1-2-2- جهت اثاثيه موجود لغايت سال 62 به ميزان 100% ذخيره قبل از اجراي قانون الزام بدهكار و حساب ذخيره استهلاك بستانكار

2-2-2- جهت اثاثيه هاي موجود بعد از سال 62 لغايت سال 68 به نسبت سنوات و با توجه به نرخ استهلاك حساب ذخيره قبل از اجراي قانون الزام بدهكار و حساب ذخيره استهلاك بستانكار مي‌گردد.

3-2-2- جهت اثاثيه‌هاي موجود بعد از سال 62 لغايت سال 68 به نسبت سنوات و با توجه به نرخ استهلاك حساب ذخيره قبل از اجراي قانون الزام بدهكار و حساب ذخيره استهلاك بستانكار مي‌گردد.

3-2-2- جهت اثاثيه هاي خريداري شده در سال 69 حساب هزينه استهلاك اثاثيه اداري و لوازم پزشكي به نرخ 15% بدهكار و حساب ذخيره استهلاك بستانكار مي‌شود.

3-2- ذخيره استهلاك وسائط نقليه

با توجه به اينكه محاسبه ذخيره استهلاك از وظايف اداره تمركز حسابها و ترازنامه مي باشد از بابت محاسبه اين حساب نيز واحدها هيچ گونه عملياتي نداشته واداره تمركز حسابها و ترازنامه همه ساله معادل 25% از بهاء تمام شده وسائط نقليه مستهلك نشده مندرج در حساب وسائط نقليه را كه به ترتيب سالهاي خريد رديف خواهد شد به شرح ذيل محاسبه و به حسابهاي مربوطه منظور خواهد گرديد.

1-3-2- جهت وسائط نقليه موجود لغايت سال 65 به ميزان 100% ذخيره قبل از اجراي قانون الزام بدهكار و حساب ذخيره استهلاك وسائط نقليه بستانكار مي گردد.

2-3-2- جهت وسائط نقليه خريداري شده بعد از سال 65 لغايت سال 68 به نسبت سنوات خريد حساب ذخيره قبل از اجراي قانون الزام بدهكار و حساب ذخيره استهلاك بستانكار مي‌ گردد.

3-3-2- جهت وسائط نقليه خريداري شده در سال 69 حساب هزينه استهلاك وسائط نقليه با نرخ 25% بدهكار و حساب ذخيره استهلاك وسائط نقليه بستانكار مي گردد.

4-2- ساير ذخائر

اين سرفصل كل داراي يك حساب فرعي و منحصراً مخصوص اداره تمركز حسابها و ترازنامه بوده و واحدها هيچ گونه عملياتي از اين بابت در حسابهاي خود نخواهندداشت.

1-4-2- حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول

با توجه به ماده 125آئين نامه امور مالي سازمان به هنگام تنظيم ترازنامه ساليانه بنا به تشخيص هيئت مديره سازمان تا حداكثر 10% كل بدهكاران (در مورد بدهي غير حق بيمه و خسارات) بعنوان مطالبات مشكوك الوصول ذخيره شده و به منظور تامين بدهي‌هاي لا وصول مورد استفاه قرار خواهد گرفت.

گروه 2- گروه اموال غيرمنقول- منقول- امتيازات

1- اموال غير منقول

اين سرفصل كل داراي 3 حساب فرعي و به شرح ذيل مي باشد.

1-1- زمين- بهاي زمينهايي كه توسط واحد خريداري و پرداخت مي گردد در اين حساب منظور مي گردد.

2-1- ساختمانهاي در جراين ساخت درماني – كليه وجوهي كه بابت صورت وضعيتهاي ساختماني و طبق قرارداد تنظيمي به پيمانكار سازنده ساختماني پرداخت مي گردد و يا هزينه‌هايي كه براي ساختمانهاي در دست ساخت راساً انجام مي شود در اين حساب منظور خواهد شد.

3-1- ساختمانهاي درماني- مبالغ پدراخت شده براي خريد و يا ايجاد ساختمان در شرايطي كه تحويل سازمان شده باشد در اين حساب ثبت خواهد شد.

در مورد ساختمانهاي آماده كه خريداري مي شود بايستي سعي شود حتي الامكان قيمت زمين و ساختمان از هم جدا شده و هر يك در حسابهاي مربوط به خود عمل گردد و چنانچه تفكيك قيمت زمين از ساختمان مقدر نباشد بهاي خريد عرضه و اعيان به طور يكجا حساب ساختمان منظور تا با اخذ موافقت و از طريق ارزيابي كارشناس رسمي اقدام به تفكيك شود.

2- حساب اموال منقول

اين سرفصل شامل سه حساب فرعي مي باشد.

1-2- لوازم پزشكي- كليه لوازم پزشكي كه در واحدهاي درماني در دست استفاده بوده و قيمت آنها بيش از ده هزار ريال مي باشد پلاك كوبي شده و در اين حساب ثبت مي‌گردند. فعاليت اين حساب يا مربوط به انتقال مانده اين قبيل دارائي‌ها از سال قبل به سال مورد نظر بوده (با توجه به صورت برداري در تاريخ 1/1/69 واحد درماني) و يا مربوط به خريد طي سال مورد عمل كه بر حسب مورد به شرح ذيل در حسابهاي واحد درماني منعكس مي‌گردد.

الف- در صورت انتقال از دوره قبل صدور سند بصورت ذيل خواهد بود.

حساب اموال منقول- لوازم پزشكي به قيمت خريد بدهكار و حساب ذخائر قانوني- ذخيره قبل از اجراي قانون الزام بستانكار

ب- در موقع خريد طي سال صدور سند بصورت

حساب اموال منقول – لوازم پزشكي بدهكار و حساب بانك ويا تنخواه گردان بر حسب مورد بستانكار

2-2- اثاثيه و لوازم اداري

كليه لوازم و اموال منقول ادراي كه قيمت آنها بيش از (10000) ده هزار ريال بوده و منصوب به پلاك نيز مي باشد در اين حساب ثبت مي گردند و نحوه عمل ماند حساب اثاثيه و لوازم پزشكي مي باشد.

تبصره :با توجه به اينكه برخي از اقلام اثاثيه كمتر از مبلغ /10000 ريال اعم از لوازم پزشكي و اداري داراي عمر مفيد بيش از يك سال بوده و در عرف كم بها و پردوام ناميده مي‌شوند. از قبيل ميز- صندلي- مداد تراش روميزي- بانچ و منگنه و غيره... اگر چه اين اقلام بدليل بهاء كمتر از 10000 ريال به حساب هزينه منظور مي‌شود ليكن بعلت دارا بودن دوام بيشتر (بيش از يكسال عمر‌مفيد) در دفتر اموال و اثاثيه جدا از فهرست اموال و اثاثيه جدا از فهرست اموال و اثاثيه كه داراي پلاك هستند تحت عنوان اثاثيه و تجهيزات كم بها و پردوام ثبت مي يابد. همانند اموال و اثاثيه تحت كنترل و نظارت باشد اسقاط و از بين رفتن اينگونه اموال نيز مي‌بايد تا تنظيم صورتجلسه انجام و يك نسخه از صورتجلسه بعنوان سابقه در كلاسور مخصوصي در همين رابطه بايگاني و حراست گردد تا در مواقع لزوم در اختيار مسئولين و مراجع ذيربط قرار داده شود.

3-2- حساب وسائط نقليه

اين حساب مخصوص ثبت بهاي كليه وسائط نقليه موجود و خريداري بوده و ثبت آنها نيز همانندثبت اثاثيه و لوازم پزشكي مي‌باشد.

از آنجائيكه برخي از اثاثيه ولوازم احتياطي وايمني موجود در هر وسيله نقليه به بها تمام شده همان وسيله اضافه مي شود لذا ضروري است كليه لوازم خريداري شده جهت وسائط نقليه (باستثناء تعميرات در حساب تعميرات نگهداري مي‌شد) در حساب فوق ثبت مي‌گردد.

تبصره يك- مسئولين حسابداري و صاحبان جمعدار كليه واحدهاي درماني بايستي طي فرم ضميمه صورت موجودي اموال و اثاثيه و وسائط نقليه را جداگانه و با توجه به تاريخ خريد طبقه‌بندي نموده و ضميمه اولين صورتحساب تنظيمي به اداره تمركز حسابها و ترازنامه ارسال دارند.

تبصره 2- نظر به اينكه به موجب بند 2 ماده 19 آئين‌نامه اجرايي قانون الزام حفظ و نگهداري اموال، حساب اموال جزو وظايف اساسي صاحب جمع اموال و مسئول امور مالي واحدهاي درماني مي باشد لذا مسئولين مربوطه مكلفند كليه اموال منقول را با مشخصات كامل (نام جنس، شماره، پلاك محل مورد استفاده، سال خريد، مبلغ و ساير اطلاعات ضروري) در دفتر اموال ثبت نموده و با دقت فوق‌العده مندرجات دفتر را كه از لحاظ مبلغ با مانده حساب اثاثيه اداري و لوازم پزشكي هميشه برابري خواهد كرد با واقعيت موجودي اموال مذكور تطبيق و كيفيت اثاثيه را از لحاظ اسقاط از بين رفته قابل استفاده مشخص نمايند.

قابل توجه است كه مسئولين حسابداري به نقل و انتقال كليه اموال و اثاثيه اعم از اداري و پزشكي اشراف داشته و مطلقاً بدون اطلاع آنان نبايد هيچگونه اثاثيه‌اي از واحد درماني خارج و نقل و انتقال اثاثيه در داخل واحد درماني نيز به اطلاع واحد حسابداري و تائيد مسئول مربوط و اصلاح فرمهاي الصاقي بر روي ديوار صورت پذيرد.

3- حساب انبار و موجوديهاي جنسي

كليه مواد واجناس كه مصرف تدريجي داشته تحت موجوديهاي جنسي و برحسب مورد در چهار حساب فرعي تحت عنوان :

1-3- حساب انبار مواد مصرفي و خوراكي

2-3- حساب انبار دارويي

3 -3- حساب انبار ملزومات پزشكي

4-3- حساب انبار اثاثيه اداري


تحقيق مالي سيستم حسابداري در بيمه


مقاله مالي سيستم حسابداري در بيمه


طرح مالي سيستم حسابداري در بيمه


گزارش مالي سيستم حسابداري در بيمه


مالي


سيستم حسابداري در بيمه


سيستم


حسابداري


بيمهطرح


مالي


سيستم


حسابداري


در


بيمه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق سيستم حسابداري در بيمه

حسابداری,مدیریت مالی,بیمه,حسابداری بیمه,حسابداری شرکتهای بیمه,حسابداری در بیمه,دفتر روزنامه,سند حسابداری,سيستم حسابداري در بيمه,دفتر معین,حواله انبار,تشریح حساب,ذخایر استهلاک,ذخيره درمان,,تحقیق سيستم حسابداري در ...

تحقیق سيستم حسابداري در بيمه - سایت ipsite

تحقیق پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه | 51018 – … host266.dayandata.ir/51018.html ۲ آبان ۱۳۹۷ – تحقیق ...

پروژه مالي سيستم حسابداري در بيمه | سايت علمي پژوهشي پروژه

پروژه مالي سيستم حسابداري در بيمه. 09385090456. [email protected] . ورود ثبت نام. سايت علمي پژوهشي پروژه | گزارش تخصصی-اقدام پژوهی-پرسش مهر-پاورپوینت-کارت ویزیت . خانه; لیست طرح جابر; لیست اقدام پژوهی; لیست گزارش تخصصی معلمان; درباره ...

تحقیق مالي سيستم حسابداري در بيمه – سارا مقاله

تحقیق مالي سيستم حسابداري در بيمه. فرمت فایل دانلودی: .doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 66 حجم فایل: 189 کیلوبایت قیمت: 30000 تومان. دانلود تحقیق مالي سيستم حسابداري در بيمه، در قالب word و در 66 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول ...

پروژه مالی بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين (غيردولتي ...

پروژه مالی بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين (غيردولتي- سهامي عام) فهرست مطالب عنوان صفحه

تحقیق پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه. بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق:. فصل اول شرح دفاتر و فرمهاي مورد لوم 1- براي ثبت عمليات مالي استفاده از دفاتر حسابداري شامل روزنامه حسابهاي عمومي، دفتر ...

تحقیق مالي سيستم حسابداري در بيمه – سارا مقاله

تحقیق مالي سيستم حسابداري در بيمه. فرمت فایل دانلودی: .doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 66 حجم فایل: 189 کیلوبایت قیمت: 30000 تومان. دانلود تحقیق مالي سيستم حسابداري در بيمه، در قالب word و در 66 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول ...

پروژه های مالی پروژة مالي سيستم حسابداري در بيمه - دانلود ...

دانلود رایگان پروژه های مالی پروژة مالي سيستم حسابداري در بيمه دانلود رایگان پروژه های مالی پروژة مالي سيستم حسابداري در بيمه لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد

تحقیق سيستم حسابداري در بيمه - سایت ipsite

تحقیق پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه | 51018 – … host266.dayandata.ir/51018.html ۲ آبان ۱۳۹۷ – تحقیق ...

فایل تحقیق سيستم حسابداري در بيمه : u/datajoo

موضوع تحقیق سيستم حسابداري در بيمه در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

تحقیق پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، پروژة مالي سيستم حسابداري در شرکت بيمه. بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق:. فصل اول شرح دفاتر و فرمهاي مورد لوم 1- براي ثبت عمليات مالي استفاده از دفاتر حسابداري شامل روزنامه حسابهاي عمومي، دفتر ...

تحقیق سيستم حسابداري در بيمه - سایت ipsite

تحقیق پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه | 51018 – … host266.dayandata.ir/51018.html ۲ آبان ۱۳۹۷ – تحقیق ...

سيستم جامع عمليات بيمه گري الكترونيكي

كميته اصلي طرح تحول در صنعت بيمه به دنبال فرمان 10 ماده‌اي رييس‌جمهور تشكيل شد و 5 كار گروه با حضور بيمه مركزي، بيمه‌هاي دولتي و خصوصي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل جلسه دادند تا با اصلاح برخي از مصوبات و ارائه ...

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ افزایش دقت

ﺑﺮرﺳﯽ دو ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ارﺗﻘﺎء ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮي

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ

تحقیقی در مورد ماشین های dc

گزارش کاراموزی طراحي اجزاء

بافت فرسوده در طرح های تفصیلی -منطقه 11

دم 10 متری طالقان

گزارش كارآموزي کامپیوتر در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيضاء

گزارش كارآموزي بررسی آزمايشگاه داروسازي

پلان شهرک تفریحی توریستی